Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Thuở xưa, đức Phật thuyết pháp cho các hàng đệ tử ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá-vệ. Lúc ấy, có con gái của một vị Phạm Chí, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chính, thông minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng đột ngột chết đi. Đồng thời, ruộng của vị Phạm Chí đó đang mùa lúa chín cũng bị lửa cháy thiêu sạch. Trước tai hoạ dồn dập, Phạm Chí vô cùng đau buồn, tâm ý hoảng loạn như người phát cuồng, không cách gì giải tỏa nổi. Ông nghe người ta nói Phật là bậc Thánh, thầy của trời người, hay thuyết Pháp giúp cho chúng sinh hết phiền não khổ đau, nên tìm đến chỗ Phật nhờ giúp đỡ. Đến nơi, ông đỉnh lễ rồi quỳ xuống thưa rằng:
- Bạch đức Thế Tôn! Con vốn hiếm muộn, chỉ có một mụn con gái sớm hôm an ủi. Thế mà nó bỗng lâm trọng bệnh, bỏ con ra đi. Tình cha con quyến luyến là lẽ tự nhiên, nên con vô cùng khổ não. Xin đức Thế Tôn oai thần giáo hóa giúp cho con giải tỏa nỗi đau buồn này.

Đức Phật bảo Phạm Chí:
- Trên đời có bốn việc không thể lâu dài. Đó là những gì?
Một là: Trường tồn phải hoại diệt.
Hai là: Giàu sang phải nghèo hèn.
Ba là: Hội họp phải chia ly.
Bốn là: Khỏe mạnh rồi phải chết.

Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nói kệ:

Trường tồn phải hoại diệt
Cao sang sẽ sa cơ
Gặp gỡ rồi ly biệt
Đã sinh ắt tử vong.

Ông Phạm Chí nghe xong, tâm ý khai ngộ không còn đau buồn, rồi xin Phật xuất gia làm Tỳ-Kheo.

Đức Phật hoan hỉ hứa khả, Ngài nói:
- Lành thay, hãy lại đây Tỳ-kheo.

Phạm Chí râu tóc liền tự rụng, thành tướng Sa- môn. Sau đó, nhờ nỗ lực quán chiếu lý vô thường, chẳng bao lâu ông chứng quả A-la-hán.

779 lượt xem
10/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ