Kinh Chết - Một Sự Thật Tất Yếu

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên.
Đại vương từ đâu đi đến giữa trưa thế này?

Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con già nua, đã đạt đến tuổi thọ và đã mệnh chung. Con rất yêu quý tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu… Nếu con được cho một quốc độ, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ.

Thưa đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

Thật vi diệu, thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn.

Như vậy là phải, thưa đại vương. Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, tất cả đồ gốm được làm ra đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể.

Đại vương nên biết: Mọi chúng sinh sẽ chết/ Mạng sống sẽ kết thúc/ Tùy nghiệp, họ sẽ đi/ Nhận lãnh quả thiện ác/ Ác nghiệp đọa địa ngục/ Thiện nghiệp lên thiên giới/ Do vậy hãy làm lành/ Tích lũy cho đời sau/ Công đức cho đời sau/ Làm hậu cứ cho người.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 3, phần Tổ mẫu [trích], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.216)

Nguồn: Quảng Tánh – Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập II, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 118.

Chú thích:
- Sàvatthi: thành Xá Vệ.
- Pasendadi: vua Ba Tư Nặc
– ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam
– VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Các bài nên xem:

https://youtu.be/E4g9JEvwHmE

Sự tái sinh sau khi chết là gì?
Sau khi chết hình tướng đi tái sinh là gì?
Sau khi chết, thần thức có lìa khỏi ngũ uẩn để đi tái sinh?
Khi chết ngũ uẩn diệt theo – Phật ở đâu?
Lợi ích cả kẻ còn người mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 7 (phần 1)

1,587 lượt xem
30/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ