Bài kinh: “Nước Tắm Từ Hư Không” Sự Kiện Hy Hữu Khi Đức Phật Đản Sinh

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Xá-vệ (Sāvatthī), Kỳ-đà-lâm (Jetavana), tại tinh xá ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika).

…Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền định độc cư đứng dậy, đi đến thị giả đường, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi nói chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn?

- Ở đây, bạch Thế Tôn,…Tôn giả A Nan (Ānanda) nói với chúng con như sau: “Thật hy hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu!” Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến.

Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan:
- Do vậy, này A Nan, hãy nói lên nhiều nữa, những đặc tánh hy hữu, vị tằng hữu của Như Lai.

Tôn giả A Nan đáp: Dạ! Thưa vâng.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này A Nan, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ.”

…Tôn giả A Nan nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả A Nan nói.

(Nguồn: Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trung Bộ - Tập 3, Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, tr. 317-326, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu, Nxb. Tôn Giáo - Hà Nội, PL.2545 - DL.2001)

-
aa
+
4,968 lượt xem
07/05/2024

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  TẠ THỊ TẤN PD TẤN PHƯỚC sỪCON XIN THÀNH KÍNH TRI Â

  17/05/2024
  Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni chùa Ba Vàng. Hạnh phúc thật tuyệt vời, thật hy hữu, những sự kiện tự nhiên hiện đến để phục vụ việc khi Bồ Tát đản sinh. Con thấy thật hạnh phúc, thật tuyệt vời, thật hy hữu ạ. Qua bài kinh này con hiểu được tường tận các vụ việc hiện ra khi Đức Phật Đản Sinh ạ
 2. T
  T

  TẠ THỊTẤN PD TẤN PHƯỚC TỪ

  17/05/2024
  Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni, xin tùy hỷ công đức Cô chủ nhiệm đã sắp xếp chương trình cho chúng con tu hành hiểu từng câu từng từ của từng sự việc thật hạnh phúc, thật tuyệt vời, thật hy hữu tự nhiên xuất hiện ô trắng, xuất hiện hai dòng nước một nóng, một lạnh, từ trên dội xuống tắm rửa cho hai mẹ con tự nhiên xuất hiện 7 bông hoa sen hồng nâng đỡ gót chân Ngài mới sinh ra đã đi được nói được và được chư Thiên chư Thần đỡ rồi mới loài người đỡ từ khi Bồ Tát đản sinh còn nhiều sự việc hy hữu... Con thành kính tri ân rất nhiều trên SƯ PHỤ CÙNG ĐẠI TĂNG NI VÀ CÔ CHỦ NHIỆM Ạ
 3. H
  H

  Hin Trịnh Thị

  17/05/2024
  Chúng con xin thành kính sự đản sinh cao quý của Ngài từ chư thiên cho đến loài người đều vui mừng sự kiện đản sinh của ngài ạ
 4. B
  B

  Biển Điệu Hải

  17/05/2024
  Chúng con thật hoan hỷ thật có phước duyên được tu tập trong CLB và được Sư Phụ chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin đảnh lễ và tri ân ạ