Lương Hoàng Sám – Phần 2

Chương Thứ Ba
Sám Hối

(Trang 77)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lắng tai nghe kỹ lời kinh dạy sau đây:
Còn phàm phu thì gọi là buộc. Ðã chứng quả Thánh thì gọi là giải.
Buộc tức là kết quả ác do hành động bạo ác của ba nghiệp ác đã gây ra. Giải tức là quả báo lành vô ngại giải thoát của ba nghiệp lành đã gây ra.
Hết thảy Thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát, và nhờ thần thông trí huệ, vô lượng pháp môn, nên Thánh nhân thấy hết thảy nghiệp báo thiện hay ác của tất cả chúng sanh.
Các ngài hay dùng một thân hiện ra vô lượng thân, hay dùng một hình hiện ra vô lượng hình; có thể rút ngắn một kiếp làm một ngày; có thể kéo dài một ngày làm một kiếp. Muốn đình thọ mạng thì vĩnh viễn không diệt độ; muốn thị hiện vô thường thì

(Trang 78)

nhập Niết bàn; thần thông trí huệ, vào ra tự tại bay đi tùy ý, ngồi nằm trên không. Ði đứng dưới nước như ở trên khô, không thấy nguy hiểm. Lấy cảnh vắng lặng, viên tịch Niết bàn làm chỗ nghỉ ngơi, thông đạt vạn pháp, có, không đều rõ biết, biện tài thành tựu, trí huệ vô ngại.
Những pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác mà ra, không phải từ trong tham sân tật đố mà ra, không phải từ trong ngu si tà kiến mà ra, không phải từ trong lười biếng mà ra, không phải từ trong kiêu mạn, tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy chỉ từ trong sự thận trọng không làm ác mà ra, các pháp lành ấy đều do các nghiệp lành mà ra.
Không nơi nào có người tu các nghiệp lành, vâng lời Phật dạy mà mắc phải ác báo, bần cùng xấu xa tàn tật, bệnh hoạn, không được tự do, thấp hèn bị kẻ khác khinh chê, lời nói không ai tin dùng bao giờ.
Nay đem thân tôi để làm chứng (lời tác giả). Nếu có người nào vâng lời Phật dạy, tu các công đức, không ích kỷ hại nhân mà bị quả báo xấu ác thì thà để tôi bị đọa vào A

(Trang 79)

tỳ địa ngục chịu thống khổ, chớ để cho người làm lành kia chịu quả báo xấu ác thì phi lý.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng muốn bỏ phàm làm Thánh thì nên y lời Phật dạy, như lý mà tu hành. Không nên từ chối một việc khổ nhỏ mà sinh tâm lười biếng nên tự nỗ lực cố gắng sám hối cho tiêu tội lỗi.
Trong kinh Phật dạy: “Tội do nhân duyên mà sinh thì cũng do nhân duyên mà diệt”.
Ðang còn thân phàm thì gặp cảnh sinh mê tâm. Vậy ngoài phương pháp sám hối ra, không có phương pháp nào hơn nữa để mong giải thoát.
Ngày nay đại chúng phải cùng nhau phát khởi tâm dõng mãnh, phát khởi ý sám hối.
Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn. Vì sao mà biết? Vì vua A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sau vua biết sinh tâm hổ thẹn, tự trách, tự ăn năn, nên tội nặng thành nhẹ.
Vả lại pháp sám hối này khiến người tu hành được an vui. Nếu có người nào tự

(Trang 80)

mình hay định thời khóa, nỗ lực hết lòng, khấu đầu lễ bái, sám hối, quy y cho đến khi hoàn toàn trong sạch mà không cảm được mười phương Phật thì không có lý.
Ác nghiệp và quả báo theo nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, không sai mảy may, cho nên phải hết lòng sợ hãi, cố gắng chịu khổ mà sám hối.
Mọi người đều nên một lòng tha thiết gieo mình xuống đất như núi Thái Sơn sụp đổ, tâm niệm miệng nói lời này, để cầu thỉnh mười phương chư Phật gia tâm thương xót.
Nguyện xin chư Phật cứu chúng con ra khỏi khổ ách; rũ lòng đại bi che khắp tất cả. Phóng hào quang thanh tịnh, soi khắp mười phương; diệt sạch mê mờ và trừ si ám. Nghĩ đến chúng con và các chúng sanh đang bị đọa đày trong địa ngục đau khổ. Xin Phật đến đây cứu vớt chúng con. Ban bố hạnh phúc cho chúng con được thoát khổ.
Chúng con nhất tâm đầu thành đảnh lễ đấng Ðại Từ bi, nghe tên liền cứu khổ. Nay chúng con nhất tâm quy y đấng Thế gian Ðại Từ Bi Phụ:

(Trang 81)

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Long Tôn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Tác Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo quyết định đến đây cứu vớt chúng con, đang bị đọa đày bởi tham sân si, làm đau khổ, nguyện cho chúng con được an vui và được đại Niết bàn; nguyện xin lấy nước đại bi tẩy trừ tội lỗi cho chúng con được

(Trang 82)

thanh tịnh mau chứng quả Bồ đề. Bốn loài chúng sanh trong sáu đường, nếu có một chúng sanh nào mắc phải tội lỗi, đều được nhờ Tam Bảo mà thanh tịnh; đều được thành tựu quả Vô thượng Bồ đề, thành bậc Chánh giác, hoàn toàn giải thoát.
Ðại chúng cùng nhau một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, tâm niệm miệng nói lời này:
Ðệ tử chúng con tên... từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bị vô minh che lấp tâm tánh, bị ái nhiễm ràng buộc, nên tinh thần sa vào lưới ngu si, loanh quanh ba cõi, cùng khắp sáu đường, chìm đắm bể khổ, không có ngày ra; không thể biết được nghiệp đời trước của mình, không thể hiểu được nhân duyên đã qua. Hoặc mình tự phá tịnh mạng và phá tịnh mạng của người. Mình tự phá phạm hạnh và phá phạm hạnh của người. Mình tự phá tịnh giới và phá tịnh giới của người.
Tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ sát đất cầu xin sám hối, những tội lỗi từ

(Trang 83)

vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, do thân khẩu ý tạo ra mười ác nghiệp.
Thân sát, đạo, dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham sân si. Mình tự làm mười điều ác, dạy người làm mười điều ác, khen ngợi người làm mười điều ác. Như vậy trong một khoảnh khắc trong một niệm tâm, khởi ra bốn mươi điều ác.
Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ sát đất cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay.
Nương nơi sáu căn rồi phát ra sáu thức, chấp lấy sáu trần. Mắt đắm sắc, tai ưa tiếng, mũi trước hương, lưỡi ưa vị, thân ưa trơn láng, mịn màng, ý ưa pháp trần. Sáu căn ấy sinh ra bao nhiêu tội nghiệp, mở cửa cho tám vạn bốn ngàn trần lao. Tội ác như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ, cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ trở

(Trang 84)

lại cho đến ngày nay, do thân, khẩu, ý gây ra nhiều nỗi bất bình, như chỉ biết có thân mình, không biết có thân người, chỉ biết có mình khổ, không biết có người khổ, chỉ biết có mình cầu an vui, không biết có người cầu an vui, chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người cầu giải thoát, chỉ biết có gia đình mình, có quyến thuộc mình, không biết có gia đình người, có quyến thuộc người, chỉ biết thân mình hơi ngứa một chút, hơi đau một chút đã chịu không nổi, thế mà khi làm cho thân người khác đau thì sợ họ không đau, ít đau, không thấm thía, chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác chết rồi phải đọa vào địa ngục, chịu đủ thống khổ, cho đến không biết sợ khổ vô lượng trong đường ngạ quỷ, trong đường súc sanh, trong đường A tu la.
Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết, chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân bỉ ngã, có niệm oán thân, làm cho oán thù tràn khắp lục đạo.

(Trang 85)

Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, do tâm điên đảo, do tưởng điên đảo, thấy biết điên đảo, nên thường xa lìa bạn lành (thiện tri thức) gần gũi bạn ác, trái nghịch bát chánh đạo, tu theo bát tà đạo, phi pháp nói chánh pháp, chánh pháp nói phi pháp, bất thiện nói là thiện, thiện nói là bất thiện, dựng cờ kiêu mạn, giăng buồm ngu si, theo dòng vô minh vào biển sanh tử.
Những tội như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, vì tham sân si khởi ra bốn điên đảo, tạo nên năm tội nghịch, làm đủ mười ác, ba độc hừng hẫy, tâm khổ càng nhiều, gieo giống địa ngục bát hàn, bát nhiệt; gieo giống tám vạn bốn ngàn ngăn cách địa ngục, gieo giống súc sanh, gieo giống ngạ quỷ, gieo giống sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não ở cõi trời cõi

(Trang 86)

người để chịu quả báo đau khổ, không thể kể xiết, không thể chịu được, không thể thấy được, không thể nghe được.
Những tội ác như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp trở lại cho đến ngày nay, vì ba độc tham sân si ở trong ba cõi, trải khắp hai mươi lăm loài khởi ra các tội ác, cùng khắp mọi nơi, thuận chiều gió nghiệp mà không tự biết. Hoặc chướng ngại người trì giới, tu định, tu huệ, tu các công đức, tu các thần thông. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, chướng Bồ đề tâm, chướng Bồ đề nguyện, chướng Bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp trở lại cho đến ngày nay, vì tâm tham sân si, phát khởi ra sáu thức, duyên theo sáu trần, gây tội cho chúng sanh. Hoặc đối với chúng sanh mà khởi tội; hoặc đối với phi chúng sanh mà khởi tội; hoặc đối với

(Trang 87)

người vô lậu mà khởi tội; hoặc đối với pháp vô lậu mà khởi tội.
Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Lại nữa, chúng con vì tâm ngu si mà khởi hạnh điên đảo, tin theo thầy tà, thọ lời tà giáo, chấp đoạn, chấp thường, trước ngã, trước kiến, làm theo si mê, khởi ra vô lượng tội lỗi.
Những nhân duyên ấy chướng Bồ đề tâm, chướng Bồ đề nguyện, chướng Bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp trở lại cho đến ngày nay, thân ba nghiệp ác, miệng bốn nghiệp ác, ý ba nghiệp ác, vô thỉ vô minh trú địa phiền não, hằng sa thượng phiền não, chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, tứ trú địa phiền não, tam độc, tứ thủ, ngũ cái, lục thọ, thất lậu, bát cấu, cửu kiết, thập sử. Những phiền não ấy vô lượng vô biên, hay chướng Bồ đề tâm, hay chướng Bồ đề nguyện, hay chướng Bồ đề hạnh, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

(Trang 88)

Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp trở lại cho đến ngày nay, không hay tu tâm từ bi, không hay tu tâm hỷ xả, không hay tu tâm bố thí, không hay tu tâm trì giới, không hay tu tâm nhẫn nhục, không hay tu tâm tinh tấn, không hay tu tâm thiền định, không hay tu tâm trí huệ, không hay tu hết thảy pháp trợ Bồ đề.
Vì thế, nếu không có phương tiện, không có trí huệ, làm chướng ngại Bồ đề tâm, chướng ngại Bồ đề nguyện, chướng ngại Bồ đề hạnh, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, vì tội nghiệp nên cứ xoay vòng trong ba cõi, trải khắp sáu đường, thọ thân bốn loài, hoặc nam hoặc nữ, hoặc phi nam phi nữ, cùng khắp mọi nơi, tạo vô lượng tội. Hoặc làm chúng sanh thân hình to lớn ăn nuốt lẫn nhau; hoặc làm chúng sanh thân hình bé nhỏ ăn nuốt lẫn nhau. Những tội sát hại như vậy vô lượng vô biên hay chướng Bồ đề tâm, hay chướng Bồ đề

(Trang 89)

nguyện, hay chướng Bồ đề hạnh. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.
Ðệ tử chúng con tên... lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ khi có tâm thức trở lại cho đến ngày nay, ở trong sáu đường, thọ thân bốn loài. Ở trong bốn loài ấy tạo ra vô lượng vô biên tội ác.
Những tội ác như vậy, chỉ có hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát trong mười phương mới thấy hết biết hết. Tội lượng nhiều ít hoặc khinh hoặc trọng như chư Phật và Bồ Tát đã thấy đã biết. Ngày nay chí thành cúi đầu đảnh lễ, hổ thẹn cầu xin sám hối.
Những tội đã làm, nguyện tiêu diệt hết, những tội chưa làm, không dám phạm.
Ngày nay chúng con nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương rũ lòng đại từ cho đệ tử chúng con tên... thành tâm sám hối, nguyện xin đem nước đại bi rửa sạch tội lỗi sai lầm cho chúng con được hoàn toàn thanh tịnh, thẳng đến đạo tràng không bị chướng ngại nữa.
Lại nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật dùng bất tư nghị lực, bổn thệ

(Trang 90)

nguyện lực, độ thoát chúng sanh lực, phù hộ chúng sanh lực, khiến đệ tử tên... ngày nay khởi thệ nguyện, phát tâm Bồ đề.
Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật kiến lập đạo tâm được kiên cố, hoàn toàn không trở lại sa đọa nữa.
Những lời thệ nguyện của chúng con cũng đồng như lời thệ nguyện của chư Phật, chư đại Bồ Tát đã thật hành thệ nguyện. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát đồng rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ cho chúng con tên... được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện. Hết thảy chúng sanh cũng đều được như sở nguyện, mãn Bồ đề nguyện.

Từ Bi Ðạo Tràng Sám Pháp
Quyển Thứ Nhất
Hết

(Trang 106)

Quyển Thứ Hai
Chương Thứ Tư
Phát Bồ Đề Tâm

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau rửa sạch tâm ô uế rồi, thập ác, trọng chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh.
Thứ lại xin học các vị Bồ Tát tu hành trực đạo, công đức trí huệ do đó mà sinh.
Bởi vậy, chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng, vì hay thành tựu được đạo quả vậy.
Nguyện xin đại chúng đều nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu là đợi ngày lậu tận chớ luống qua, sau ăn năn không kịp.
Bây giờ đã cùng nhau gặp thời buổi tốt, ngày đêm chớ để phiền não che lấp tâm tánh, phải nên nỗ lực phát tâm Bồ đề.
Tâm Bồ đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng, không thể nghĩ bàn.
Phát tâm một niệm còn được công đức như vậy huống gì phát tâm luôn luôn.

(Trang 107)

Giả sử lịch kiếp tu hành vô lượng phước đức, làm đủ hết thảy việc lành, không bằng một niệm phát tâm Bồ đề trong muôn một. Toán số thí dụ cũng không thể so lường được công đức phát tâm Bồ đề.
Lại như có người chỉ làm việc phước đức chớ không phát tâm Vô thượng Bồ đề; người ấy cũng như kẻ cày ruộng không gieo giống. Mầm mống đã không gieo thì làm sao có lúa thóc.
Vì lý do ấy nên phải phát tâm Bồ đề để làm nhân duyên cho việc chứng quả; trước là báo ơn chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài.
Sở dĩ Phật khen ngợi các Thiện tử rằng: “Lành thay! Lành thay! Như lời các ngươi nói là vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh”.
Phát tâm Bồ đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả.
Phát tâm Bồ đề, không phải chỉ phát qua một phen mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ đề tương tục rộng lớn mãi mãi. Vì thế nên trong kinh Phật dạy rằng:
“Ở nơi chỗ Na do tha hằng hà sa số Đức Phật phát đại thiện nguyện”.

(Trang 108)

Vậy nên biết số phát tâm ấy là vô lượng.
Lại nữa tâm Bồ đề chỉ gặp thiện tri thức liền phát, vị tất phải gặp Phật xuất thế.
Như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lúc đầu hướng về Bồ đề là nhờ gặp được nữ nhân mà phát.
Nhưng phát sơ tâm huệ thức không phải kẻ phàm dung, tâm chí hạ liệt mà phát được. Phải là người có thật tâm khát ngưỡng Ðại thừa, tham cầu Phật pháp, ỷ y các kinh, xem thường thế sự, oán thân bình đẳng, lục đạo như nhau. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nhờ sự phát tâm ấy mà được giải thoát, đều đồng tín giải. Nên biết sự phát tâm không phải là việc nói chơi, người tầm thường mà phát tâm được.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát Bồ đề tâm thì quyết phải quán tưởng. Trước hết tưởng đến thân nhân. Trong lúc trì niệm, chuyên tâm tưởng đến cha mẹ, sư trưởng của mình; rồi niệm tưởng đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; lại niệm tưởng đến chư Thiên, chư Tiên, hết thảy thiện thần.

(Trang 109)

Lại nghĩ đến nhân đạo, hết thảy nhân loại, có người đang chịu khổ làm sao mà cứu. Thấy rồi lại tưởng, nên nghĩ thế này:
Chỉ có cách phát tâm rộng lớn, tâm Bồ đề mới có thể cứu được. Nếu tưởng đến một người thành rồi thì nên tưởng đến hai người. Hai người thành rồi thì tưởng đến ba người. Ba người thành rồi thì tưởng đầy một nhà. Một nhà thành rồi thì tưởng đến một do tuần. Một do tuần thành rồi thì tưởng đến đầy cõi Diêm phù đề. Diêm phù đề thành rồi thì tưởng đến cả bốn châu thiên hạ.
Quán tưởng như vậy lần lần rộng khắp mười phương thế giới.
Thấy chúng sanh ở phương Ðông là cha mình.
Chúng sanh ở phương Tây là mẹ mình. Chúng sanh ở phương Nam là anh mình. Chúng sanh ở phương Bắc là em mình.
Chúng sanh ở phương dưới là chị em mình.
Chúng sanh ở phương trên là sư trưởng mình.

(Trang 110)

Chúng sanh ở bốn phương góc kia là Sa môn, Bà la môn.
Thấy rồi nghĩ rằng:
“Nếu lúc nào những người ấy chịu khổ, tưởng ta phải đến nơi các người ấy mà thoa bóp thân thể cho họ, thề diệt hết đau khổ cho họ được giải thoát, rồi ta sẽ nói pháp cho họ nghe, bằng cách tán thán công đức của Phật, Pháp, Tăng”.
Tán thán rồi, sinh lòng vui mừng, thấy họ an vui như ta không khác.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng phát Bồ đề tâm đều phải làm như vậy; ở trong đau khổ mà độ chúng sanh. Mọi người đều phải nhất tâm thống thiết, đầu thành đảnh lễ, tâm niệm miệng nói, phát lời thệ nguyện như thế này:
Ðệ tử chúng con tên... từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, trong khoảng thời gian ấy sinh ở chỗ nào, cũng thường gặp được thiện tri thức, phát tâm Vô thượng Bồ đề. Nếu chúng con đọa trong ba đường ác, hay lâm phải tám nạn thường khiến chúng con nhớ tưởng phát tâm Bồ đề; làm cho tâm Bồ đề tương tác không gián đoạn.

(Trang 111)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phát tâm dõng mãnh, tâm ân trọng, tâm Bồ đề; nhất tâm tha thiết, đầu thành đảnh lễ quy y Thế gian Ðại Từ Bi Phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thủy Thiên Phật.
Nam mô Kiên Ðức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Đức Phật.
Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.

(Trang 112)

Ðệ tử chúng con tên... ngày nay ở trước mười phương Tam Bảo, phát tâm Bồ đề từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, thề không thối lui; hằng sinh tâm độ thoát chúng sanh, hằng sinh tâm an lập chúng sanh, hằng sinh tâm che chở chúng sanh, chúng sanh không thành Phật, chúng con xin thề không chịu chứng quả Niết bàn trước chúng sanh.
Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư Ðại Bồ Tát, hết thảy Thánh Hiền, hiện tiền chứng minh cho chúng con, khiến chúng con tên... hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, dầu trải qua nhiều kiếp làm nhiều điều thiện mới được phước báu ở cõi người, cõi trời, chứ chưa chứng được quả xuất thế; chết rồi hết phước, trở lại đọa vào đường ác. Thân hình tan rã, tự mình chưa khỏi khổ não, chưa khỏi bức bách.
Nếu không lập thệ nguyện rộng lớn, không phát tâm Bồ đề thì phước đâu mà trang nghiêm Pháp thân để xa lìa được khổ não.

(Trang 113)

Ngày nay cùng nhau nhất tâm nhất ý... tưởng nhớ chư Phật, khởi lòng tin kiên cố, phát tâm đại Bồ đề.
Công đức phát tâm rất rộng lớn sâu xa, không thể so lường. Chư Phật và Bồ Tát nói cũng không thể hết. Thiện lực như vậy, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn.
Thế nên chúng con đâu được không hết lòng chuyên tâm chú ý mà phát quảng đại Bồ đề tâm.
Kinh Ðại Tập dạy rằng:
“Ví như trong một cái nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn, cũng có thể phá tan mờ ám”. Vậy nên chớ cho một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng, mà không nỗ lực.
Ðại chúng cùng nhau quỳ gối chắp tay nhất tâm tưởng nhớ đến hết thảy mười phương Tam Bảo tâm niệm miệng nói lời này:
Ðệ tử chúng con tên... nay đối trước hết thảy mười phương chư Phật, trước hết thảy mười phương Tôn Pháp, trước hết thảy mười phương Hiền Thánh, lòng ngay dạ thẳng, khởi tâm ân cần, trịnh trọng, tâm

(Trang 114)

không buông lung, tâm an trú, tâm ưa điều thiện, tâm độ thoát hết thảy, tâm che chở hết thảy, tâm như tâm chư Phật, tâm phát tâm Bồ đề.
Ðệ tử chúng con tên... từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tâm không đắm trước cõi trời, cõi người, tâm không cầu chứng tiểu quả Thanh Văn, Duyên Giác mà chỉ phát tâm Đại thừa, phát tâm cầu được nhất thiết chủng trí, tâm cầu thành tựu quả Vô thượng Bồ đề, thành bậc Chánh giác.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, đại địa Bồ Tát, hết thảy Thánh Hiền, đem sức bổn nguyện hiện tiền chứng giám cho chúng con, đem sức từ bi, gia tâm hộ trợ, nhiếp thọ chúng con, cho chúng con tên... ngày nay phát tâm, tại chỗ sở sinh, kiên cố không thối lui.
Nếu chúng con bị đọa vào ba đường ác, hoặc lâm phải tám nạn, ở trong ba cõi, chịu đủ thân hình, chịu đủ khổ sở không thể chịu được. Chúng con xin thề, không vì khổ ấy mà thối mất tâm Bồ đề ngày nay. Thà chúng con vào Đại hỏa luân, Vô gián địa ngục, chịu các thống khổ; chúng

(Trang 115)

con không vì khổ mà thối mất tâm đại Bồ đề ngày nay.
Tâm ấy nguyện ấy đồng với tâm của chư Phật, đồng với nguyện của chư Phật.
Lại xin chí thành đảnh lễ Tam Bảo, chúng con tên... từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật không bỏ hai pháp sau đây:
● Một là biết tự tánh các pháp vốn không.
● Hai là độ thoát hết thảy mười phương chúng sanh.
Cùng nhau chí thành nhất tâm tha thiết năm vóc sát đất, tâm niệm miệng nói:
Ðệ tử chúng con tên... không vì mình mà cầu Vô thượng Bồ đề, chính vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh, cho nên cầu Vô thượng Bồ đề. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Đạo, chúng con sẽ nâng đỡ hết thảy vô lượng vô biên chúng sanh; chúng con sinh lòng đại từ bi, cùng tận đời vị lai đối với tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào bị các ách nạn, trọng tội trong ba đường, sáu nẻo, chúng con tên... thề không lánh khổ mà lại đem thân ra cứu hộ, làm cho các chúng sanh ấy được an ổn.

(Trang 116)

Nguyện xin mười phương cùng tận hư không giới hết thảy Tam Bảo chứng minh cho chúng con.

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Đức Phật.
Nam mô Đức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam mô Khí Ấm Cái Bồ Tát.
Nam mô Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

(Trang 117)

Nguyện xin chư Phật, đem đại từ bi lực, hiện tiền chứng giám cho chúng con tên... ngày nay phát tâm Bồ đề, tu đạo Bồ Tát, tại chỗ sở sinh, thành tựu được hết thảy điều thệ nguyện.
Chúng con đi đến đâu hết thảy chúng sanh đều được giải thoát. Chúng con lại xin đầu thành đảnh lễ hết thảy mười phương Tam Bảo.
Chúng con tên... không vì tự thân mà cầu đạo Vô thượng Bồ đề. Chỉ vì hết thảy chúng sanh trong mười phương mà cầu chứng quả Vô thượng Bồ đề.
Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật nếu có chúng sanh nào ngu si, ám độn không biết chánh pháp sinh tâm tà kiến và có chúng sanh nào tuy tu đạo hạnh mà không thông đạt pháp tướng. Những chúng sanh như vậy cho đến cùng tận đời vị lai, chúng con tên... xin thệ nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực và bao nhiêu phương tiện khác, khiến các chúng sanh ấy đều được nhờ Phật lực hoàn toàn đầy đủ thành tựu Nhất thiết chủng trí.
Chúng con cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ quy y mười

(Trang 118)

phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật.
Nam mô Phổ Tịnh Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Đại Bi Quang Phật.
Nam mô Từ Lực Vương Phật.
Nam mô Từ Tạng Phật.

(Trang 119)

Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát.
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguyện xin chư Phật chư đại Bồ Tát đem đại từ bi lực, đại trí huệ lực, bất tư nghị lực, vô lượng tự tại lực, hàng phục tứ ma lực, đoạn trừ ngũ cái lực, diệt trừ phiền não lực, vô lượng thanh tịnh nghiệp trần lực, vô lượng khai phát quán trí lực, vô lượng khai phát vô lậu huệ lực, vô lượng vô biên thần thông lực, vô lượng độ thoát chúng sanh lực, vô lượng phù hộ chúng sanh lực, vô lượng an ổn chúng sanh lực, vô lượng đoạn trừ khổ não lực, vô lượng giải thoát địa ngục lực, vô lượng tế độ ngạ quỷ lực, vô lượng cứu bạt súc sanh lực, vô lượng nhiếp hóa A tu la lực, vô lượng nhiếp thọ nhân đạo lực, vô lượng tận chư thiên chư tiên lậu lực, cụ túc trang nghiêm thập địa lực.
Cụ túc trang nghiêm Tịnh độ lực,
Cụ túc trang nghiêm đạo tràng lực,
Cụ túc trang nghiêm Phật quả công đức lực,

(Trang 120)

Cụ túc trang nghiêm Phật quả trí huệ lực,
Cụ túc trang nghiêm Pháp thân lực,
Cụ túc trang nghiêm Vô thượng Bồ đề lực,
Cụ túc trang nghiêm đại Niết bàn lực,
Vô lượng vô tận công đức lực.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, đem những năng lực vô lượng vô biên tự tại không thể nghĩ bàn ấy, không trái với thề xưa, không trái với nguyện xưa, mà bố thí cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường cùng khắp mười phương và cho tất cả chúng sanh đồng đang phát tâm hôm nay.
Quyết định khiến cho tất cả chúng sanh ấy hoàn toàn đầy đủ các công đức lực, hoàn toàn thành tựu Bồ đề nguyện lực, hoàn toàn thành tựu Bồ đề hạnh lực.
Ngày nay hết thảy chúng sanh trong mười phương cùng tận đời vị lai, hoặc ẩn, hoặc hiện, hoặc oán hoặc thân, hoặc không phải oán, thân ở trong bốn loài sáu đường có duyên hay vô duyên với Phật pháp, hết thảy đều nhờ pháp sám này hằng được thanh tịnh. Các chúng sanh ấy ở nơi nào cũng đồng được như sở nguyện; một lòng

(Trang 121)

kiên cố, tâm không thối chuyển; đồng như chư Phật, đồng thành Chánh giác; cho đến những chúng sanh đời sau, dầu trái với lời nguyện này cũng đều khiến các chúng sanh ấy được vào trong bể đại nguyện liền được đầy đủ, hoàn thành tựu công đức, trí huệ các chúng sanh ấy đồng với chư vị Bồ Tát, viên mãn hạnh Thập địa hoàn toàn Nhất thiết chủng trí trang nghiêm Vô thượng Bồ đề thành bậc Chánh giác.

7,542 lượt xem
22/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ