Nghiệp và tu chuyển nghiệp | Trạch Pháp ngày 20/2N/Quý Mão

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Quán sát, tư duy lại xem chúng ta đã hoặc đang tu để chuyển hóa gì?

2. Duyên tu đã đủ chưa? Hay thiếu nhân duyên gì?

3. Chuyển hóa ra sao? Tư duy nhân duyên khiến chuyển hóa nhanh, chậm hoặc chưa thấy chuyển hóa.

4. Phát sinh tinh tấn để dừng nghiệp, chuyển các nghiệp đang chi phối và tiêu trừ nghiệp từ sớm khiến không xảy ra hoặc nhẹ đi.

632 lượt xem
09/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ