Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

Lời Dẫn Đầu

Khi Đức Phật thành tựu giác ngộ thì chưa có Tam Bảo. Có Đức Phật, Đức Phật truyền Pháp, chư Tăng xuất hiện mới có Tam Bảo. Chư Tăng đại diện được cho Tam Bảo. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đối trước hiện tiền Tam Bảo sám hối. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đã có lòng tin, tín với chư Phật, với giáo Pháp và với chư Tăng. Tín tâm với Tam Bảo sẽ sinh ra nhân duyên tốt lành cho việc thông hiểu chính kiến giải thoát, tinh tấn trau dồi giới đức dài lâu, thành tựu giải thoát. Đối trước tôn hình, tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có thể chưa có tín tâm với Tam Bảo, với chư Tăng; có thể chưa có nhân duyên gặp được chư vị chân tu giới đức, nên sẽ bị hạn chế về việc học chính kiến, thực hành Phật Pháp và có thể phát sinh nhân duyên ngã mạn về mình, coi thường chúng Tăng (các bậc Thánh trong tương lai).

Chính vì vậy, trong giới luật của chư Tăng, Đức Phật có chỉ dạy có những tội lỗi phải đối trước 20 vị Tăng giới đức sám hối mới tiêu trừ được tội. Nên duyên được đối trước chư Tăng sám hối là nhân duyên thù thắng tốt lành cho những người chân thật sám hối.

Đối trước chư Tăng chân thật sám hối, tiêu trừ được tội lỗi, giảm trừ được khổ quả và là nhân duyên thù thắng để thành Phật trong mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến 

A. Hướng Dẫn

1. Thành Phần

- Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày.
- Đã tham gia sám hối chư Tăng trực tuyến.

2. Thời Gian 

- Sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến
- Thời gian tu tập: ít nhất 10 ngày. Không được rút ngắn thời gian.
- Có thể nghe 1 ngày nhiều video, nếu muốn nghe 1 video nhiều lần.
- Hôm nào bận thì nghỉ, hôm sau nghe tiếp nhưng không nghe quá 15 ngày.

3. Nghi Thức - Cách Thực Hành

a. Nghi thức 

- Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến.
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-khi-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen

b. Cách thức thực hành

- Các trường hợp thực hành nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến:

Trường hợp tu bài 8:
+ Có tụng kinh phụ: Thay phần kinh phụ bằng nghi thức này.
+ Không tụng kinh phụ: Tu bài 8 và phải tu thêm nghi thức này.

Trường hợp không tu bài số 8: Thực hành nghi thức này.

4. Sắm Lễ – Bày Lễ

Tùy duyên có/không sắm lễ cúng.
a. Sắm lễ

– Tùy duyên sắm lễ phù hợp với công việc:
+ Mâm cơm chay, hoa, quả….
+ Bát cơm, chén nước, hoa, quả….
+ Hoa, quả, bánh kẹo, nước….
+ Nước.

b. Cách bày lễ

Tùy duyên theo lễ sắm ở trên. Sau đây là ví dụ về lễ có cơm (chay: rau, củ, quả; tam tịnh nhục).
– Trước bát hương thờ Phật: Quả, một bát cơm, một cốc nước.
(Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần Linh, và các vong linh).
– Trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Công, Thần Đất…): Quả, một bát cơm, một cốc nước.
– Trước bát hương thờ gia tiên: Quả, một mâm cơm (chay: rau, củ, quả; tam tịnh nhục) hoặc một bát cơm, một cốc nước và một cốc sữa.

5. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:

Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

B. Nghi Thức Tu Tập

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi lễ dưới đây:

I. Trường Hợp Không Lên Khóa Lễ

1. Trước Khi Nghe Pháp

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

Con đã được nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng sám hối các nghiệp (đọc nghiệp đã sám hối chư Tăng)… con đã chân thật phát nguyện trong buổi sám hối xin tu tập nghe Pháp, cầu giác ngộ.
Giờ này đệ tử con xin được vào thời khóa nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Nghe Pháp

Ấn vào tên bài: Tổng hợp danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng

3. Sau Khi Nghe Pháp

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe Pháp của con đã viên mãn. Con xin hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại nguyện cho con được tiêu trừ ác nghiệp, quả báo, được (đọc thiện mong cầu)
Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Trường Hợp Lên Khóa Lễ

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con.
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng là thành phần Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

Con đã đối trước chư Tăng sám hối nghiệp tội (đọc nghiệp đã sám hối chư Tăng)… Con đã chân thật phát nguyện trong buổi sám hối là sau khi sám hối sẽ tu tập nghe Pháp, cầu giác ngộ. Nên hôm nay là ngày… tháng… năm… con xin nghe giảng Pháp theo các video trong nghi thức để tiếp tục tự sám hối tội nghiệp, khiến tăng trưởng chánh tri kiến. Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, để con thông hiểu lời giảng trạch Phật Pháp. Con xin phát nguyện cố gắng thực hành được lời dạy trong kinh Pháp.

Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, nhất tâm thỉnh mời

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
các vong linh trên nghiệp (đọc nghiệp đã sám hối chư Tăng, nếu tu tập bài 8 thì thỉnh vong linh bài 8)

(Phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ thì bạch: Con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…)

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu tiếp sau
các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà con đã bạch thỉnh hoan hỷ về tại đàn tràng nghe kinh tu tập.

(Phát tâm công đức hồi hướng thêm tại khóa lễ thì bạch: Con cũng xin phát nguyện công đức thêm về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…)

(Tiếp chung cho cả a và b)

Giờ này đệ tử con xin được vào thời khóa nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Nghe Pháp

Nghe tuần tự theo số thứ tự video, không theo tuần tự của nghiệp. Ví dụ: sám hối nghiệp cũ đã nghe đến video lần 2, phát sinh sám hối nghiệp mới hoặc nghiệp cũ vẫn tiếp tục sám hối và thêm nghiệp mới, thì sẽ nghe tiếp video số 3…

(Tùy chọn 1 trong 3 cách nghe Pháp dưới đây)

Trường hợp 1:

Nghe Pháp tại vị trí đang thực hiện nghi thức
Chắp tay bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh cùng con nghe giảng Phật Pháp. (1 vái)
(Nghe Pháp tại Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng)

Trường hợp 2:

Di chuyển đến vị trí khác và nghe Pháp, thực hiện các phần: 7 đến 13 tại vị trí mới di chuyển.
Chắp tay bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Vì điều kiện con không nghe Pháp được ở đây, nên con xin di chuyển đến vị trí… để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí...
(Gia đình di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái và nghe Pháp tại Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng)

Trường hợp 3:

Không nghe Pháp trong cùng khóa lễ. Thực hiện các mục nghi thức, để lại mục nghe Pháp.
Chắp tay bạch: Vì điều kiện con không nghe Pháp được ở đây, nên con xin thực hành các phần nghi lễ, còn phần nghe bài Pháp, con xin tùy duyên nghe (vừa làm việc vừa nghe, tùy duyên nghe vào những lúc có thể nghe được). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Thực hiện các phần tiếp theo của nghi thức: phần 7 đến 13)

Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng:

Ấn vào tên bài: Tổng hợp danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện 

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin hồi hướng công đức tu tập trong khóa lễ này, các công đức khác mà con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, công đức tùy hỷ tu tập sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con đã xong, con xin hạ lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 20 tháng 9 năm 2023

327,830 lượt xem
20/11/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đồng Thị Diên

    08/04/2023

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Đức Tăng Ni và tri ân công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã sách tấn cho chúng con, tu tập Pháp Phật, được giác ngộ được thoát khổ ạ.