Cách đoạn trừ nghiệp tham ngủ | Trạch Pháp ngày 20/10 Canh Tý