Link video và đề mục quán năm thứ ba tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Xem nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia tại link: Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Người đi tìm cái chí thiện

II. Ngày 3: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
Quán Khổ Do Tự Bị Sanh, Già, Bệnh Chết, Sầu, Ô Nhiễm
1. Quán Khổ khi tự mình bị sanh, tự mình bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu (tâm sầu bi), tự mình bị ô nhiễm (tâm cấu uế).
2. Quán Khổ của tất cả chúng hữu tình khi bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu (tâm sầu bi), bị ô nhiễm (tâm cấu uế) của vợ chồng, con cái, bạn bè, quyến thuộc, người làm, vật nuôi.
3. Quán sát về sinh, trụ, hoại, không của vật chất; quán sát về sinh, trụ, dị, diệt của cây cối, để thấy cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu (do bị biến hoại), bị ô nhiễm (do bị biến hoại) của các thứ vô tình.

Quán Về Sự Khổ Khi Đi Tìm Kiếm Những Thứ Bị Sanh, Già, Bệnh Chết, Sầu, Ô Nhiễm
1. Quán những sự khổ, khi tìm cầu vợ chồng, con cái, bạn bè, quyến thuộc, người làm, vật nuôi, vật chất (quán kỹ từng mục nhỏ: vợ, chồng…).
2. Quán những sự khổ, khi sở hữu (duy trì) cái bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm: vợ chồng, con cái, bạn bè, quyến thuộc, người làm, vật nuôi, vật chất (quán kỹ từng mục nhỏ: vợ, chồng…).

Lập Chí Xuất Gia
1. Thân chưa đủ duyên xuất gia, tâm quyết hướng về xuất gia:
- Giảm trừ sự tham đắm về thân sắc của mình (ái nhiễm).
- Giảm trừ sự tham đắm vợ chồng, tình ái, con cái, quyến thuộc, bằng cách quán nhân duyên nhân quả, trách nhiệm nhưng không say đắm (tạo nghiệp vì họ, gọi là tham đắm nên bị ái nhiễm).
- Giảm trừ sự tham đắm về tài sản (tạo nghiệp để tìm kiếm sở hữu chúng, bị ô nhiễm).
- Hướng tới mong cầu được xuất gia.
2. Khi đủ duyên xuất gia:
- Chánh niệm về đoạn trừ tham cầu, ái nhiễm về ngũ dục: tài vật: ưa ham tiền tài vật dụng; sắc mình, sắc người; ăn uống: số lượng, hương vị; danh vọng: đố kỵ, hơn thua, sở hữu danh vị; ham ngủ nghỉ, lười biếng công phu.
- Chánh niệm về đoạn trừ tham cầu, ái nhiễm thế tục: ái nhiễm quyến thuộc; kết duyên giao hảo với người thế tục để tầm cầu danh vọng, vật chất.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Duyên nhớ hạnh xuất gia - lợi ích phát tâm Bồ Đề tu Lục Hòa 

IV. Ngày 6: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Có hoan hỷ với đại chúng phát tâm Bồ đề trong đạo tràng/câu lạc bộ/hội chúng của mình không?
2. Đã tinh tấn trong việc sách tấn, hỗ trợ cho người phát tâm Bồ đề, thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề chưa? Và thực hành như thế nào?
3. Với các công đức bố thí, cúng dường, tu tập thiền quán, trì giới đã sinh tâm hoan hỷ, tinh tấn chưa?
4.
- Đối với người Phật tử: Tư duy để sinh khởi sự tinh tấn trong duyên hiện tại để tích lũy công đức khiến phát sinh nhân duyên có được sự xuất gia tinh tấn cầu Vô thượng Bồ đề.
- Đối với người đang tập tu xuất gia hay đã xuất gia: Xem còn thiếu các yếu tố nào thì khởi sinh pháp tinh tấn phù hợp như duyên của Thái tử Tất Đạt Đa.

V. Ngày 7: Nghe Pháp và ngồi thiền

Video (ấn vào tên bài): Phước báu to lớn từ thực hành quán niệm ân đức xuất gia của Đức Phật

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí: Quán niệm hạnh phúc nếu từ bỏ các sự đang ràng buộc chính mình

18,814 lượt xem
18/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Thu Hà

    18/02/2023

    Chúng con xin tri ân công đức của Cô soạn bài cho chúng con tu tập ạ.