Người sinh vào “giờ phạm” nên làm thế nào?

Giờ phạm là cụm từ có lẽ đáng sợ với mọi người vì quan niệm sinh vào giờ phạm sẽ bị chết sớm, chết yểu hoặc gặp những điều không may mắn trong cuộc sống. Vậy đối với quan điểm của đạo Phật thì giờ phạm có thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống con người.

Làm Sao Để Tránh Khỏi Sinh Vào Giờ Phạm

Muốn để cho mình có được tuổi thọ dài thì tránh sát sinh và nên phóng sinh. Và muốn để cho mình tuổi thọ dài nữa thì mình nên làm nhiều việc phước thiện, khi mình có phước thì đương nhiên không thể chết được. Chỉ có ít phước thì mới chết được thôi.

Còn có những người có những định nghiệp (ví dụ trong tiền kiếp trước đã làm việc gì đó, cho nên kéo dài đến mấy trăm kiếp nếu sinh làm người đều chết yểu) nên quy y Tam Bảo, sám hối tất cả các tội lỗi mà do vô minh, mình gây ra, mà đã trót phạm vào các bậc có trí, có đức. Nhất là phạm vào những người chân tu, và làm các việc bất thiện. Và các bạn phát nguyện Bồ Đề là: “Đời đời kiếp kiếp bỏ ác làm lành, tìm hiểu nhân quả, tự mình thực hành theo lý nhân quả để được lợi ích và giúp đỡ người khác thực hành lý nhân quả để được lợi ích.”

Chính phát nguyện này, khiến cho các bạn tăng các phước mà do vô tình hoặc là cố ý do vô minh mình làm mà mình tạo tội. Chính lời phát nguyện sám hối trước các vị Sư tu tập thanh tịnh thì khiến cho bạn có thể chuyển cái duyên đấy rất là nhanh. Và các bạn có thể làm được những việc mà khiến cho bạn ngay trong kiếp này được lợi ích. Tức là từ đó, bạn cúng dường, bạn phóng sinh, bạn làm phước, bạn hồi hướng tới thọ mạng thì nó đều được tốt lành.

Cho nên, chúng ta không cần đi xem bói mà cứ có con em nhà mình sinh ra, mình cho các cháu đi Quy y Tam Bảo luôn, cho các cháu phát nguyện Bồ Đề luôn để mà có được lợi ích. Rồi cho các cháu biết cúng dường, cho các cháu biết phóng sinh, cho các cháu nuôi dưỡng được tâm từ bi thì thọ mạng sẽ được lâu dài.

57 lượt xem
25/10/2019