Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Phần 12

Chương Thứ Mười Lăm
Lễ Phật Thế Các Vị Tiên

(Trang 387)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều nên chí tâm một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy Tiên chủ, hết thảy Chơn Tiên và quyến thuộc của Tiên, cùng khắp mười phương tận hư không giới mà quy mạng đảnh lễ Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lợi Huệ Vương Phật.
Nam mô Châu Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Oai Quang Vương Phật.
Nam mô Bất Phá Luận Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Châu Luân Phật.
Nam mô Thế Sư Phật.
Nam mô Các Thủ Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô La Hầu Thủ Phật.
Nam mô Lạc Bồ Đề Phật.
Nam mô Đẳng Quang Phật.
Nam mô Chí Tịch Diệt Phật.

(Trang 388)

Nam mô Thế Tối Diệu Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Thập Thế Lực Phật.
Nam mô Hỷ Lực Vương Phật.
Nam mô Đức Thế Phật.
Nam mô Đại Thế Lực Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Chơn Hạnh Phật.
Nam mô Thượng An Phật.
Nam mô Đề Sa Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Tiên chủ, hết thảy Chơn Tiên và quyến thuộc của Tiên đều được giải thoát, khách trần phiền não đều được thanh tịnh, hết các duyên chướng ngại, đều được diệu sắc trạm nhiên như thân tướng của Phật; tứ vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, đều được tự tại như ý; ra vào, dạo chơi cảnh giới Bồ Tát, lên Pháp vân địa, vào Kim cang tâm; dùng sức thần thông bất khả tư nghị, trở lại độ thoát hết thảy sáu đường chúng sanh.

Chương Thứ Mười Sáu
Lễ Phật Thế Các Vị Trời Phạm Vương, Đế Thích v.v…

(Trang 389)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì các vị trời Phạm vương, trời Đế Thích, Hộ thế Tứ Thiên vương và quyến thuộc của các vị trời ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Quang Phật.
Nam mô Điện Minh Phật.
Nam mô Quảng Đức Phật.
Nam mô Trân Bảo Phật.
Nam mô Phước Đức Minh Phật.
Nam mô Tạo Khải Phật.
Nam mô Thành Thủ Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Tập Bảo Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Trì Địa Phật.

(Trang 390)

Nam mô Nghĩa Ý Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Đức Luân Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Lợi Ích Phật.
Nam mô Thế Nguyệt Phật.
Nam mô Mỹ Âm Phật.
Nam mô Phạm Tướng Phật.
Nam mô Chúng Sư Thủ Phật.
Nam mô Sư Tử Hạnh Phật.
Nam mô Nan Thí Phật.
Nam mô Ứng Cúng Phật.
Nam mô Minh Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các vị Trời Phạm vương, Đế Thích, Hộ thế tứ Thiên vương và quyến thuộc của các vị ấy được các pháp lục độ, tứ đẳng, ngày càng sáng tỏ, tứ vô ngại biện lạc thuyết vô cùng, được bát tự tại, đủ lục thần thông tam muội và

(Trang 391)

tổng trì móng tâm liền có, từ bi bủa khắp, bách phước trang nghiêm, vạn thiện viên mãn, tam đạt sáng suốt, ngũ nhãn hoàn toàn, làm Chuyển luân pháp vương nhiếp hóa lục đạo chúng sinh.

Quyển Thứ Tám
Chương Thứ Mười Bảy
Lễ Phật Thế A Tu La Và Hết Thảy Thiện Thần

(Trang 402)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, năm vóc sát đất, nguyện xin thay thế hết thảy A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la, khắp mười phương tận hư không giới, lại nguyện vì hết thảy các vị thông minh, chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện, phạt ác, thủ hộ trì chú, bát bộ thần vương, bát bộ thần tướng, rộng ra cho đến, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc xa hoặc gần, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng khắp pháp giới, các vị có sức đại thần thông, có sức đại oai đức như vậy, chúng con nguyện thay thế cho tất cả các vị ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Danh Phật.
Nam mô Chúng Thanh Tịnh Phật.

(Trang 403)

Nam mô Vô Biên Danh Phật.
Nam mô Bất Hư Quang Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam mô Thiện Chướng Phật.
Nam mô Kiến Từ Phật.
Nam mô Hoa Quốc Phật.
Nam mô Pháp Ý Phật.
Nam mô Phong Hành Phật.
Nam mô Thiện Tư Danh Phật.
Nam mô Đa Minh Phật.
Nam mô Mật Chúng Phật.
Nam mô Công Đức Thủ Phật.
Nam mô Lợi Ý Phật.
Nam mô Vô Cụ Phật.
Nam mô Kiên Quán Phật.
Nam mô Trú Pháp Phật.
Nam mô Châu Túc Phật.
Nam mô Giải Thoát Đức Phật.
Nam mô Diệu Thân Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Phổ Đức Phật.
Nam mô Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

(Trang 404)

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm ủng hộ che chở, nguyện A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la. Lại xin nguyện cho các vị thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, bát bộ Thần vương, bát bộ Thần tướng và quyến thuộc của các vị ấy, thoát được khách trần phiền não, thanh tịnh được các chướng duyên, phát tâm Đại thừa, tu đạo vô ngại, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu sức thần thông đều được như ý muốn, hằng đem từ bi cứu độ chúng sanh, tu đạo Bồ Tát, vào trí huệ Phật, chứng tâm Kim cang thành bậc Chánh giác.

Chương Thứ Mười Tám
Lễ Phật Thế Các Long Vương

(Trang 405)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn: Diệu Hóa Long Vương, Đầu Hóa Đề Long Vương, Ngũ Phương Long Vương, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, Sơn Long Vương, Hải Long Vương, Nhật Cung Long Vương, Nguyệt Cung Long Vương, Tinh Cung Long Vương, Tuế Thời Long Vương, Thanh Hải Long Vương, Hộ Hình Mạng Long Vương, Hộ Chúng Sinh Long Vương.
Rộng ra cho đến mười phương Long vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng hư không, tận pháp giới, có sức đại thần thông, có sức đại oai đức, nguyện vì tất cả những Long vương, tất cả những Long thần

(Trang 406)

mà quy y kỉnh lễ thảy Thế gian đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Phạm Tài Phật.
Nam mô Thật Âm Phật.
Nam mô Chánh Trí Phật.
Nam mô Lực Đắc Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Hoa Tướng Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Hoa Xỉ Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Danh Bảo Phật.
Nam mô Hy Hữu Danh Phật.
Nam mô Thượng Giới Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Nhật Minh Phật.
Nam mô Phạm Thọ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thiên Phật.
Nam mô Nhạo Trí Phật.
Nam mô Bảo Thiên Phật.
Nam mô Châu Tạng Phật.
Nam mô Đức Lưu Bố Phật.

(Trang 407)

Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Vô Phược Phật.
Nam mô Kiên Pháp Phật.
Nam mô Thiên Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long Vương, và quyến thuộc của Long vương, hào quang ngày càng thêm sáng, thần lực tự tại, dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên, hằng xa lìa ác thú, thường được sinh về Tịnh Độ; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tùy tâm tự tại, đem tâm từ bi, tiếp độ chúng sanh, diệu hạnh trang nghiêm vào Pháp vân địa, nhập Kim Cang tâm, thành bậc Chánh giác.

Chương Thứ Mười Chín
Lễ Phật Thế Ma Vương

(Trang 408)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, tận hư không giới, hết thảy ma vương và bà con của ma mà quy y kính lễ… Nhất thiết Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Mâu Ni Phật.
Nam mô An Tường Hạnh Phật.
Nam mô Cần Tinh Tấn Phật.
Nam mô Diệm Kiên Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Chiêm Bặc Hoa Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Thiện Chúng Phật.
Nam mô Đế Tràng Phật.
Nam mô Đại Ái Phật.
Nam mô Tu Mạn Sắc Phật.

(Trang 409)

Nam mô Chúng Diệu Phật.
Nam mô Khả Lạc Phật.
Nam mô Thiện Định Nghĩa Phật.
Nam mô Ngưu Vương Phật.
Nam mô Diệu Tý Phật.
Nam mô Đại Xa Phật.
Nam mô Mãn Nguyện Phật.
Nam mô Đức Quang Phật.
Nam mô Bảo Âm Phật.
Nam mô Kim Cang Quân Phật.
Nam mô Phú Quý Phật.
Nam mô Thế Lực Hạnh Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Tịnh Mục Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại ma vương, ngũ đế đại ma, hết thảy ma vương và quyến thuộc của ma, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu chướng duyên thảy đều thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều tiêu trừ, tất cả khổ não đều được giải thoát, bốn vô

(Trang 410)

lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại, tu đạo Bồ Tát không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh sau thành Phật đạo.

Chương Thứ Hai Mươi
Lễ Phật Thế Cho Nhân Đạo Quốc Vương v.v…

(Trang 411)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau nguyện vì chư Thiên, chư Tiên, Long thần bát bộ mà lễ Phật rồi.
Nay đây nguyện vì nhân đạo, hết thảy nhân vương, lễ Phật mà báo ơn nhân loại.
Lại nguyện cha mẹ, Sư trưởng và hết thảy nhân dân mà lễ Phật. Vì sao vậy?
Vì nếu không có quốc chủ thì hết thảy chúng sanh không biết nương nhờ vào đâu. Nhờ có quốc chủ nên tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp; đi lại trên đất quốc chủ, sống trên đất quốc chủ, và được nhiều lợi ích khác không thể kể xiết; cho nên đại chúng phải có lòng biết ơn và báo ơn.
Kinh dạy rằng:
“Nếu người nào, ngày đêm sáu thời hay chịu khổ, vì muốn lợi ích nên nguyện báo

(Trang 412)

ơn, thì phải phát tâm nghĩ như thế ấy để tu tập hạnh từ bi”.
Do nguyện lực ấy, nên nghĩ báo ơn che chở của quốc chủ, nghĩ báo ơn cung cấp của thí chủ, nghĩ báo ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ báo ơn dạy bảo của Sư trưởng, nghĩ báo ơn tế độ của chư Phật.
Nếu người nào hay chí tâm thường niệm tưởng như vậy, người ấy nhập đạo rất mau.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy ơn lành của chư Phật Đại thánh khai hóa dụ dỗ chúng ta, ân cần như thế, khiến chúng ta phải biết báo ơn.
Ngày nay chúng ta sinh vào đời mạt pháp, mong nhờ ơn quốc chủ mà hưng hiển được Phật pháp; nhờ quốc chủ cúng dường đầy đủ, không tiếc của báu, làm cho khắp cả nhân dân đều noi gương quốc chủ và sinh tâm quy kỉnh Phật Pháp Tăng.
Lại nữa, người xuất gia được an thân hành đạo, đi đứng nằm ngồi được tự do, không bị trở ngại; quốc chủ không cho người xuất gia tham dự việc đời, chỉ lo khuyên người làm lành, nguyện cho chúng sinh mau thoát khỏi sanh tử khổ đau, chỉ lo

(Trang 413)

xiển dương vô lượng Pháp môn, chỉ bày đường chơn nẻo chánh cho trời và người. Nhờ ơn quốc chủ nhiều như vậy thì chúng ta đâu được không hết lòng lễ Phật để báo ơn quốc chủ, phải cùng nhau chí thành đảnh lễ nguyện vì quốc chủ mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Tịnh Ý Phật.
Nam mô Tri Thức Đệ Phật.
Nam mô Mãnh Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Quang Diệu Phật.
Nam mô Tịnh Tạng Phật.
Nam mô Phân Biệt Oai Phật.
Nam mô Vô Tổn Phật.
Nam mô Mật Nhật Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Trì Minh Phật.
Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đại Thỉnh Phật.
Nam mô Đức Pháp Phật.

(Trang 414)

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Cao Xuất Phật.
Nam mô Diệm Xí Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật.
Nam mô Bảo Nghiêm Phật.
Nam mô Thượng Thiện Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Lợi Huệ Phật.
Nam mô Nghiêm Độ Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho quốc chủ hiện tại thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp vĩnh viễn, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, hữu tình quy tâm, Bồ Tát thạnh hóa, trời người ngợi khen, ngưỡng mộ. Tứ đẳng lục độ, ngày càng thêm sáng, tứ vô ngại biện lạc thuyết vô cùng; được tâm tự tại, đủ sáu thần thông, tam muội tổng trì móng tâm liền có, từ bi thương đời, ân khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành.

2.195 lượt xem
23/08/2021

Bình luận (2)

 1. L
  L

  Lại Thị Mão

  25/08/2021

  Con xin tri ân Tam Bảo. Con xin tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni. Con xin tri ân Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến ạ. Nam mô A Di Đà Phật

 2. B
  B

  Bùi Thị Phương

  23/08/2021

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và các chư Tăng. Con xin sám hối ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục