Nghi thức khai đàn/ kết đàn (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF (của 2 bài trên) tại đây (cập nhật sau): Nghi thức khai đàn/ kết đàn lễ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

21,085 lượt xem
15/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ