Bài kinh: Thiết Lập Hạnh Phúc

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Câu Lợi (Koliya), tại thị trấn Ka-ka-ra-pát-ta (Kakakrapatta). Rồi Bai-ha-pai-ja (Byagghapajja), đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, để chúng con được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại. (1 chuông)

Này Bai-ha-pai-ja, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. Thế nào là bốn? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng và điều hòa.

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc làm bất cứ nghề nào. Vị ấy phải thiện xảo với nghề, làm việc không biết mệt, biết suy tư, tìm hiểu vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. (1 chuông)

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, những tài sản thu được do sự siêng năng, tháo vát; do bàn tay, mồ hôi và công sức đúng pháp, vị ấy biết giữ gìn, bảo vệ, không để thất thoát. Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ.

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, sống tại làng hay thị trấn có những gia đình mà những đứa trẻ được lớn lên trong giới đức, những người lớn trưởng thành trong giới đức; đầy đủ lòng tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Vị ấy phải làm quen, nói chuyện và học tập theo. Đây gọi là làm bạn với thiện. (1 chuông)

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, biết rõ tài sản nhập và xuất, sống một cách điều hòa, không quá phung phí và không quá bỏn sẻn. Đây gọi là sống thăng bằng và điều hòa. 

Này Bai-ha-pai-ja, bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. (3 chuông)

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương VIII, phẩm Gotamì, phần Dìghajànu-Người Koliya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.661)

Nguồn: Quảng Tánh - Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya, tập III, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 52-53.

Chú thích:
ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam.
VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

 

9,634 lượt xem
07/01/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Mai

  24/01/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. T
  T

  Trương thi lương pd thanh nguyện

  12/01/2023

  Con xin thành kính tri ân chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni