Nghiệp lực chúng sinh liên hệ tới dân số thế giới như thế nào?


Câu hỏi: Tôi có thể nói là mới có duyên với Phật thôi, tôi chưa đi chùa. Nói về sau khi con người mình chết, thứ nhất được siêu thoát lên cõi trên, hai là được đầu thai về kiếp khác và thứ nữa là vào ba đường khổ súc sinh, ngã quỷ rồi bị đày xuống dưới địa ngục. Thưa cô là thời kỳ đất nước còn chiến tranh dân số Việt Nam lúc đấy mới có 20 triệu, và qua hơn 40 năm đất nước được độc lập thì dân số chúng ta đã phát triển đến hơn 90 triệu.
Theo như lời Phật dạy con người mình sau khi chết thì một là được siêu thoát lên cõi trên, hai là đầu thai vào kiếp khác; rồi nữa là đày làm súc sinh, ngạ quỷ rồi bị đày xuống địa ngục. Thì theo con nghĩ là những người được có phúc, có phước được mới được đầu thai làm kiếp khác, còn lại là lên cõi trên, ngạ quỷ, súc sinh, đày xuống địa ngục thì lấy đâu những người để mà được đầu thai vào kiếp khác để cho dân số Việt Nam nói riêng và trên các nước thế giới nói chung là tăng trưởng được đến 90 triệu dân ạ?
Xin cô giải đáp.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

544 lượt xem
25/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ