Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1

Quý đạo hữu xem bài (ấn vào tên bài)Các chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây (ấn vào tên bài): 

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lưu ý: Trường hợp tu theo chương trình trực tuyến thì sau khi kết thúc chương trình trực tuyến sẽ thực hiện những phần còn lại của nghi thức dưới đây.

Mục lục

Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

 

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ (đã) tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề. Hôm nay con/chúng con xin tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh không hạn chế)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chư Phật Bồ Tát
Từ bi vô lượng
Thương xót chúng sinh
Phát nguyện Bồ Đề
A tăng kỳ kiếp
Ở các cõi giới
Chẳng tiếc thân mạng
Thực hành các Ba-la-mật
Bố thí trì giới
Tinh tấn nhẫn nhục
Thiền định trí tuệ
Dùng mọi phương tiện
Chuyển tải Phật Pháp
Khai ngộ độ mê
Dẫn dắt chúng sinh
Dứt hẳn luân hồi
Vào dòng giải thoát.
Đệ tử chúng con
Chí thành đảnh lễ. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: 
Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
 Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Tán Pháp

(Ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 1
– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Tiền thân Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành sáu ba la mật

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát tâm Bồ Đề nguyện như thế nào sẽ đắc

– Ngồi thiền:
Đề mục quán:

1. Quán chiếu về bố thí Ba la mật:
– Bố thí để cầu Vô thượng Bồ đề.
– Bố thí để thâu nhiếp, điều phục, kết duyên cho chúng sinh vào trong pháp lục hòa bằng cách quán chiếu: Việc bố thí, cúng dường đã đúng lục hòa chưa? Nếu đúng, khởi tâm hoan hỷ; nếu chưa đúng, phát tâm chỉnh sửa.

2. Quán chiếu về trì giới Ba la mật: Chăm chỉ thực hành 5 giới, 8 giới trong pháp lục hòa với tâm cầu Vô thượng Bồ đề để nhiếp phục chúng sinh.

3. Quán chiếu về nhẫn nhục Ba la mật: Mình đã nhẫn nhục thực hành pháp lục hòa để đoạn trừ bản ngã chưa? (trong hai việc: tự nhận lỗi và được người khác chỉ lỗi về việc thực hành lục hòa trong đạo tràng, trong Câu lạc bộ).

4. Quán chiếu về tinh tấn Ba la mật: Quán chiếu mình đã tinh tấn bố thí, trì giới, nhẫn nhục để dẹp trừ bản ngã bằng cách: nhận lỗi, chỉ lỗi để sách tấn cho người theo sáu pháp hòa kính qua quy định của đạo tràng, câu lạc bộ chưa? Nếu chưa thì phát tâm tinh tấn thực hành bằng các việc cụ thể.

5. Quán chiếu về thiền định Ba la mật: Từ đầu chương trình an cư kiết hạ đến nay, mình đã chăm tu tập hơn chưa? Sự quán chiếu có nhanh hơn trước không?
=> Phát tâm tinh tấn sửa chữa lỗi lầm để tham gia các khóa thiền.

6. Quán chiếu về trí tuệ Ba la mật:
– Tập thực hành tâm yêu thương, tha thứ bằng cách quán Tứ diệu đế.
– Thấy bản chất thanh tịnh của chúng sinh: không sinh, không diệt; thực hành từ bi: không giận hờn, yêu ghét, không phân biệt thiện – ác, ngu – trí; quán chiếu yêu thương chúng sinh trong nhân quả.

b. Ngày 2

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

– Ngồi thiền:
Đề mục quán:

1. – Quán sát sự khổ của mình khi mình chưa có căn lành (chưa có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).
– Quán sát sự chuyển hóa trong tâm thức, trong hoàn cảnh sống và hạnh phúc có được (dù nhỏ nhất) khi mình có căn lành (có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).

2. Quán tưởng: Nếu tất cả chúng sinh trong tam giới này không có căn lành thì sẽ khổ thế nào (đối diện với gia đình, xã hội,…).
=> Phát tâm tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề để chân thật thấy được pháp giới này không bị dứt mất căn lành qua sự thực hành của chính mình.

3. Hướng tới tri ân Sư Phụ đã vì mình, vì chúng sinh mà chịu khổ để thực hành các công đức trong nhiều kiếp; để đến kiếp này, Sư Phụ có đủ công đức, oai lực mà kiến lập tứ chúng, khiến mình có duyên thù thắng như ngày hôm nay.

c. Ngày 3
– Tụng kinh: 
Bài kinh (ấn vào tên bài)Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

– Tọa thiền:
Đề mục quán:

1. – Quán xét xem tự mình đã thực hành tinh tấn lục hòa theo các quy định của Câu lạc bộ để gieo hạt giống Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, giữ gìn căn lành cho tam giới chưa. Nếu chưa thực hành đúng điều nào, phát tâm sám hối, phát nguyện sẽ thực hành đúng.
– Quán xét các việc làm của mình, xem mình có hướng dẫn sai người khác, bảo người khác thực hành không đúng lục hòa của Câu lạc bộ hay không. Nếu có, phát tâm sám hối, phát nguyện sửa chữa lỗi lầm, thực hành lục hòa.
– Phát tâm tùy hỷ với người thực hành lục hòa; sách tấn người khác thực hành lục hòa cầu Vô thượng Bồ đề để giữ gìn căn lành ở tam giới qua các việc làm vô ngã của mình.

2. – Tư duy về các pháp phương tiện kết duyên cho chúng sinh với Pháp lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng (từ thiện, tri ân, phóng sinh,…).
– Quán xét xem mình đã tinh tấn trong các pháp kết duyên này chưa. Nếu chưa, phát tâm sám hối và phát nguyện tinh tấn trong các phận sự đó để chúng sinh có nhân duyên vào trong Phật Pháp, phát nguyện Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, khiến pháp lành không dứt ở tam giới.

3. Phát nguyện đến ngày 19/6 sẽ dũng mãnh phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, dũng mãnh thực hành đại bi tâm qua việc tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề.

4. Đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã phát nguyện hành các công đức, hành khổ để độ cho mình được như ngày hôm nay.

d. Ngày 4 (19/6)

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

8. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế

Nếu câu lạc bộ hướng dẫn mời vong linh về đàn chẩn tế tại chùa, thì mới thực hiện phần này. Tùy duyên có hoặc không thỉnh mời. Các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… là Phật tử (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)…, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính Pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”, con/chúng con nguyện mang công đức này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, cùng công đức tùy hỷ với việc tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nguyện mong chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Gia trì chúng con
Bồ Đề tâm khai phát
Kiên cố trong chánh niệm Bồ Đề
Trên cầu thành Phật
Dưới độ chúng sinh
Hiện tại kiếp này
Tinh tấn tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cùng với công hạnh
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Theo gương Bồ Tát
Phát nguyện Bồ Đề
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ
Pháp hội hôm nay
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):

Nguyện mong tất cả chúng sinh có hữu duyên tu tập theo khóa lễ này, được đủ thắng duyên vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng vào sáng ngày 19/6/…, để được chư Tăng khuyến phát chứng minh cho phát tâm Bồ Đề.

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

 

Xem nghi thức đầy đủ

I. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ (đã) tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề. Hôm nay con/chúng con xin tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh không hạn chế)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).
(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ (đã) tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề. Hôm nay chúng con xin tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh mời chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh không hạn chế)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Chủ sám đọc tiếp)
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chư Phật Bồ Tát
Từ bi vô lượng
Thương xót chúng sinh
Phát nguyện Bồ Đề
A tăng kỳ kiếp
Ở các cõi giới
Chẳng tiếc thân mạng
Thực hành các Ba-la-mật
Bố thí trì giới
Tinh tấn nhẫn nhục
Thiền định trí tuệ
Dùng mọi phương tiện
Chuyển tải Phật Pháp
Khai ngộ độ mê
Dẫn dắt chúng sinh
Dứt hẳn luân hồi
Vào dòng giải thoát.
Đệ tử chúng con
Chí thành đảnh lễ. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: 
Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
 Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Tán Pháp

(Ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 1
– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Tiền thân Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành sáu ba la mật

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát tâm Bồ Đề nguyện như thế nào sẽ đắc

– Ngồi thiền:
Đề mục quán:

1. Quán chiếu về bố thí Ba la mật:
– Bố thí để cầu Vô thượng Bồ đề.
– Bố thí để thâu nhiếp, điều phục, kết duyên cho chúng sinh vào trong pháp lục hòa bằng cách quán chiếu: Việc bố thí, cúng dường đã đúng lục hòa chưa? Nếu đúng, khởi tâm hoan hỷ; nếu chưa đúng, phát tâm chỉnh sửa.

2. Quán chiếu về trì giới Ba la mật: Chăm chỉ thực hành 5 giới, 8 giới trong pháp lục hòa với tâm cầu Vô thượng Bồ đề để nhiếp phục chúng sinh.

3. Quán chiếu về nhẫn nhục Ba la mật: Mình đã nhẫn nhục thực hành pháp lục hòa để đoạn trừ bản ngã chưa? (trong hai việc: tự nhận lỗi và được người khác chỉ lỗi về việc thực hành lục hòa trong đạo tràng, trong Câu lạc bộ).

4. Quán chiếu về tinh tấn Ba la mật: Quán chiếu mình đã tinh tấn bố thí, trì giới, nhẫn nhục để dẹp trừ bản ngã bằng cách: nhận lỗi, chỉ lỗi để sách tấn cho người theo sáu pháp hòa kính qua quy định của đạo tràng, câu lạc bộ chưa? Nếu chưa thì phát tâm tinh tấn thực hành bằng các việc cụ thể.

5. Quán chiếu về thiền định Ba la mật: Từ đầu chương trình an cư kiết hạ đến nay, mình đã chăm tu tập hơn chưa? Sự quán chiếu có nhanh hơn trước không?
=> Phát tâm tinh tấn sửa chữa lỗi lầm để tham gia các khóa thiền.

6. Quán chiếu về trí tuệ Ba la mật:
– Tập thực hành tâm yêu thương, tha thứ bằng cách quán Tứ diệu đế.
– Thấy bản chất thanh tịnh của chúng sinh: không sinh, không diệt; thực hành từ bi: không giận hờn, yêu ghét, không phân biệt thiện – ác, ngu – trí; quán chiếu yêu thương chúng sinh trong nhân quả.

b. Ngày 2

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

– Ngồi thiền:
Đề mục quán:

1. – Quán sát sự khổ của mình khi mình chưa có căn lành (chưa có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).
– Quán sát sự chuyển hóa trong tâm thức, trong hoàn cảnh sống và hạnh phúc có được (dù nhỏ nhất) khi mình có căn lành (có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).

2. Quán tưởng: Nếu tất cả chúng sinh trong tam giới này không có căn lành thì sẽ khổ thế nào (đối diện với gia đình, xã hội,…).
=> Phát tâm tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề để chân thật thấy được pháp giới này không bị dứt mất căn lành qua sự thực hành của chính mình.

3. Hướng tới tri ân Sư Phụ đã vì mình, vì chúng sinh mà chịu khổ để thực hành các công đức trong nhiều kiếp; để đến kiếp này, Sư Phụ có đủ công đức, oai lực mà kiến lập tứ chúng, khiến mình có duyên thù thắng như ngày hôm nay.

c. Ngày 3
– Tụng kinh: 
Bài kinh (ấn vào tên bài)Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

– Nghe Pháp:
Video (ấn vào tên bài)Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

– Tọa thiền:
Đề mục quán:

1. – Quán xét xem tự mình đã thực hành tinh tấn lục hòa theo các quy định của Câu lạc bộ để gieo hạt giống Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, giữ gìn căn lành cho tam giới chưa. Nếu chưa thực hành đúng điều nào, phát tâm sám hối, phát nguyện sẽ thực hành đúng.
– Quán xét các việc làm của mình, xem mình có hướng dẫn sai người khác, bảo người khác thực hành không đúng lục hòa của Câu lạc bộ hay không. Nếu có, phát tâm sám hối, phát nguyện sửa chữa lỗi lầm, thực hành lục hòa.
– Phát tâm tùy hỷ với người thực hành lục hòa; sách tấn người khác thực hành lục hòa cầu Vô thượng Bồ đề để giữ gìn căn lành ở tam giới qua các việc làm vô ngã của mình.

2. – Tư duy về các pháp phương tiện kết duyên cho chúng sinh với Pháp lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng (từ thiện, tri ân, phóng sinh,…).
– Quán xét xem mình đã tinh tấn trong các pháp kết duyên này chưa. Nếu chưa, phát tâm sám hối và phát nguyện tinh tấn trong các phận sự đó để chúng sinh có nhân duyên vào trong Phật Pháp, phát nguyện Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, khiến pháp lành không dứt ở tam giới.

3. Phát nguyện đến ngày 19/6 sẽ dũng mãnh phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, dũng mãnh thực hành đại bi tâm qua việc tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề.

4. Đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã phát nguyện hành các công đức, hành khổ để độ cho mình được như ngày hôm nay.

d. Ngày 4 (19/6)

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

8. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Bạch Phát Nguyện 

(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)

a. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên

Ấn vào link: https://phamthiyen.com/huong-dan-cac-phat-nguyen-tu-luc-hoa-bach-49-ngay-bach-108-ngay-hoi-huong-cho-chung-sinh/#phan_2_doc_7_luot 

b. Bài bạch 7 ngày khi đối trước chư Tăng phát nguyện 

https://phamthiyen.com/huong-dan-cac-phat-nguyen-tu-luc-hoa-bach-49-ngay-bach-108-ngay-hoi-huong-cho-chung-sinh/#3_buoc_3_bach_phat_tai_nha

10. Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế

Nếu câu lạc bộ hướng dẫn mời vong linh về đàn chẩn tế tại chùa, thì mới thực hiện phần này. Tùy duyên có hoặc không thỉnh mời. Các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… là Phật tử (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)…, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính Pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập theo chương trình “Khuyến Phát Tâm Bồ Đề”, con/chúng con nguyện mang công đức này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng công đức tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nguyện mong chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Gia trì chúng con
Bồ Đề tâm khai phát
Kiên cố trong chánh niệm Bồ Đề
Trên cầu thành Phật
Dưới độ chúng sinh
Hiện tại kiếp này
Tinh tấn tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cùng với công hạnh
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Theo gương Bồ Tát
Phát nguyện Bồ Đề
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ
Pháp hội hôm nay
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Tiếp)

Nguyện mong tất cả chúng sinh có hữu duyên tu tập theo khóa lễ này, được đủ thắng duyên vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng vào sáng ngày 19/6/…, để được chư Tăng khuyến phát chứng minh cho phát tâm Bồ Đề.

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho (các) gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

 

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
 
I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810

Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:

1. Trang cá nhân

facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970

2. Fanpage

facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa

facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):

facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ

4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

facebook.com/groups/422743472129808 

III. Email: [email protected]

 
45,166 lượt xem
08/07/2022

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Ngô Thị Đoan

  05/08/2022

  Em xin tri ân cảm niệm ân đức của Cô chủ nhiệm. Tâm Cô hết lòng vì chúng sinh, không quản trời nắng mưa, no đói, lúc nào miệng Cô cũng tươi cười như bông hoa buổi sớm, dẫn dắt sách tấn cho mọi người. Chúng em được nương tựa như trời hạn gặp cơn mưa, chúng em đang trôi giữa dòng sông lặn ngụp, nỗi đói khát sợ hãi, rồi Cô xuất hiện như chiếc phao đưa chúng em vào bờ, dẫn đường chỉ lối cho chúng em con đường đi về phía trước và con đường đến chân của hạnh phúc. Tri ân Cô nhiều nhiều lắm Cô ơi!

 2. T
  T

  Trịnh Thị Hằng Pháp danh Hằng Nguyên Hạnh

  05/08/2022

  Con bị điếc, tu tập rất khó khăn vụng về thậm chí chưa giác ngộ được ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thu Thảo

  05/08/2022

  Cầu siêu vong linh thai nhi cần phải chuẩn bị những gì ạ?

  1. B
   B

   Ban Quản trị

   05/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Nguyễn Thu Thảo và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Nếu bạn muốn cầu siêu vоng linh thаі nhі, bạn đăng ký theo hướng dẫn tại đường link: https://forms.gle/LosNrV6kCCM1hrPu7 – Bạn có thể tùy duyên làm lễ trước tại nhà theo: Nghi thức cầu siêu vong linh thai nhi (làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến) Lễ cầu siêu vоng thаі nhі được tổ chức vào 14h30 ngày 19/6/Nhâm Dần (tức 17/7/2022). Bạn có thể về chùa để trực tiếp tham gia lễ cầu siêu; hoặc nếu không thể về chùa thì bạn tham gia chương trình trực tuyến của chùa theo hướng dẫn ở nghi thức tu tập. * Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông: – YouTube: Chua Ba Vang – Website: Chua Ba Vang * Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cầu siêu cho vоng thai, bạn tùy tâm gửi về chùa theo số tài khoản: + Số tài khoản: 0141005656888. + Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng. + Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh. + Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014. Danh sách từ link đăng ký sẽ được chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ hồi hướng, khai thị, giác ngộ cho linh thức các hài nhі. Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc, sống an lành dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.

 4. N
  N

  Nguyễn Thu Thảo

  05/08/2022

  Khuyến phát tâm bồ đề

 5. T
  T

  Trịnh Thị Hằng Pháp danh Hằng Nguyên Hạnh

  05/08/2022

  Con bị điếc nghe không được rõ lắm nên chậm hiểu tu văn vụng về, thậm chí chưa giác ngộ được ạ.