Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến, để bạch thỉnh cầu siêu cho hương linh (trước khi tham gia an vị lô hương trực tuyến)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien

1. Bạch Tại Cây Hương, Ban Thờ Thần Tài

Sắm lễ: hoa quả, bát cơm/xôi chè, nước.Thắp hương, chắp tay khấn 3 lần.

Văn khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) quang giáng về nơi đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):... ở tại địa chỉ… chúng con tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước chúng con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về (bốc bát hương thờ/làm cây thờ/lập bàn thờ thần tài…)… nay chúng con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, chúng con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, xả các phần thờ không đúng với Phật Pháp.

Hôm nay chúng con xin sắm lễ cúng dường lên chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) xin thỉnh mời hương linh nương gá tại (cây hương/ban thờ thần tài…/hương linh do thầy tà yểm trên bát hương)… để hiến cúng cho các hương linh. Chúng con xin bạch thỉnh chư vị hương linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn này, theo chúng con tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)... ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của chúng con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, câu lạc bộ.

Giờ này chúng con xin được tụng thần chú cúng thực:

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Bạch Tại Nơi Bùa Chú Dán/Chôn

a. Trường hợp bùa chú dán/chôn tại nhà, đất ở nhà

Không sắm lễ. Chắp tay trước chỗ chôn/dán bùa bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) quang giáng về nơi đây ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):... ở tại địa chỉ… Chúng con tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước chúng con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về dán/chôn bùa chú yểm tại nhà, nay chúng con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, chúng con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, câu lạc bộ xin xả các phần bùa chú yểm không đúng với Phật Pháp.

Và chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) xin bạch thỉnh chư vị hương linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn này, theo chúng con tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày và đến ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của chúng con và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát.

Chúng con xin đến ngày… tháng… năm… được xả phần thờ tại đây, nghi thức xả theo sự hướng dẫn từ Tam Bảo, chư Tăng, câu lạc bộ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu không nhớ chỗ chôn bùa và những chỗ dán bùa không bạch được thì sẽ bạch thỉnh khi tu Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến.

b. Trường hợp bùa yểm tại mộ

Sắm lễ: hương, hoa quả

Theo nghi thức tạ mộ.

Link: 

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-ta-mo-cuoi-nam-c1270.html

Thay tại phần nhân duyên trong văn khấn:… chúng con trước kia theo tà kiến, có mời thầy tà yểm tại phần mộ này, nay chúng con tu học Phật Pháp, được biết như vậy gây khổ, gây oán kết cho các hương linh và cho chúng con.

Và chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) xin thỉnh chư hương linh bị yểm vào các bùa chú chôn này vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng theo sự triệu thỉnh của chư Tăng, chúng con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc cho các hương linh.

Lưu ý: Bùa chú yểm tại mộ, sau khi cầu siêu nếu đào được thì ra đào để quý Thầy tác lễ giải. Nếu không đào được hoặc duyên không ra đào được, thì không đào nữa cũng không sao.

HẾT

-
aa
+
28,655 lượt xem
13/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ