🔴 Công đức đảnh lễ, xây dựng, bảo trì Tứ Thánh Tích | Trạch Pháp ngày 20/6/Quý Mão

- Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Quán tưởng công đức của Đức Phật khi Ngài đản sinh, thành đạo đem lại lợi ích cho chính mình trong hiện tại.

2. Nhớ lại lời di giáo của Đức Phật:
- Khởi tâm mong muốn Tứ thánh tích được bền vững để tạo duyên sinh lên cõi trời cho Phật tử.

- Khởi tâm mong muốn được đảnh lễ Tứ thánh tích.

- Khởi tâm mong muốn có duyên được đóng góp tuỳ tâm giúp phần xây dựng, bảo trì Tứ thánh tích.

225 lượt xem
06/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ