Đạo tràng trưởng cần tránh xa hai cực đoan

Trong quá trình thành lập và lãnh đạo đạo tràng, người trực tiếp quản lý, sách tấn hội chúng là đạo tràng trưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian, sẽ có một số đạo tràng trưởng rơi vào hai cực đoan khiến không nhận được lợi ích từ pháp giải thoát. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Có người đạo tràng trưởng do chấp thủ vào danh vị, không biết cách diệt trừ bản ngã, không muốn chia sẻ cho ai, đó là đi ngược lại với giải thoát. Đây là cực đoan tà kiến thứ nhất. Lại có những người được phân làm đạo tràng trưởng nhưng không dám làm, không tinh tấn. Người này đến với hội chúng chỉ mong muốn hội chúng làm lợi ích cho mình, chứ không mong muốn mình làm lợi ích cho ai. Đây là cực đoan tà kiến thứ hai. Nếu ai tinh tấn trong hai cực đoan này thì sẽ trở thành tà tinh tấn đối với việc giải thoát”.

Vậy, người đạo tràng trưởng phải làm như thế nào để tránh xa hai cực đoan đó khiến cho mình có thể diệt trừ bản ngã và tinh tấn thực hành Pháp?

Những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong video trên đây sẽ giúp cho những người đã, đang và sẽ có nhân duyên làm đạo tràng trưởng biết được cách tránh xa hai cực đoan trong quá trình tu tập và lãnh chúng.

Các bài nên xem: 

445 lượt xem
14/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ