Kinh Chiêm Bái Thánh Tích

Một thời Thế Tôn trú tại Câu-thi-na (Kusinàrà), rừng Sa-la (Sàlà) dạy Tôn giả A Nan (Ananda):
Này Ananda, có bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?
“Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác”, “Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn”. 
Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác”, “Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn”.
Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỉ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên. 

(Nguồn: ĐTKVN, Trường Bộ I, kinh Đại Bát Niết Bàn [lược], VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.643)

-
aa
+
1,043 lượt xem
30/06/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm Lành Tâm Hương

    31/05/2024
    Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, đại Tăng Ni cùng Cô CN đã chỉ dậy cho chúng con được học, được hiểu và được đến chiêm ngưỡng những thánh tích của Phật ạ