Hướng dẫn tu cầu an, cầu siêu, an vị lô hương, giải miếu điện thờ… cho tín chủ, phật tử gieo duyên, tùy hỷ

A. Hướng Dẫn Tín Chủ

I. Các Lễ Được Hướng Dẫn Tín Chủ

Quy y Tam Bảo; cầu an; cầu siêu (trực tiếp/trực tuyến); Tu bài 8 (sau khi tu cầu an, cầu siêu); an vị lô hương (mang về chùa); Giải cây hương; ban thờ thần tài; bát hương tà kiến, bùa chú dán/yểm.

II. Hướng Dẫn Tu Cầu An (Theo Mong Cầu Của Tín Chủ)

Có hai trường hợp tu: tu cầu an hồi hướng chuyển hóa nghiệp và tu cầu an để hiểu nghĩa kinh.

- Link nghi thức tu cầu an: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-c3494.html

Lưu ý: tụng tuần tự các bài kinh. Mỗi bài kinh tụng 2 ngày, rồi mới chuyển sang bài khác (bao gồm cả 1 ngày tu nhiều thời khóa)

1. Tu cầu an hồi hướng chuyển hóa nghiệp

a. Hướng dẫn
- Thời gian tu: từ 7 đến 14 ngày.
- Số lượng thời khóa: 1 thời khóa/1 ngày, nếu tu được thêm thì cố gắng 2 thời khóa/1 ngày.

b. Các mục hương linh
- Các mục hương linh và cách viết: Các hương linh trên đất tại địa chỉ… hợp duyên; hương linh gia tiên họ… hợp duyên; hương linh thai nhi hợp duyên (nếu có), và các chúng hương linh có hữu duyên với gia đình có thể tác động trên nghiệp…/hiện tượng… của (tên người mong được hồi hướng)
- Giải thích:
Hương linh trên đất: đất sở hữu của đối tượng mong được hồi hướng cầu an.

Hương linh gia tiên:
+ Nếu chưa lập gia đình: họ bố và họ mẹ của đối tượng mong được hồi hướng cầu an.
+ Nếu đã lập gia đình: họ hai vợ và chồng của đối tượng mong được hồi hướng cầu an.

- Lưu ý:
+ Nếu gia đình xin hồi hướng việc bất thiện thì phải hỏi lên câu lạc bộ.
+ Trong quá trình hướng dẫn, nên hỏi tín chủ xem có hiểu về bài kinh tụng không; tụng các bài kinh này có thấy hoàn cảnh nào của gia đình giống như lời Đức Phật dạy không, nếu thấy có thì tự tâm tự tư duy để sám hối các nhân quả tương tự như trong bài kinh.

2. Tu cầu an để hiểu kinh

a. Hướng dẫn

- Thời gian tu tùy duyên, ngày nào sắp xếp được thì tu.

b. Các mục hương linh
Các hương linh trên đất tại địa chỉ…; hương linh gia tiên họ…; hương linh thai nhi (nếu có)

III. Hướng Dẫn Tu Cầu Siêu (Theo Mong Cầu Của Tín Chủ)

1. Cách tu

- Thời gian tu:
+ Thời gian chuyển sang tu cầu siêu: Sau khi đã tu cầu an từ 7 đến 14 ngày (gồm cả 2 trường hợp tu cầu an như trên)
+ Thời gian tu nghi thức cầu siêu trước khi tham gia cầu siêu: Tín chủ mới: tu từ 10 ngày trở lên; Phật tử gieo duyên, tùy hỷ..: tu trước từ 3-7 ngày.

- Cách tu: Có 2 cách:
+ Tu 1 ngày 1 thời: tu xong cầu an, chuyển sang tu cầu siêu.
+ Tu 1 ngày 2 thời: tu cầu an xong sau 7 ngày, từ ngày thứ 8 (9, 10…), thì tu 1 thời cầu an, 1 thời tu cầu siêu.

- Lưu ý: Nếu gia đình tu cầu siêu mà chưa hiểu, thì chưa cho tham gia lễ cầu siêu, tu tới bao giờ hiểu mới cho tham gia lễ cầu siêu và bạch lại với hương linh lùi ngày cầu siêu.

2. Các mục hương linh
- Các trường hợp:
+ Cầu siêu cho các hương linh khác trong gia tộc nội ngoại: tùy duyên.
+ Cầu siêu các hương linh trên nghiệp…/hiện tượng…: lấy mục tâm linh theo các mục của tu cầu an.

- Link tu cầu siêu:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-tham-du-le-cau-sieu-truc-tieptruc-tuyen-1-c3269.html

- Lưu ý:
+ Tụng tuần tự các bài kinh. Mỗi bài kinh tụng 2 ngày, rồi mới chuyển sang bài khác (bao gồm cả 1 ngày tu nhiều thời khóa)
+ Người hướng dẫn tu cầu siêu, phải hỏi tín chủ xem có hiểu ý kinh dạy không và giải thích cho tín chủ hiểu về cách cầu siêu cho hương linh trong từng bài kinh.
+ Tín chủ được tham dự cầu siêu trực tuyến.
+ Nếu cầu siêu riêng cho hương linh thai nhi, thì tùy duyên dùng nghi thức trên hoặc nghi thức này:
Link nghi thức:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cau-sieu-vong-linh-thai-nhi-lam-le-tai-nha-truoc-khi-tham-du-le-cau-sieu-truc-tieptruc-tuyen-c3755.html

B. Hướng Dẫn Tu Bài 8 Chung Cho Tín Chủ, Gieo Duyên, Tùy Hỷ

I. Điều Kiện

- Đã tu cầu an, cầu siêu: Mục đích để hiểu lời Đức Phật dạy và dễ dàng áp dụng tiếp trong nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8).
- Các trường hợp lần đầu tu bài 8: Quyển số 1, không tu thời khóa kinh phụ, từ quyển số 2/các vòng tu sau (tu lại từ quyển số 1), mới được tu thời khóa kinh phụ.

II. Các Mục Hương Linh

- Cách hiểu để tư duy khi viết mục tâm linh:
…Xin thỉnh: Các chúng trong cõi tâm linh có thể tác động khiến (tên người bị nghiệp: tạm gọi là tín chủ)… khiến tín chủ bị nghiệp… qua các hiện tượng…
- Các mục hương linh:
Các hương linh trên đất tại địa chỉ (đất ở và các khu đất liên quan đến tín chủ)… hợp duyên; gia tiên họ… hợp duyên; hương linh có oán kết với tín chủ…, hương linh có oán kết với gia đình có thể tác động khiến tín chủ bị các hiện tượng:.... Và các mục hương linh như vậy cản trở việc chuyển hóa theo mong cầu: (đọc mong cầu).

C. Hướng Dẫn An Vị Lô Hương, Giải Miếu, Điện, Các Nơi Thờ Tà Kiến

I. An Vị Lô Hương

1. Cách thực hiện của các thành phần
- Tín chủ và Phật tử gieo duyên phải mang bát hương về chùa an vị trực tiếp.
- Phật tử tùy hỷ được an vị trực tuyến/trực tiếp.
- Tín chủ, Phật tử được an vị lô hương giúp cho người thân (người an vị hộ có mối liên hệ với 1 trong số các thành phần hương linh được thờ):
+ Tín chủ, Phật tử gieo duyên (d), Phật tử tùy hỷ trở lên mang về chùa bốc bát hương hộ.
+ Phật tử tùy hỷ trở lên được an vị trực tuyến hộ tại nhà người thân hoặc địa điểm khác (tham dự lễ trực tuyến)

2. Các lưu ý khi hướng dẫn
- Nếu gia đình tín chủ không có điều kiện thì hướng dẫn về chùa thỉnh bát hương, tùy tâm có/không cúng dường tiền bát hương; lễ nghi bày ở nhà phải đơn giản nhất, tránh tình trạng rườm rà, cầu kỳ, lãng phí. Nếu chưa có điều kiện thỉnh tranh tượng Phật, thì để bao giờ có điều kiện thì thỉnh; các đồ thờ đèn… cũng vậy.

II. Giải miếu, điện thờ
1. Cách thực hiện của các thành phần
- Thành phần Phật tử: Tùy hỷ trở lên.
- Điều kiện: Tu bài 8 xong một quyển (49 ngày) mới giải.

2. Mục hương linh giải điện/miếu thờ:
+ Hương linh gia tiên… hợp duyên
+ Hương linh trên đất (liên quan tới điện/miếu thờ)
+ Hương linh nương gá trên bát hương, điện/miếu thờ
+ Hương linh có duyên với gia đình liên quan tới việc lập điện thờ và thờ điện
+ Hương linh bùa chú yểm nơi điện/miếu thờ
+ Hương linh cản trở việc giải điện/miếu thờ
+ Hương linh tà kiến có duyên giữa gia đình tín chủ và thầy tà đã lập điện/miếu thờ cho gia đình

- Nếu gia đình đã tự giải điện thờ hoặc đã nhờ thầy tà giải điện thờ chưa đúng pháp, mà muốn làm lại, thì chỉ làm lễ cầu siêu cho mục hương linh: Hương linh có duyên từ việc thờ điện, giải điện đang có duyên theo các thành viên trong gia đình.

III. Giải cây hương; ban thờ thần tài; bát hương tà kiến, bùa chú dán/yểm
- Thành phần: tất cả các thành phần.
- Mục hương linh: Các hương linh nương gá tại (cây hương/ban thờ thần tài…); hương linh do thầy tà yểm trên bát hương, hương linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn; hương linh bùa chú đang theo các thành viên trong gia đình.

IV. Lưu ý chung khi hướng dẫn
- Đạo tràng lập nhóm để tín chủ có việc gì thì hỏi. Phân công người hướng dẫn hỏi han, theo sát việc an vị lô hương, giải bùa chú, điện/miếu thờ,... của tín chủ như của nhà mình, để tín chủ an tâm. Không để cho tín chủ, Phật tử bị nhầm lẫn hoặc thiếu sót khi thực hành an vị lô hương, giải bùa chú,...
- Trước, sau khi an vị, giải bùa chú, điện/miếu thờ,... phải hỏi thăm hướng dẫn thường xuyên, nếu gia đình tín chủ gặp việc bất thường thì hướng dẫn bạch hồi hướng. Việc tâm linh phải làm cẩn thận và thật có tâm.

V. Link tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến
https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien-c3765.html

D. Trường Hợp Cầu Siêu Khác

(Chung cho tất cả các thành phần Phật tử: a, b, c, d, e)
- Tu cầu siêu cho các chúng có thể tác động thành các hiện tượng: Bóng đè; có cảm giác có người theo, hiện tượng bị vong nhập (đám giỗ, tang, đi đến chỗ thờ…); có hiện tượng bất thường nào đó.
- Mục hương linh:
+ Hương linh tác động khiến có sự việc (kể sự việc/hiện tượng):…
+ Hương linh có liên quan đến sự việc hiện tượng đó.
Lưu ý: Khi hướng dẫn nghi thức tu cầu siêu: các bài kinh phù hợp với các đối tượng (a, b, c, d, e)

-
aa
+
11,872 lượt xem
15/02/2024

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. V
    V

    Vũ Thị Lâm

    26/02/2024
    Chúng con xin thành kính tri ân cô Chủ Nhiệm ạ