Bài kinh: Sự Kiện Hy Hữu “Chư Thiên Nâng Đỡ” Khi Đức Phật Đản Sinh

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Xá-vệ (Sāvatthī), Kỳ-đà-lâm (Jetavana), tại tinh xá ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika).

…Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền định độc cư đứng dậy, đi đến thị giả đường, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi nói chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn?

- Ở đây, bạch Thế Tôn,…Tôn giả A Nan (Ānanda) nói với chúng con như sau: “Thật hy hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu!” Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến.

Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan:
- Do vậy, này A Nan, hãy nói lên nhiều nữa, những đặc tánh hy hữu, vị tằng hữu của Như Lai.

Tôn giả A Nan đáp: Dạ! Thưa vâng.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người”, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ! Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân”, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.

…Tôn giả A Nan nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả A Nan nói.

(Nguồn: Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trung Bộ - Tập 3, Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, tr. 317-325, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu, Nxb. Tôn Giáo - Hà Nội, PL.2545 - DL.2001)

-
aa
+
5,464 lượt xem
07/05/2024

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Ngày 16 th 5 nam 2024 Lê Thị Lệ

  17/05/2024
  Con xin được cung kính Đức Thế Tôn giáng trần độ thế cứu khổ muôn loài chúng sinh. Kính xin Đức Phật thương sót và gia hộ cho gia đình con ạ và con xin tri ân cô chủ nhiệm đã chỉ giảng cho chúng con ạ.
 2. H
  H

  Hà Thị Năm

  14/05/2024
  Con thành kính tri ân công đức phước báu trên Tam Bảo khi đản sinh thật hy hữu ạ. ♥️ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật