Tổng hợp kiến thức về Bài 8

1. Tổng hợp các nội dung (P.1)

Mô tả nội dung chính:
Câu 1: Khai đàn bài 8 tại nhà có báo ĐT đăng ký lên BĐH Nghi lễ không?
Câu 2: Cách chia tiền cúng dường bài 8
Câu 3: Về việc xin chuyển ngày tu BQTG do không về chùa được
Câu 4: Phật tử Phát nguyện tu Lục Hòa trọn đời sẽ bạch theo bài nào? Có phải bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên trước phần Tam tự Quy Y không hay bất kỳ lúc nào? Bạch LTNV cần lễ Phật trước đó hay không?
Câu 5: Gia đình tín chủ có Ban thờ Phật tầng 3 và ban thờ Gia tiên ở tầng 1 thì nên khai đàn ở đâu và bạch lễ như thế nào? Gia đình sẽ tu tập ở đâu?
Câu 6: Vợ chồng bất hòa có thể hướng tâm tới Cô và phát nguyện cúng dường được không?
Câu 7: Cách cúng dường và cầu siêu cho bài 8
Câu 8: Nên cầu siêu 1 lần hay nhiều lần?
Câu 9: Ngày kết đàn Quyển Thượng có được bạch kết hợp khai đàn Quyển Trung?
Câu 10: Tự ý giải lô hương cũ và đặt lô hương mới
Câu 11: Cúng dường tùy duyên có được hưởng phúc như cúng dường trai viên không?
Câu 12: Cúng dường trai viên xin hồi hướng phúc báu này đến cho toàn bộ gia tiên tiền tổ họ nội thì có giúp các VL siêu thoát khỏi cảnh đói khổ hay chỉ được về Chùa ăn 1 bữa cơm?
Câu 13: Tín chủ bỏ thai, đã tu tập và đã cúng dường cầu siêu trai viên cho VL thai nhi, năm nào cũng tham gia lễ cầu siêu phát tâm cúng dường tùy duyên cho VL thai nhi vào 19/6, đã bạch Sám hối VL thai nhi thì có cân đăng ký sám hối tội sát mạng của thai nhi tại lễ Sám hối Tăng?

2. Thắc mắc khi tu các chương trình

Mô tả nội dung chính:
Sám hối chư Tăng đối với thành viên đang tu bài 8.
BCS không có thời gian tu bài 8 thì làm thế nào để tu được bài 8?
BNL viết mục vong linh cho gia đình tu tập thì có viết luôn mục cúng dường để gia đình bạch cúng dường trong ngày khai đàn không?
Những ngày tu trương trình hai vợ chồng tu tập bài 8 cho 2 nghiệp riêng biệt có khai đàn cùng nhau được không?
Tụng kinh tại nhà có phải đăng ký lên ĐT không?
Tu bài 8 vừa tập thể dục vừa nghe Pháp được không? Vì muốn vong linh xung quanh nghe được Pháp. Hết bài Pháp thực hiện tiếp theo của trương trình.
Các phật tử đăng ký tu tại nhà vào ngày tu định kỳ vừa gia duyên nhưng vừa nghe Pháp làm việc riêng lặp lại nhiều vậy gia duyên không nghe Pháp được trang nghiêm muốn đăng ký nghe đúng giờ thì có được không?

3. Tổng hợp các nội dung (P.2)

Mô tả nội dung chính:
Trả lời thắc mắc 13 bài tập: tu bài 8, cúng dường cho vong linh đã thỉnh theo mục vong linh hay theo nghiệp?
Có cúng dường cho vong linh gia tiên, trên đất khi tu bài 8 không?
Hàng ngày tu tập quyển sô 8 thì có thỉnh tất cả các mục vong linh về hay phát nguyện 1 tuần hoặc 10 ngày chỉ thỉnh 4, 5 hoặc 6 mục về sau đó 10 ngày sau lại thỉnh tiếp các mục vong linh khác của cùng nghiệp đó về.
Một số lễ phải thỉnh mời chư thiên chư thần linh, có một số lễ không phải thỉnh mời chư thiên chư thần linh phải không?
Người tu tập căn cứ vào giới tính của mình hay của người chuyển nghiệp để tụng các kinh như hướng dẫn?
Khi thỉnh các mục vong linh thì lấy ai làm mốc, gọi vong linh của người đăng ký tu tập hay người khác?
Khi gọi chi tiết mục vong linh thì có cần chi tiết từng tổ hợp hay không ví dụ 5 người anh em liên quan đến nghiệp của bố mẹ?
Một người khó có con mà cả bố mẹ chồng đều lo lắng thì sẽ thỉnh vong linh của cả 6 người này phải không?
Thỉnh đúng mục vong linh quan trọng như thế nào đối với việc tu tập chuyển nghiệp?
Mục vong linh trên nghiệp đồng tính
Người kinh doanh nhà làm nhà để bán không ở thì khi làm lễ sửa nhà có thỉnh gia tiên không?
Phân biệt vong linh có duyên và vong linh hợp duyên
Trong các đàn lễ ngoài các mục vong linh chính thì có thỉnh vong linh trên đất hay vong linh có duyên trên đất không?
Trường hợp cho mượn địa điểm khai đàn nhờ thì có thỉnh mục vong linh đất ở của người bị nghiệp hợp duyên tác động trên nghiệp không?
Trường hợp nào thì thỉnh mục OGTC chung với gia tiên?
Trường hợp thỉnh vong linh bùa chú, tà kiến?
Trường hợp nào thỉnh vong linh trên đất phần mộ?
Nghiệp bất hiếu có thỉnh trên mục vong linh cha mẹ trong các kiếp quá khứ của riêng cha mẹ của con của từng thành viên đã từng bất kính bất hiếu?
Cách tụng các kinh phụ trong bài 8 như thế nào: dài 3 quyển ngắn 7 quyển.

4. Ban cán sự bận không có thời gian tu tập bài 8 thì hồi hướng như thế nào?

5. Tu bài 8

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/RuzM-Ai_PB0

Mô tả nội dung chính:

1. Đạo tràng đăng ký nghe pháp bài 8 có phải thỉnh quý thầy chúng minh không? Không.
2. Phát nguyện chi tiết khi nghe bài 8
3. 1 nhóm lục hòa cần 4 Phật tử cùng nghe bài 8 tùy duyên trong 2 hoặc3 ngày
4. Khi Phật tử đang nghe trong nhóm này muốn chuyển sang nhóm khác trong đạo tràng chỉ báo lên đạo tràng không phải báo lên CLB.
5. TCHQ chứng minh phát nguyện cùng nghe bài 8 cho các Phật tử đã tu lục hòa, còn Phật tử khác đạo tràng tự cho đăng ký.
6. Phật tử chưa tu lục hòa thì tu bài 8 theo trên nghi thức của chùa, CLB sẽ soạn nghi thức sau.
7. Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa khi tu bài 8 vẫn đọc tam quy ngũ giới. Còn 6 pháp hòa kính thì có cách đọc khác là con tùy hỷ với Pháp lục hòa. Sắp tới sẽ in thêm quyển 8 dành cho đối tượng này.
8. Phát nguyện nghe 1 bài Pháp số 8 trong 2,3,4 ngày thì tùy nghe một ngày hết rồi nghe lại hoặc chia ra mỗi ngày nghe một ít trong thời gian ấy.
9. Không thực hiện nghi thức khai đàn vẫn thực hiện được nghi thức hàng ngày và kết mãn đàn.

6. Cúng dường hồi hướng cho OGTC bài 8

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Dq3ME1eUJxE

Mô tả nội dung chính:

Cúng dường hồi hướng cho oan gia trái chủ khi tu bài số 8:
Thỉnh vong linh theo mục đầy đủ để họ về nhưng cúng dường theo hiện tượng (mỗi hiện tượng có nhiều mục vong linh)
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
9,275 lượt xem
14/01/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hoàng Thị Hương

    28/02/2023

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni