Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ (trước khi tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bù

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tùy hỷ)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

 

A. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

B. Nghi Thức Cúng Lễ

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Dự Thính, Tùy Hỷ Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Cho Tro Vào Bát Hương

Đặt bát hương và tro lên bàn cao hoặc bàn thờ, chắp tay khấn (không cần hương)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, câu lạc bộ, con xin được cho tro vào bát hương và sắp xếp bàn thờ, để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị (tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát…)… và lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Lưu ý: khi cho tro vào bát hương, lấy tay ấn chặt tro xuống.

2. Sắp Xếp Bàn Thờ

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/cach-sap-xep-ban-tho-tai-gia/

3. Sắp Xếp Các Đồ Cần Xả: Bát Hương, Vật Thờ, Bùa Chú

Xếp tất cả vào bàn, mâm… đặt phía dưới trước ban thờ.

4. Trường Hợp Đã Tự Bốc Bát Hương Để Thờ Từ Trước

(Chắp tay bạch)

Văn bạch 
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử…
Vào ngày… tháng… năm… với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.
Gia đình con đã tự bốc bát hương thờ từ trước, với tâm mong muốn được ân hưởng công đức Tam Bảo, nên con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được bao sái bàn thờ, bát hương, rút chân nhang để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.
Con kính bạch chư Phật chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con, chư vong linh hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp: Rút hết chân hương. Bao sái bát hương, ban thờ.

HẾT

 

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Chính Thức, Dự Thính Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Cho Tro Vào Bát Hương

Đặt bát hương và tro lên bàn cao hoặc bàn thờ, chắp tay khấn (không cần hương)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được cho tro vào bát hương và sắp xếp bàn thờ, để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị (tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát…)… và lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Lưu ý: khi cho tro vào bát hương, lấy tay ấn chặt tro xuống.

2. Sắp Xếp Bàn Thờ

Xem tại đường link: https://phamthiyen.com/cach-sap-xep-ban-tho-tai-gia/

3. Sắp Xếp Các Đồ Cần Xả: Bát Hương, Vật Thờ, Bùa Chú

Xếp tất cả vào bàn, mâm… đặt phía dưới trước ban thờ.

4. Trường Hợp Đã Tự Bốc Bát Hương Để Thờ Từ Trước

(Chắp tay bạch)

Văn bạch 
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử….
Vào ngày… tháng… năm… với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.
Gia đình con đã tự bốc bát hương thờ từ trước, với tâm mong muốn được ân hưởng công đức Tam Bảo, nên con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được bao sái bàn thờ, bát hương, rút chân nhang để ngày… tháng… năm… chư Tăng tác pháp an vị lô hương thờ cho gia đình con/chúng con.
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con, chư vong linh hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT BÀI BẠCH.

Bạch xong làm tiếp: Rút hết chân hương. Bao sái bát hương, ban thờ

HẾT

 

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

11,615 lượt xem
13/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ