Hướng dẫn tham gia pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám trực tuyến/trực tiếp (chiều 23/8-26/8 âm lịch)

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-phap-dan-sam-hoi-luong-hoang-bao-sam-c189.html

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa))

Phần I: Các Văn Bạch

1. Văn Bạch Bắt Đầu Tham Gia Pháp Đàn Buổi Thứ Nhất

Dành cho cả hai trường hợp: tham gia được từ khi bắt đầu khai đàn và tham gia sau.

a. Văn bạch trước khi tham gia

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…
Giờ này con/chúng con xin tham dự pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến của chùa Ba Vàng.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng,

Nếu đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa

(Tiếp)

xin được thỉnh mời chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì,) chư vị vong linh hữu duyên với con/chúng con từ vô thủy kiếp tới nay; oan gia trái chủ hữu duyên và oan gia trái chủ đang báo oán trên các nghiệp (kể tên nghiệp, cả hoặc nghiệp khi tu bài 8)... giờ này được về tại chùa Ba Vàng, tham dự pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám, để nương theo chư Tăng sám hối các tội lỗi. Con/chúng con cũng xin tham dự pháp đàn để sám hối tội lỗi của mình với các vong linh oan gia trái chủ và trợ duyên cho các vong linh không phải là oán kết với con/chúng con. Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo cho con/chúng con được nhất tâm trong lúc sám hối theo pháp đàn.

(Tùy duyên có/không bạch phần cúng dường sau. Nếu cúng dường phần nào thì bạch phần đó)

+ Cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho các phần tâm linh thỉnh mời: con/chúng con xin phát nguyện/con/chúng con đã chuyển về chùa/câu lạc bộ, cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để sắm sửa tịnh tài tịnh vật cúng dường trong pháp đàn, hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời ở trên.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

+ Cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chúng sinh các cõi thì bạch: con/chúng con xin phát nguyện/con/chúng con đã chuyển về chùa/câu lạc bộ, cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để sắm sửa tịnh tài tịnh vật cúng dường trong pháp đàn, để hồi hướng cho các chúng sinh trong các cõi được sám hối hồi hướng trong pháp đàn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Bạch xong tham gia trực tiếp/trực tuyến)

b. Văn bạch nghỉ rời pháp đàn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin tạm nghỉ tham gia pháp đàn. Con/chúng con xin tùy duyên tham gia sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn Bạch Các Thời Tiếp Theo

Dành cho trường hợp nghỉ cách thời gian.

a. Trước khi tham gia
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…
Giờ này con/chúng con xin tham dự Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến của chùa Ba Vàng, để nương theo chư Tăng sám hối tội lỗi và con/chúng con xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh về pháp đàn hoan hỷ cho con/chúng con. Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo cho con/chúng con được nhất tâm trong lúc sám hối theo pháp đàn.

Nếu cúng dường thêm thì bạch: hôm nay tâm sám hối của con/chúng con được sung mãn, và con/chúng con thấy lòng từ bi của con/chúng con tăng trưởng lên, cho nên con/chúng con phát nguyện cúng dường thêm số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng sinh mà con/chúng con đã mời về trong pháp đàn sám hối và các chúng sinh trong các cõi khi sám hối theo pháp đàn. Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con. Con/chúng con xin chuyển tịnh tài này vào khoảng thời gian từ ngày… đến ngày… tháng... năm…/con/chúng con đã chuyển số tịnh tài phát nguyện này về chùa/câu lạc bộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Bạch xong tham gia trực tiếp/trực tuyến)

b. Bạch nghỉ rời pháp đàn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin tạm nghỉ tham gia pháp đàn. Con/chúng con xin tùy duyên tham gia sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Văn Bạch Khi Có Phần Tâm Linh Báo Khi Tham Gia Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám/Đàn Chẩn Tế

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:... Pháp danh (nếu có):... ở tại địa chỉ:... Con/chúng con đang tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám theo chư Tăng chùa Ba Vàng/tham gia chương trình chẩn tế..., nay con/chúng con thấy có các hiện tượng tâm linh báo qua các hiện tượng (đọc hiện tượng)… Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường (số tiền)... và con/chúng con xin thỉnh bạch tất cả các vong linh đã báo qua hiện tượng đó về pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám/đàn chẩn tế Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng, để theo chư Tăng tu tập. Con/chúng con xin hồi hướng phúc báo này cho họ và con/chúng con xin gửi tịnh tài về sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Văn Bạch Tham Gia Lễ Cúng Dường Sớt Bát Tại Đàn Lễ

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn bạch:

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

+ Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

+ Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc:
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

(Tiếp)

Nhân Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, hôm nay là ngày… tháng… năm…,

+ Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: Con/chúng con có tham gia tịnh tài để sớt bát tại Câu lạc bộ.

+ Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử câu lạc bộ đã tham gia tịnh tài sớt bát.

(Tiếp)
Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.
Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa), thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì,) cùng các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh về chùa và hồi hướng trong pháp đàn, theo oai lực Tam Bảo, thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.
Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được giác ngộ an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an. Con/chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật, tri ân Pháp hạnh đầu đà, cùng các bậc Tỳ kheo thực hành hạnh đầu đà. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài.
Giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường chư Tăng trực tiếp/trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!  (1 lễ)
(Bạch xong tham gia trực tiếp/trực tuyến)

5. Văn Bạch Tham Gia Đàn Chẩn Tế Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… 

+ Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

+ Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc:
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

(Tiếp)

+ Trường hợp đã phát tâm cúng dường thì bạch: Con/chúng con đã cúng dường/đã bạch phát nguyện cúng dường Tam Bảo, tịnh tài tịnh vật tại Câu lạc bộ Cúc Vàng để hồi hướng phúc báu đến cho các chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch về pháp đàn.

Nếu cúng dường thêm thì bạch: hôm nay tâm sám hối của con/chúng con được sung mãn, và con/chúng con thấy lòng từ bi của con/chúng con tăng trưởng lên, cho nên con/chúng con phát nguyện cúng dường thêm số tịnh tài là … để hồi hướng cho các chúng sinh mà con/chúng con đã mời về trong pháp đàn sám hối và các chúng sinh trong các cõi khi sám hối theo pháp đàn. Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con. Con/chúng con xin chuyển tịnh tài này vào khoảng thời gian từ ngày… đến ngày… tháng... năm… /con/chúng con đã chuyển số tịnh tài phát nguyện này về chùa/câu lạc bộ.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng, được theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. 

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tiếp/Trực Tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường vào pháp đàn thì bạch: Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng, được theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế và theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, tuy con/chúng con không có tịnh tài cúng dường Tam Bảo, nhưng con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ. 

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tiếp/Trực Tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

(Bạch xong tham gia trực tiếp/trực tuyến)

6. Văn Bạch Tham Gia Lễ Kết Đàn

a. Văn bạch trước khi tham gia
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại…
Giờ này con/chúng con xin tham dự lễ kết của Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến của chùa Ba Vàng, để nương theo chư Tăng sám hối tội lỗi của mình với các vong linh oan gia trái chủ và trợ duyên cho các vong linh không phải là oán kết với con/chúng con, mà con/chúng con đã bạch thỉnh về chùa. Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo cho con/chúng con được nhất tâm trong lúc sám hối theo pháp đàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Bạch xong tham gia trực tiếp/trực tuyến)

b. Văn bạch sau khi kết thúc trực tuyến

*Trường hợp Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (đã đọc bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên...”; 108 ngày)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con kiếp trước hoặc kiếp này có được phúc duyên, nên được nương đức chư Tăng tham gia pháp đàn sám hối này, con/chúng con thành kính tri ân Sư Phụ, chư Tăng cùng các bậc thiện hữu tri thức, tri ân cha mẹ đã tác thành duyên này cho con/chúng con, con/chúng con nguyện đem tất cả công đức tham gia được trong đàn lễ hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, nguyện mong cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, Tam Bảo trụ lâu dài ở thế gian, chúng sinh được giác ngộ, tinh tấn thực hành pháp lục hòa, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Lại xin hồi hướng cho con/chúng con luôn tinh tấn Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại hồi hướng cho (đọc mong cầu)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

*Trường hợp nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con kiếp trước hoặc kiếp này có được phúc duyên, nên được nương đức chư Tăng tham gia pháp đàn sám hối này, con/chúng con thành kính tri ân Sư Phụ, chư Tăng cùng các bậc thiện hữu tri thức, tri ân cha mẹ đã tác thành duyên này cho con/chúng con, con/chúng con nguyện đem tất cả công đức tham gia được trong pháp đàn, nguyện mong cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, Tam Bảo trụ lâu dài ở thế gian, chúng sinh được giác ngộ. Lại xin hồi hướng cho con/chúng con sớm đủ duyên (nếu chưa quy y Tam Bảo thì đọc: quy y Tam Bảo), phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại xin hồi hướng (đọc mong nguyện)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Phần II: Nội Dung Kinh Tụng Và Thời Gian Tu Trong Ngày

Kính thưa Quý đạo hữu, thời gian các thời khóa có thể thay đổi nên Quý đạo hữu cần cập nhật thường xuyên. 

Ngày Giờ Nội dung 
1. Ngày 23/8
(âm lịch)
15h00  Khai đàn
  17h00 
Tụng Sám Pháp từ bi đạo tràng + Chương 1 và chương 2
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 1
  18h05
Tụng chương 3 và chương 4 (Trang 77 đến trang 121)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 2
  19h32
Trai đàn chẩn tế
  21h02 
Tụng chương 5 và chương 6 (Trang 122 đến trang 141)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 3
  22h24
Tụng chương 7a (Đến hết lễ trang 180)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 4
  23h31
Tụng chương 7b (Từ đoạn "Lại quy y như vậy" trang 180 đến trang 200)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 5
2. Ngày 24/8
(âm lịch)
00h30
Tụng chương 7c - 8a (Từ trang 210 đến đoạn "...Đại Từ Bi Phụ" trang 239)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 6
  01h41
Tụng chương 8b (Từ phần lễ trang 239) - 9a (đến hết phần lễ trang 269)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 7
  02h40
Tụng chương 9b (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 269 - đến hết lễ trang 287)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 8
  03h33
Tụng chương 9c (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 287 đến hết văn kinh trang 322 - dừng trước khi lễ)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 9
  04h45
Tụng chương 9d (Bắt đầu từ lễ Phật trang 322 - đến hết trang 344)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 10
  6h00
Tụng kinh Tam Bảo
  06h30 
Tụng chương 10 - 14 (Trang 359 đến trang 386)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 11
  07h45
Tụng chương 15 – 20 (Trang 387 đến trang 414)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 12
  9h04 
Tụng chương 21 – 24 (Trang 415 đến trang 427)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 13
  10h23
Khất thực
  10h53
Tụng chương 25 – 28 (Trang 428 đến trang 451)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 14
  11h58
Tụng chương 29 – 32 (Trang 452 đến trang 463)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 15
  12h55
Tụng chương 33 – 37 (Trang 464 đến trang 485)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 16
  14h08
Tụng chương 38 - 39a - (Dừng trước khi lễ ở trang 513)
Link phần kinhLương Hoàng Sám – phần 17
  15h10 
Tụng chương 39b - 40 (Từ phần lễ Phật trang 513 - đến hết trang 537)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 18
    (Hết 1 quyển Lương Hoàng Sám)
  16h20
Tụng quyển Thứ Nhất - Sám Pháp từ bi đạo tràng + Chương 1 và chương 2
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 1
  17h24
Tụng chương 3 và chương 4 (Trang 77 đến trang 121)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 2
  18h38
Tụng chương 5 và chương 6 (Trang 122 đến trang 141)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 3 
  20h09
Trai đàn chẩn tế
  21h09
Tụng chương 7a (Đến hết lễ trang 180)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 4 
  22h25
Tụng chương 7b (Từ đoạn "Lại quy y như vậy" trang 180 đến trang 200)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 5
  23h24
Tụng chương 7c - 8a (Từ trang 210 đến đoạn "...Đại Từ Bi Phụ" trang 239)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 6
3. Ngày 25/8
(âm lịch)
00h37
Tụng chương 8b (Từ phần lễ trang 239) - 9a (đến hết phần lễ trang 269)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 7
  01h32
Tụng chương 9b (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 269 - đến hết lễ trang 287)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 8
  02h25
Tụng chương 9c (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 287 đến hết văn kinh trang 322 - dừng trước khi lễ)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 9
  03h41
Tụng chương 9d (Bắt đầu từ lễ Phật trang 322 - đến hết trang 344)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 10
  04h54
Tụng kinh Tam Bảo
  05h24
Tụng chương 10 – 14 (Trang 359 đến trang 386)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 11
  06h39
Tụng chương 15 – 20 (Trang 387 đến trang 414)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 12
  08h13
Tụng chương 21 – 24 (Trang 415 đến trang 427)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 13
  09h10
Tụng chương 25 – 28 (Trang 428 đến trang 451)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 14
  10h28
Khất thực
  10h58
Tụng chương 29 – 32 (Trang 452 đến trang 463)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 15
  12h06
Tụng chương 33 – 37 (Trang 464 đến trang 485)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 16
  13h13
Tụng chương 38 - 39a - (Dừng trước khi lễ ở trang 513)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 17
  14h14
Tụng chương 39b - 40 - (Từ phần lễ Phật trang 513 - đến hết trang 537)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 18
    (Hết 1 quyển Lương Hoàng Sám)
  15h29
Tụng quyển Thứ Nhất - Sám Pháp từ bi đạo tràng + Chương 1 và chương 2
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 1
  16h35 
Tụng chương 3 và chương 4 (Trang 77 đến trang 121)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 2
  17h51
Tụng chương 5 và chương 6 (Trang 122 đến trang 141)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 3
  19h00
Tụng chương 7a (Đến hết lễ trang 180)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 4
  20h31
Trai đàn chẩn tế 
  21h31
Tụng chương 7b (Từ đoạn "Lại quy y như vậy" trang 180 đến trang 200)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 5
  22h34
Tụng chương 7c - 8a (Từ trang 210 đến đoạn "...Đại Từ Bi Phụ" trang 239)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 6
  23h45
Tụng chương 8b (Từ phần lễ trang 239) - 9a (đến hết phần lễ trang 269)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 7

4. Ngày 26/8
(âm lịch)

00h39
Tụng chương 9b (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 269 - đến hết lễ trang 287)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 8

 

01h34
Tụng chương 9c (Bắt đầu từ văn kinh "Lại quy y như vậy" trang 287 đến hết văn kinh trang 322 - dừng trước khi lễ)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 9

 

02h46 Tụng chương 9d (Bắt đầu từ lễ Phật trang 322 - đến hết trang 344)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 10

 

03h44 Tụng chương 10 – 14 (Trang 359 đến trang 386)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 11

 

05h17  Tụng kinh Tam Bảo

 

05h47 Tụng chương 15 – 20 (Trang 387 đến trang 414)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 12

 

07h10 Tụng chương 21 – 24 (Trang 415 đến trang 427)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 13

 

08h05 Tụng chương 25 – 28 (Trang 428 đến trang 451)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 14

 

09h17 Tụng chương 29 – 32 (Trang 452 đến trang 463)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 15

 

10h32 Khất thực

 

11h02 Tụng chương 33 – 37 (Trang 464 đến trang 485)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 16

 

12h08 Tụng chương 38 - 39a - (Dừng trước khi lễ ở trang 513)
Link phần kinh: 
Lương Hoàng Sám – phần 17

 

13h14 Tụng chương 39b - 40 - (Từ phần lễ Phật trang 513 - đến hết trang 537)
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 18

 

 14h25 - Tụng phần cuối quyển 10.
- Đảnh lễ tri ân Tam Bảo (3 lễ).
Link phần kinh: Lương Hoàng Sám – phần 19

 

19h00
Kết đàn

 

20h25
Trai đàn chẩn tế kết đàn


 

67,667 lượt xem
13/09/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Bắc

  16/09/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB ạ. Con được tu tập pháp đàn sám hối ạ!

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  16/09/2022

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB ạ. Con được tu tập pháp đàn sám hối ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị Vân anh

  14/09/2022

  Thật hoan hỷ! Con hồi hộp và thấy hạnh phúc ạ.