Lương Hoàng Sám - Phần 19

CUỐI QUYỂN 10

Lương Hoàng Bảo Sám
Vạn đức hồng danh
Linh văn mười quyển rất rộng sâu
Tự thân khỏi gian truân
Đảnh lễ Phật danh
Tiêu tai được an bình.
Nam mô Pháp Vân Địa bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Kính nghe: Mười thân tướng tốt, vòi vọi chẳng động núi vàng ròng, mười hiệu Năng Nhân, phẳng lặng tròn đầy trăng bàng bạc. Thần lực ứng khắp, hóa độ muôn phương, xin nguyện đức Đại bi vô ngại, chứng cho việc Phật rốt sau này.
Trước nay, phụng vì cầu sám hối đệ tử…, cung kính thực thi Phương Pháp Sám Hối Đạo Tràng Từ Bi, đang là quyển thứ mười, quả tốt tròn đầy. Chúng con ở nơi đàn tràng, đốt đèn sáng rỡ, rải hoa trang nghiêm, nấu trà hiến quả, thiết cúng vận tâm, bày ra các thứ công huân, kính lễ mỗi hạt Phật đức, phát tâm cao cả, chí thành hồi hướng: mười phương ba đời Phật, các văn mầu Hoa tạng, năm mắt Bích chi Phật, sáu thông A la hán, trời đất chân thánh, nước lửa hiền triết, bốn phủ Diêm la, mười phương huyền tạo, cùng nguyện rũ soi thắng nhân. Trước nay, phụng vì cầu sám hối đệ tử…, sạch không tội khiên vi trần, thành tựu phước lợi vô biên.
Lại nguyện, đốn trừ mười sử, thoát ly mười triền, tròn phát mười tâm, mười nguyện tròn đầy như trăng vằng vặc miền chân không, tu hành mười địa, mười chướng đoạn trừ tợ hoa rực rỡ vườn tuệ giác. Mỗi một trần mở ra cánh cửa giải thoát nhiệm mầu, mỗi một chỗ tỏ rõ biển cả Tỳ Lô Phật tánh. Oan thân khắp lợi, phàm thánh cùng giúp, nhận lấy duyên lành sám hối, thể nhập lý mầu chân thường. Tuy là theo văn sám hối, còn e lỗi nhỏ chưa trừ, nhọc xin đại chúng, đều bày sám hối.
Lương Hoàng Bảo Sám, quyển mười công đức lực, nguyện diệt tất cả tội chướng của chúng con, thân chứng bồ tát Pháp Vân Địa.

Sám văn vừa xướng tội hoa bay
Giải oan rồi, sám tội rồi
Tiêu tai thêm phước tuệ
Thoát khổ sanh Đao Lợi.
Giải oan rồi, sám tội rồi
Thảnh thơi thẳng đến Long Hoa hội
Long Hoa ba hội nguyện tương phùng
Trước Phật Di Lặc được thọ ký.
Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám
Quyển mười đã tụng xong
Hồi hướng bốn ân cùng ba cõi
Lễ sám chúng con thêm phước thọ
Nguyện đem nước pháp rửa oan khiên
Xin nguyện người mất sanh Tây thiên
Pháp Vân Địa bồ tát, cúi xin thương nạp thọ.
Nam mô Đăng Vân Lộ bồ tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. (3 lần)
Chí tâm đảnh lễ: Mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ)

4,013 lượt xem
16/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ