Link video và đề mục quán năm thứ nhất tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Xem nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia tại link: Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Công đức xuất gia

II. Ngày 3: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán tưởng về cảnh khổ địa ngục, để thấy được công đức xuất gia khiến thoát bao cực hình khổ báo.
2. Xuất gia phải thực hành được quán chiếu về: ân đức của Phật; ân đức của Pháp; các hạnh của Tỳ-kheo, các điều Giới, các điều cần thực hành bố Thí; hạnh phúc chư Thiên; niệm nhàm chán ba cõi; niệm Hơi thở; niệm Thân; niệm chết. Hãy quán niệm các niệm đó.
3. Cầu phương tiện để tu 10 niệm này, đó là phương tiện Xuất gia. Quán sát tự tâm xem đã khởi sinh trí xuất gia chưa?
4. Sự quyết tâm thực hành pháp trong hiện tại “tâm xuất gia”, đã dũng mãnh hay còn yếu?
5. Khởi sinh ý niệm tinh tấn.
6. Tri ân sự xuất gia cao quý của Đức Phật, của Chư Tăng đã đem lại lợi ích cho mình và chúng sinh.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Công đức của việc cho người đi xuất gia

IV. Ngày 6: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán tưởng công đức xuất gia của Đức Phật độ cho chúng sinh và độ cho chúng ta. Nếu không có Ngài đi xuất gia thì sao?
2. Quán tưởng: Công đức xuất gia của Sư Phụ và chư Tăng làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh như thế nào?
3. Quán tưởng: Nếu con, cháu, chồng, vợ mình đi xuất gia thì mình có cản trở không?
4. Khởi tâm mong cho chính mình và người thân của mình đủ duyên đi xuất gia.

V. Ngày 7: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

14,900 lượt xem
18/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hồ Sỹ Thạch PD Thạch Đạo Giác

    25/02/2023

    Việc tu thiền quán chiếu lại tâm mình đối với các việc về Thái tử đi xuất gia, về Sư Phụ và đại Tăng, về gia đình, người thân, về bản thân mình khởi tâm xuất gia, thật sâu sắc đây là sự rèn luyện thân tâm rất ý nghĩa trong tu học Phật pháp để đem lại lợi ích cho bản thân qua việc tu thiền này