Công đức nghe pháp | Trạch Pháp ngày 20/12/Nhâm Dần

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

1. Kiểm lại tâm mình trước khi biết đến Phật Pháp
- Thích nghe về các việc gì?
- Nghe xong gây tiếp tội nghiệp gì?

2. Hiện tại
- Còn thích nghe các điều bất thiện không?
- Giữa việc ngoài đời và nghe Pháp, hiện tại tâm hướng về thích nghe gì nhiều hơn?

3. Giác ngộ được điều gì nhờ nghe Phật Pháp?

4. Tâm trí thay đổi như thế nào nhờ nghe Phật Pháp?

5. Hiện tại đã chăm nghe Pháp hoặc thích nghe Pháp chưa?

6. Phát nguyện vượt qua chướng ngại để nghe Pháp

914 lượt xem
05/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ