Nghiệp và tu chuyển nghiệp | Trạch Pháp ngày 20/2N/Quý Mão

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Quán sát, tư duy lại xem chúng ta đã hoặc đang tu để chuyển nghiệp gì?

2. Duyên tu đã đủ chưa? Hay thiếu nhân duyên gì?

3. Chuyển nghiệp ra sao? Tư duy nhân duyên khiến chuyển nghiệp nhanh, chậm hoặc chưa thấy chuyển nghiệp.

4. Phát sinh tinh tấn để dừng nghiệp, chuyển các nghiệp đang chi phối và tiêu trừ nghiệp từ sớm khiến không xảy ra hoặc nhẹ đi.

501 lượt xem
09/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ