Chương trình tu 3 ngày trước khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch)

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-phap-dan-sam-hoi-luong-hoang-bao-sam-c189.html

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.

(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Hướng Dẫn Tu Tập 

- Nội dung: 1 ngày nghe Pháp, 2 ngày ngồi thiền.

-Cúng vật thực: tùy duyên có/không. Nếu có cúng vật thực, thì thực hiện phần cúng tại trước ban thờ, đến phần nghe Pháp/ngồi thiền tùy duyên di chuyển đến chỗ phù hợp. Nếu không cúng thực, tùy duyên nghe Pháp, ngồi thiền nơi thanh tịnh, nhưng vẫn dùng văn bạch chung.

- Cúng thí thực: Được mời vong linh về đàn chẩn tế. Tùy duyên có/không cúng. Tùy duyên cúng 1, 2 ngày (21, 22); 1 lễ/1 ngày.

Đường link cúng thí thực (ấn vào tên bài):

Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng… (Dành cho chủ lễ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám sẽ được thiết lập trong 3 ngày 3 đêm liên tục từ ngày 23 đến ngày 26/8 âm lịch để nhân dân, Phật tử sám hối tội chướng của mình và của chúng sinh.
Để hiểu về lợi ích và biết cách hướng tâm khi tham gia pháp đàn, nên hôm nay ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin tu tập theo chương trình tu 3 ngày trước khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch)
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư vị vong linh hữu duyên với con/chúng con từ vô thủy kiếp tới nay; oan gia trái chủ hữu duyên và oan gia trái chủ đang báo oán trên các nghiệp (kể tên nghiệp, hoặc nghiệp khi tu bài 8)... vân tập về nơi đàn tràng pháp hội cùng với con/chúng con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:
Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Trường hợp di chuyển đến vị trí khác nghe Pháp/ngồi thiền thì bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp/ngồi thiền và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp/ngồi thiền. (1 chuông. 1 lễ)

5. Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 20: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài)Các vấn đề cần hiểu trước khi tham gia pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

b. Ngày 21 và ngày 22: Ngồi thiền

Lưu ý: Tùy chia các đề mục thành 2 ngày quán.

Đề mục quán:
(1). Quy y Tam Bảo:
- Còn làm các việc tà kiến không?
- Còn theo các thầy tà không?
- Đang giữ được niệm quy y Tam Bảo không?
- Nếu đã mất niệm quy y Tam Bảo, thì phát nguyện quy y lại.

(2). Dứt nghi ngờ:
- Có nghi ngờ gì về lý nhân quả nữa không?
- Tư duy các sự việc xung quanh bằng lý nhân quả thông qua: hiện báo, sinh báo, hậu báo.

(3). Sám hối:
- Có nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều nghiệp bất thiện và cần phải sám hối không?
- Tư duy về các việc bất thiện đã làm cần sám hối từ khi nhớ được đến nay.
- Tư duy về tội lỗi qua các nghiệp báo (nếu có) trong hiện tại.
- Phát nguyện nương theo pháp đàn này mà sám hối tội lỗi.

(4). Phát tâm Bồ Đề:
- Đã phát tâm Bồ Đề chưa?
- Hiểu thế nào về tâm Bồ Đề?
- Có hoan hỷ với công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng không?
- Có tinh tấn tham gia công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng không?

(5). Phát tâm hồi hướng:
- Khi tu có công đức có mong hồi hướng cho chúng sinh không?
- Có tạo công đức để hồi hướng cho chúng sinh không?

(6). Tìm hiểu về nghiệp báo:
Có sẵn sàng theo kinh, để tìm hiểu về nghiệp báo đau khổ của chúng sinh không?

(7). Giải oán kết:
- Có tha thứ, buông xả mọi oán kết cho chúng sinh không?
- Tư duy về các sự khiến tâm mình đang giận hờn, thù oán, chưa buông xả được.
- Phát nguyện buông xả bằng cách đưa ra phương pháp để chúng ta tha thứ cho họ và trở lại mối quan hệ tốt đẹp.

(8). Vui mừng:
Có hoan hỷ để tạo lập các công đức theo hướng dẫn trong kinh không?

(9). Tri ân Tam Bảo:
Nhớ nghĩ về ân đức Tam Bảo đối với mình trong hiện tại và đối với chúng sinh để khởi tâm tri ân.

(10). Đảnh lễ tri ân hội chúng:
Tư duy về ân đức của đại chúng để hoan hỷ đảnh lễ tri ân đại chúng.

(11). Phát nguyện lễ thế Sám hối thay cho chúng sinh:
- Có hoan hỷ tu hòa hợp cùng đại chúng để tạo ra công đức hòa hợp, để đủ nhân duyên sám hối thay cho chúng sinh không?
- Có sẵn sàng lễ Phật sám hối tội lỗi của mình và lễ sám hối thế cho chúng sinh không?

(12). Hồi hướng:
- Tư duy về hạnh phúc giả tạm ở thế gian.
- Phát nguyện từ bỏ không đắm chấp vào quả phúc thế tục sau khi tu chuyển nghiệp và luôn giữ niệm hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

(13). Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho mình và chúng sinh kiên cố tu cầu Vô Thượng Bồ Đề.

6. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

7. Bạch Phát Nguyện 49 Ngày
(Phần này dành cho trường hợp hàng ngày đang có duyên phát nguyện. Phật tử tự lấy nội dung phù hợp đang bạch)

8. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ gối; chắp tay)

a. Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực; hồi hướng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời được tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện tất cả chư vị được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hộ trì cho con/chúng con tâm Bồ Đề sớm khai phát và hiện tại được (đọc mong cầu)...
Và con/chúng con cũng xin thỉnh tất cả các chư vị đến ngày 23, 24, 25, 26 tháng 8 năm... về tại chùa Ba Vàng, tham dự pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, để cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, lòng từ bi của chư Tăng, để sám hối các tội lỗi, khiến tiêu trừ nghiệp tội, tăng trưởng sự an lành và các ngày đó con/chúng con cũng xin tùy duyên tu (trực tuyến/trực tiếp) theo pháp đàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

9. Tam Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám sẽ được thiết lập trong 3 ngày 3 đêm liên tục từ ngày 23 đến ngày 26/8 âm lịch để nhân dân, Phật tử sám hối tội chướng của mình và của chúng sinh.
Để hiểu về lợi ích và biết cách hướng tâm khi tham gia pháp đàn, nên hôm nay ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin tu tập theo chương trình tu 3 ngày trước khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch).
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư vị vong linh hữu duyên với con/chúng con từ vô thủy kiếp tới nay; oan gia trái chủ hữu duyên và oan gia trái chủ đang báo oán trên các nghiệp (kể tên nghiệp, hoặc nghiệp khi tu bài 8)... vân tập về nơi đàn tràng pháp hội cùng với con/chúng con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám sẽ được thiết lập trong 3 ngày 3 đêm liên tục từ ngày 23 đến ngày 26/8 âm lịch để nhân dân, Phật tử sám hối tội chướng của mình và của chúng sinh.
Để hiểu về lợi ích và biết cách hướng tâm khi tham gia pháp đàn, nên hôm nay ngày… tháng… năm…, chúng con xin tu tập theo chương trình tu 3 ngày trước khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch).
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh hữu duyên với con từ vô thủy kiếp tới nay; oan gia trái chủ hữu duyên và oan gia trái chủ đang báo oán trên các nghiệp (kể tên nghiệp, hoặc nghiệp khi tu bài 8)... vân tập về nơi đàn tràng pháp hội cùng với con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch: Con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh. Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Chủ sám đọc tiếp)

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:
Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Trường hợp di chuyển đến vị trí khác nghe Pháp/ngồi thiền thì bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp/ngồi thiền và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp/ngồi thiền. (1 chuông. 1 lễ)

5. Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 20: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài)Các vấn đề cần hiểu trước khi tham gia pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

b. Ngày 21 và ngày 22: Ngồi thiền

Lưu ý: Tùy chia các đề mục thành 2 ngày quán.

Đề mục quán:
(1). Quy y Tam Bảo:
- Còn làm các việc tà kiến không?
- Còn theo các thầy tà không?
- Đang giữ được niệm quy y Tam Bảo không?
- Nếu đã mất niệm quy y Tam Bảo, thì phát nguyện quy y lại.

(2). Dứt nghi ngờ:
- Có nghi ngờ gì về lý nhân quả nữa không?
- Tư duy các sự việc xung quanh bằng lý nhân quả thông qua: hiện báo, sinh báo, hậu báo.

(3). Sám hối:
- Có nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều nghiệp bất thiện và cần phải sám hối không?
- Tư duy về các việc bất thiện đã làm cần sám hối từ khi nhớ được đến nay.
- Tư duy về tội lỗi qua các nghiệp báo (nếu có) trong hiện tại.
- Phát nguyện nương theo pháp đàn này mà sám hối tội lỗi.

(4). Phát tâm Bồ Đề:
- Đã phát tâm Bồ Đề chưa?
- Hiểu thế nào về tâm Bồ Đề?
- Có hoan hỷ với công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng không?
- Có tinh tấn tham gia công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng không?

(5). Phát tâm hồi hướng:
- Khi tu có công đức có mong hồi hướng cho chúng sinh không?
- Có tạo công đức để hồi hướng cho chúng sinh không?

(6). Tìm hiểu về nghiệp báo:
Có sẵn sàng theo kinh, để tìm hiểu về nghiệp báo đau khổ của chúng sinh không?

(7). Giải oán kết:
Có tha thứ, buông xả mọi oán kết cho chúng sinh không?
- Tư duy về các sự khiến tâm mình đang giận hờn, thù oán, chưa buông xả được.
- Phát nguyện buông xả bằng cách đưa ra phương pháp để chúng ta tha thứ cho họ và trở lại mối quan hệ tốt đẹp.

(8). Vui mừng:
Có hoan hỷ để tạo lập các công đức theo hướng dẫn trong kinh không?

(9). Tri ân Tam Bảo:
Nhớ nghĩ về ân đức Tam Bảo đối với mình trong hiện tại và đối với chúng sinh để khởi tâm tri ân.

(10). Đảnh lễ tri ân hội chúng:
Tư duy về ân đức của đại chúng để hoan hỷ đảnh lễ tri ân đại chúng.

(11). Phát nguyện lễ thế Sám hối thay cho chúng sinh:
- Có hoan hỷ tu hòa hợp cùng đại chúng để tạo ra công đức hòa hợp, để đủ nhân duyên sám hối thay cho chúng sinh không?
- Có sẵn sàng lễ Phật sám hối tội lỗi của mình và lễ sám hối thế cho chúng sinh không?

(12). Hồi hướng:
- Tư duy về hạnh phúc giả tạm ở thế gian.
- Phát nguyện từ bỏ không đắm chấp vào quả phúc thế tục sau khi tu chuyển nghiệp và luôn giữ niệm hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

(13). Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho mình và chúng sinh kiên cố tu cầu Vô Thượng Bồ Đề.

6. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

7. Bạch Phát Nguyện 108 Ngày
(Phần này dành cho trường hợp hàng ngày đang có duyên phát nguyện. Phật tử tự lấy nội dung phù hợp đang bạch)

8. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ gối; chắp tay)

a. Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực; hồi hướng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời được tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện tất cả chư vị được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, được thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hộ trì cho con/chúng con tâm Bồ Đề được tăng thượng và hiện tại được (đọc mong cầu)...
Và con/chúng con cũng xin thỉnh tất cả các chư vị đến ngày 23, 24, 25, 26 tháng 8 năm... về tại chùa Ba Vàng, tham dự pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, để cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, lòng từ bi của chư Tăng, để sám hối các tội lỗi, khiến tiêu trừ nghiệp tội, tăng trưởng sự an lành và các ngày đó con/chúng con cũng xin tùy duyên tu (trực tuyến/trực tiếp) theo pháp đàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

9. Tam Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

 
LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyentchq.official@gmail.com

59,179 lượt xem
13/09/2022

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Văn Toàn

  15/09/2022

  Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tính làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu đạo vững bền Xa biển khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 2. P
  P

  Phạm Thị Ngân

  15/09/2022

  Phát nguyện tu 49 ngày là dành cho Phật tử đang tu bài số 8 hay là dành cho Phật tử có người nhà mới có tang trong 49 ngày ạ? Phật tử chưa hiểu rõ. Xin tri ân công đức của Cô ạ.

  1. Ban quản trị

   08/10/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Phạm Thị Ngân và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Phát nguyện tu tập 49 ngày là dành cho Phật tử đang tu Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8), bạn nhé.
   Ngoài ra, Ban Quản trị mời bạn tham khảo đường link sau:
   Tổng hợp kiến thức về Bài 8
   Chúc bạn và gia đình luôn an lạc, hạnh phúc!

 3. V
  V

  Vũ Thị Hương

  14/09/2022

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã cho chúng con có cơ hội được tham gia đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám ạ