Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương (trước khi tham gia an vị lô hương trực tuyến)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien-c3765.html

Sau khi đã cầu siêu cho các hương linh

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Không sắm lễ. Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) quang giáng về nơi đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… Chúng con tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước chúng con đã bạch xin giải (cây hương/bát hương thờ/ban thờ cùng bát hương thờ thần tài…)… và chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị hương linh nương gá nơi đây. Hôm nay chúng con xin giải nơi thờ này đi,

Trường hợp bốc bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì thì đọc: chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, mà chư Tăng sẽ thiết lập an vị cho gia đình chúng con vào ngày… tháng… năm…

Trường hợp thỉnh thờ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì tại lô hương cũ của gia đình: chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) chúng con xin thỉnh thờ, tại bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì của gia đình.

Trường hợp không thờ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì nữa, nhưng vẫn cúng vào tuần rằm, mùng một, lễ: chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) tùy xứ an trụ, chúng con xin tùy duyên bày lễ cúng vào các ngày tuần rằm, mùng một hay các ngày lễ mà chúng con bố trí sắp xếp được.

Trường hợp không thờ cúng chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) nữa: Chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì tùy xứ an trụ, chúng con xin phép không thờ cúng nữa do duyên (đọc lý do)…

Trường hợp chỉ bốc mới 1 bát hương chung để thờ Phật, Chư Thiên, Chư Thần và gia tiên: chư vị chư Thiên, chư Thần Linh chúng con xin được cúng lễ nương theo bát hương thờ Phật.

(Tiếp)

Các hương linh có duyên tại nơi thờ này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành hương linh trên đất, chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thực hành theo

Trường hợp không lấy lại bát hương: sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con xin di chuyển bát hương, … cùng các món đồ thờ cúng để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bát hương cùng các đồ vật thờ này.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Trường hợp lấy lại bát hương: sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, chúng con xin di chuyển các món đồ thờ cúng (nếu có) để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả. Còn phần bát hương, chúng con lấy lại chút tro, để chư Tăng tác pháp, phần còn lại chúng con xin bỏ đi, để lau rửa bát hương, cho tro mới vào, chuẩn bị cho lễ chư Tăng an vị lô hương thờ cho gia đình chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT BÀI BẠCH

Bạch xong làm tiếp:

Cây hương: bỏ hết phần bát hương, đồ thờ theo lời khấn ở trên. Lấy búa… đập từ 3 đến 7 nhát vào cây hương.

Ban thờ thần tài: bỏ ngay ban thờ, bát hương và đồ thờ làm như phần khấn ở trên.

Các trường hợp lấy lại bát hương, thì gói một phần nhỏ tro, để chư Tăng tác pháp giải tại buổi lễ trực tuyến.

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) quang giáng về nơi đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… chúng con tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước chúng con đã bạch xin giải bùa chú dán/chôn và chúng con đã thỉnh, tùy duyên tu tập, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư vị hương linh nương gá tại nơi bùa chú này. Hôm nay chúng con xin giải bùa chú này đi.

Các hương linh có duyên tại nơi bùa chú này, có thể chưa đủ phúc duyên được siêu thoát, thì tùy duyên ở lại nơi đây thành hương linh trên đất, chúng con sẽ tùy duyên tu tập để hồi hướng cho chư vị. Chúng con mong nguyện chư vị tin tu theo Phật Pháp sớm thoát khổ.

Giờ này chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, chúng con xin bóc/đào để vào ngày… tháng… năm… chư Tăng sẽ tác pháp xả bùa chú.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

HẾT

-
aa
+
28,285 lượt xem
13/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ