Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Phần 14

(Trang 431)

Chương Thứ Hai Mươi Sáu
Lễ Phật Thế Tứ Chúng Quá Khứ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại hết lòng đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni đã qua đời rồi; hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di, rộng ra cho đến mười phương hết thảy nhân đạo, hết thảy nhân đạo đã qua đời rồi và quyến thuộc của các vị ấy, ngày nay đại chúng do tâm từ bi, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, khắp vì các người ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Bảo Tụ Phật.
Nam mô Thiện Âm Phật.
Nam mô Sơn Vương Tướng Phật.
Nam mô Pháp Đảnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Đức Phật.
Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Cát Thân Phật.

(Trang 432)

Nam mô Ái Ngữ Phật.
Nam mô Sư Tử Lợi Phật.
Nam mô Hòa Lâu Na Phật.
Nam mô Sư Tử Pháp Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Ái Nhạo Phật.
Nam mô Tán Bất Động Phật.
Nam mô Chúng Minh Vương Phật.
Nam mô Giác Ngộ Phật.
Nam mô Diệu Minh Phật.
Nam mô Ý Trú Nghĩa Phật.
Nam mô Quang Chiếu Phật.
Nam mô Hương Đức Phật.
Nam mô Linh Hỷ Phật.
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật.
Nam mô Diệt Khuể Phật.
Nam mô Thượng Sắc Phật.
Nam mô Thiện Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, cứu hộ nhiếp thọ, nguyện cho hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni

(Trang 433)

và quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; và nguyện cho hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di cùng quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; nếu có người nào bị thống khổ trong đường địa ngục, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường ngạ quỷ, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường súc sinh, ngày nay liền được giải thoát; ra khỏi tám nạn, sinh vào tám phước, hằng xa đường ác, hằng sinh Tịnh độ; tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, như ý tự tại; thường được thấy Phật, nghe pháp, tu Bồ Tát đạo, dõng mãnh, tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến địa vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, rộng độ hết thảy chúng sanh.

Từ Bi Ðạo Tràng Sám Pháp
Quyển Thứ Tám
HẾT

(Trang 442)

Quyển Thứ Chín
Chương Thứ Hai Mươi Bảy
Lễ Phật Thế Các Chúng Sanh Trong Địa Ngục A Tỳ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần này về sau đều trình bày vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi.
Thiện là con đường tốt đẹp, đi lên các cõi trên, ác là nẻo xấu xa, đọa xuống các cõi dưới, trong ba đường ác. Tu nhân nghĩa thì đi về cảnh giới an vui tốt đẹp, gây tàn hại thì đọa xuống cảnh giới khổ đau hạ tiện. Người ở cảnh thù thắng an vui là do nghiệp thù thắng an vui mà được quả báo tốt đẹp, chứ không phải do sự tranh đua vô đạo, tàn ác bất nhân mà được.
Người ở cảnh thù thắng, thọ hưởng vui thú nhiệm mầu, tự nhiên, tiêu diêu tự tại, thẳng đến đạo Bồ đề giác ngộ. Người ở cảnh hạ liệt đau khổ là do nghiệp xấu xa, hạ liệt, tàn ác bất nhân gây ra.

(Trang 443)

Người ấy ở trong hỏa thành, lưới sắt, ăn thời ăn hoàn sắt nóng mãnh liệt, uống thời nước đồng sôi dữ dội. Thọ mạng vô tận, kiếp số vô cùng chịu đủ thống khổ.
Thống khổ trong Địa ngục không thể kể xiết, không thể chịu nổi. Tinh thần lìa khỏi thân mạng này liền sa vào địa ngục hỏa thành. Quả báo thì có đao luân gia hình, đền nợ thì có đá lửa mài thân. Mạng sống kéo dài, ôm khổ mà chịu. Dầu thoát khỏi Địa ngục cũng đọa vào Ngạ quỷ. Thân hình tiều tụy, ôm lòng đói khát, miệng khạc ra lửa, mạng sống mong manh. Chết rồi lại đọa làm súc sinh chịu bao khổ sở. Da thịt dùng làm đồ ăn, thân hình bị chia xẻ nấu nướng, yến tiệc linh đình. Hoặc là chở nặng đi xa, làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ác.
Đau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt không có ngày ra mà không tự biết!
Vui khổ rõ ràng như vậy, mà nói không ai tin. Cũng chỉ vì chúng sanh hay chấp lấy cái bản ngã nhỏ nhen của mình nên không tin, lại nghi ngờ mê muội.

(Trang 444)

Bởi nghi ngờ mê muội nên có lắm người không ưa điều lành. Sở dĩ Phật dạy: “Đời có mười việc, chết đọa địa ngục:
1) Là ý không chuyên làm lành, không tu công đức.
2) Là tham ăn như cọp đói kia không khác.
3) Là say mê tửu sắc, ôm lòng độc hại.
4) Là thường tập ngu si, không nghe lời can gián.
5) Là tự ỷ sức mình, làm các việc ác.
6) Là ưa giết chúng sanh, lấn hiếp người cô quả.
7) Là thường làm bạn với kẻ ác.
8) Là xâm lấn phạm vi của người.
9) Là lời nói không chơn thật.
10) Là không thương mọi loài, làm các nghiệp ác.
Những người như thế, không thể sống lâu, chết vào đường ác”.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy: Theo lời Phật dạy, mấy ai thoát được. Nếu không thoát được thì ở trong địa ngục đều có tội phần.

(Trang 445)

Đại chúng mọi người đều đã lãnh hội được ý ấy, thì tự mình không nên buông lung, phải gấp tu Bồ Tát đạo; cần cầu Phật pháp, lợi ích chúng sanh. Trước là tự diệt tội cho mình, sau là sinh phước cho người.
Đó là tự lợi, lợi tha, mình và người không khác.
Ngày nay cùng nhau khởi tâm dõng mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bi, tâm độ hết thảy, tâm cứu hết thảy. Phát tâm như vậy cho đến khi thành Phật, không quên bổn nguyện.
Nguyện xin hết thảy mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, đem đại thần thông lực, đại từ bi lực, đại giải thoát địa ngục lực, tế độ ngạ quỷ lực, cứu tế chúng sanh lực, đại thần chú lực, đại oai mãnh lực, khiến chúng con tên… việc làm đều được kết quả lợi ích, lời nguyện đều được thành tựu viên mãn.
Chúng con một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong địa ngục A tỳ, cho đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong hắc ám địa ngục, trong mười tám địa

(Trang 446)

ngục lạnh, trong mười tám địa ngục nóng, trong mười tám địa ngục đao luân, địa ngục rừng kiếm, địa ngục hỏa xa, địa ngục phất xí, địa ngục hầm than mà quy y Tam Bảo.
Những địa ngục ấy lại có tám vạn bốn ngàn địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong ấy có bao nhiêu chúng sanh chịu khổ, chúng con nguyện do Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện, xin vì hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Âm Tán Phật.
Nam mô Tịnh Nguyện Phật.
Nam mô Nhật Thiên Phật.
Nam mô Lạc Huệ Phật.
Nam mô Nhiếp Thân Phật.
Nam mô Oai Đức Thế Phật.
Nam mô Sát Lợi Phật.
Nam mô Đức Thừa Phật.
Nam mô Thượng Kim Phật.
Nam mô Giải Thoát Kế Phật.
Nam mô Nhạo Pháp Phật.
Nam mô Trú Hạnh Phật.

(Trang 447)

Nam mô Xả Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Trí Tạng Phật.
Nam mô Phạm Hạnh Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Vô Ưu Danh Phật.
Nam mô Đoan Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Tướng Quốc Phật.
Nam mô Liên Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Đức Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Huệ Hoa Phật.
Nam mô Tần Đầu Ma Phật.
Nam mô Trí Phú Phật.
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi cứu độ tiếp dẫn các chúng sanh chịu khổ trong A tỳ địa ngục, cho đến trong hắc ám địa ngục, đao luân địa ngục, hỏa xa địa ngục, phất xí địa ngục và trong các địa ngục

(Trang 448)

quyến thuộc v.v… Xin nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, nhất thiết Thánh Hiền lực, khiến các chúng sanh hiện đang chịu khổ, ngày nay liền được giải thoát, hoàn toàn không đọa trở lại trong các địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, rốt ráo không tạo nghiệp địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về Tịnh độ, bỏ sống địa ngục, được sống trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ địa ngục, được vui Niết bàn, nhớ địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu thức thần thông tự tại như ý. Đầy đủ trí huệ, tu đạo Bồ Tát, dõng mãnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tiến đến hạnh Thập địa vào tâm Kim cang, thành bậc Chánh giác.

(Trang 449)

Chương Thứ Hai Mươi Tám
Lễ Phật Thế Các Chúng Sanh Trong Địa Ngục Khôi Hà, Địa Ngục Thiết Hoàn v.v…

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo nguyện xin vì những chúng sanh trong:

Địa ngục khôi hà,
Địa ngục rừng kiếm,
Địa ngục rừng gai,
Địa ngục cột đồng,
Địa ngục máy sắt,
Địa ngục lưới sắt,
Địa ngục hang sắt,
Địa ngục hoàn sắt,
Địa ngục đá nhọn.

Những địa ngục như vậy đầy khắp mười phương tận hư không giới.
Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, phát tâm Bồ đề mà quy y đảnh lễ Thế gian Đại Từ Bi phụ:

(Trang 450)

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Tài Phật.
Nam mô Bảo Thủ Phật.
Nam mô Tịnh Căn Phật.
Nam mô Cụ Túc Luận Phật.
Nam mô Thượng Luận Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Đề Sa Phật.
Nam mô Hữu Nhật Phật.
Nam mô Xuất Nê Phật.
Nam mô Đắc Trí Phật.
Nam mô Mô La Phật.
Nam mô Thượng Cát Phật.
Nam mô Pháp Lạc Phật.
Nam mô Cầu Thắng Phật.
Nam mô Trí Huệ Phật.
Nam mô Thiện Thánh Phật.
Nam mô Võng Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Tạng Phật.
Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Lợi Tịch Phật.
Nam mô Giáo Hóa Phật.
Nam mô Nhật Minh Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.

(Trang 451)

Nam mô Chúng Đức Thượng Minh Phật.
Nam mô Bảo Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Tác Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo, dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, cho các chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục khôi hà, địa ngục rừng kiếm v.v… liền được giải thoát, hết thảy khổ quả đều được tiêu trừ. Những nghiệp địa ngục rốt ráo thanh tịnh, bỏ thân địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ địa ngục, được vui Niết bàn; nhớ địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm, đồng ra khỏi nhà lửa, thẳng đến đạo tràng; cùng với các vị Bồ Tát thành bậc Chánh giác.

1.527 lượt xem
22/08/2021

Bình luận (1)

  1. B
    B

    Bùi Thị Phương

    23/08/2021

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nâu Ni

Xem nhiều nhất trong chuyên mục