Lợi ích khi Phật tử trong đạo tràng không ở cách xa nhau về địa lý