Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh tại gia

Nghi thức này dành cho gia đình tự làm

A. Lời Dẫn

Chuyển mộ vô danh là việc làm vô cùng phức tạp về tâm linh. Vong linh do còn mê chấp, nên họ chấp phần xương, thậm chí cho tới phần xương cốt đã mục, đã hóa đất là chính thân của họ và họ chấp tiểu, chấp chỗ chôn cất chính là nhà của họ, từ đó họ sẽ sân hận, báo thù nếu ai vi phạm vào thân và chỗ ở của họ, việc này hợp với tính tự nhiên trong nhân quả.
Nhân quả của việc phạm vào mộ, tiểu cốt vô danh: các chúng sinh đều bình đẳng nhân quả với nhau, đều có quyền sở hữu về thân thể và vật chất. Về thân thể, nếu chúng sinh nào làm tổn hại về thân của chúng sinh khác thì sẽ chịu báo ứng về thân, ví như chuyện của Đức Phật trong tiền kiếp xưa Ngài có gõ vào đầu cá ba cái, sau đó Ngài có bị đau đầu 3 ngày. Về chỗ ở, chúng nào đến ở trước thì chỗ đó thuộc về chúng sinh đó, con người phân định trước sau với con người và thực hành theo các quy định về sở hữu giữa người với người, nhưng con người lại không thể đặt ra quyền sở hữu vật chất, đất đai, chỗ ở giữa người với vong linh quỷ thần được. Vì vậy có phần nhiều những trường hợp khi chuyển mộ vô danh mặc dù đã di dời đi, nhưng sau đó có thể gặp phải các chuyện không tốt về sức khỏe, công việc, thậm chí có thể có các duyên không tốt phát sinh khiến mất nhà, tán gia bại sản, còn phần ít sau khi phạm phải mộ mà vẫn bình yên là do mộ đó không có phần tâm linh, do người chết có mộ đó đã đi tái sinh vào các kiếp sống khác, không phải là vong linh quỷ thần nữa. Tất cả điều đó cũng từ nhân quả phạm phải vong linh quỷ thần.

Nghi thức này áp dụng từ lời Đức Phật dạy, giúp gia đình sám hối với vong linh quỷ thần khi phạm vào chỗ ở của họ và chôn cất họ sang chỗ mới rồi cầu siêu cho họ, khiến cho họ được giác ngộ, hoan hỷ và gia đình tín chủ được bình an.

Gia đình nên làm lễ cầu siêu cho vong linh, để đảm bảo an toàn tốt đẹp cho gia đình. Gia đình chọn một trong hai hình thức tham gia lễ cầu siêu cho vong linh: về chùa tham gia trực tiếp vào các ngày 14 và 30 hoặc 29 (tháng thiếu) âm lịch hàng tháng và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu tại kênh truyền thông:

* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh (Dành cho chủ lễ là nhân dân, Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

– Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh (Dành cho chủ lễ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

1. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Nghi thức dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: chủ sám là đối tượng nào, thì thực hành nghi thức dành cho đối tượng đó.

2. Thời Gian

– Thời gian làm các nghi lễ: Trước ngày đào huyệt chuyển mộ từ 7 đến 10 ngày là tốt nhất cho vong linh và gia đình. Trường hợp ít nhất cũng nên làm trước 3 ngày.
– Thời gian đào/hạ huyệt tùy thuộc vào sự sắp xếp công việc của gia đình, không phải nhất thiết là ban đêm.
– Sắm lễ cúng: được hướng dẫn cụ thể tại các phần công việc.

3. Các Tình Huống

Tình huống 1: Gia đình tín chủ không ra mộ làm lễ trước từ 3 đến 7 ngày được, mà đến lúc làm lễ chuyển mộ vô danh mới làm lễ được thì có 2 trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Được làm lễ ở nhà trước thì sẽ thực hiện các nghi thức theo trình tự sau:
+ Nghi thức khai đàn tu tập hồi hướng tại nhà
+ Nghi thức cúng lễ đào chuyển mộ vô danh
+ Nghi thức cúng lễ hạ huyệt chuyển mộ vô danh
+ Nghi thức cúng tạ lễ tại nhà sau khi chuyển mộ vô danh

– Trường hợp 2: Không được làm lễ ở nhà thì sẽ thực hiện các nghi thức theo trình tự sau:
+ Nghi thức cúng lễ đào chuyển mộ vô danh
+ Nghi thức cúng lễ hạ huyệt chuyển mộ vô danh
+ Nghi thức cúng tạ lễ tại nhà sau khi chuyển mộ vô danh

4. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các vong linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các vong linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.
– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các vong linh đã thỉnh đó.

5. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

C. Các Nghi Thức Cúng Lễ

1. Các Nghi Thức Cúng Lễ Trước Khi Chuyển Mộ Vô Danh

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tại mộ trước ngày đào chuyển mộ vô danh

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tại khu đất mới để đặt chuyển mộ vô danh

– Ấn vào tên bài: Nghi thức khai/kết đàn tu tập hồi hướng tại nhà (Chuyển mộ vô danh)

2. Các Nghi Thức Cúng Lễ Trong Khi Chuyển Mộ Vô Danh

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ đào chuyển mộ vô danh

– Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ hạ huyệt (chuyển mộ vô danh)

3. Các Hình Thức Tham Gia Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Tại Phần Mộ Vô Danh

* Lưu ý: Gia đình nên cầu siêu cho vong linh tại phần mộ vô danh trước khi đào chuyển mộ.

3. 1. Trường Hợp Về Chùa Tham Dự Lễ Cầu Siêu
Bài bạch trước khi tham gia lễ cầu siêu.
Vị trí: Chính điện hoặc trước tôn tượng Phật

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… ở tại:...
(Nếu là Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng thì đọc thêm: Con/chúng con là Phật tử tu học tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con về chùa Ba Vàng tham dự lễ cầu siêu. Từ nơi tâm giác ngộ, con đã cung kính công đức cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc báu cho vong linh tại phần mộ vô danh trên phần đất mà gia đình con/chúng con dự định (làm nhà/sang cát/đào đất,...).
Con/chúng con xin Tam Bảo chứng minh lòng thành cúng dường của gia đình con/chúng con và gia hộ cho vong linh tại phần mộ vô danh được nương oai lực Tam Bảo, nương oai đức của chư Tăng, mà được giác ngộ Phật Pháp, nương tựa chư Tăng tu học sớm được siêu thoát; gia hộ cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…

Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc:

Con/chúng con thành tâm tu học Phật Pháp, con/chúng con xin chư Phật, Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng chứng minh và hồi hướng công đức tu tập của con/chúng con cho vong linh tại phần mộ vô danh và cho gia đình con/chúng con theo sở nguyện của con/chúng con.

Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc:

Con/chúng con thành tâm tu học Phật Pháp, thực hành sáu pháp hòa kính tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con xin chư Phật, Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng chứng minh và hồi hướng công đức tu tập lục hòa của con/chúng con, công đức lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho vong linh tại phần mộ vô danh và cho sở nguyện của con/chúng con.
(Tiếp)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. 2. Trường Hợp Ở Tại Nhà Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

Hướng dẫn
Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút
Vị trí bạch
* Trước bàn thờ: thắp hương và bạch trước ban thờ.
Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.
* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) ủng hộ.
Đệ tử con tên là… ở tại…
Hôm nay là ngày… tháng… năm, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh tại phần mộ vô danh về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội cầu siêu cho vong linh của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi số tịnh tài là… để cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).

Con/chúng con xin thỉnh vong linh tại phần mộ vô danh được nương oai lực Tam Bảo, theo sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát. (bạch đoạn này 3 lần)
Giờ này con/chúng con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, theo chương trình của chùa, để hướng tâm tu tập theo chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên hồi hướng công đức cho vong linh tại phần mộ vô danh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại trang youtube:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN 

4. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Nhà Sau Khi Chuyển Mộ Vô Danh

Lưu ý: Chỉ thực hiện phần dành cho kết đàn

– Ấn vào tên bài: Nghi thức khai/kết đàn tu tập hồi hướng tại nhà (Chuyển mộ vô danh)

2,420 lượt xem
24/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ