Bài kinh về Thuần Đà

Và thợ sắt Thuần Đà (Cunda), sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo". Thế Tôn im lặng nhận lời.

Thợ sắt Thuần Đà, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. 

Và thợ sắt Thuần Đà, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng thị, loại cứng và loại mềm và nhiều thứ Su-ka-ra-ma-da-ve (Sùkara-maddave - một loại mộc nhĩ), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng".

Và Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt Thuần Đà, khi đến xong liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi. Thế Tôn nói với thợ sắt Thuần Đà:
- Này Thuần Đà, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng Tỷ-kheo.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Thợ sắt Thuần Đà vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn, và dọn cho chúng Tỷ-kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. 

Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Thuần Đà:
- Này Thuần Đà, món ăn mộc nhĩ còn lại. Ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này Thuần Đà, Ta không thấy một ai ở cõi Trời, cõi Người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Thợ sắt Thuần Đà vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ sắt Thuần Đà đang ngồi xuống một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

Sau khi dùng cơm của thợ sắt Thuần Đà, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lỵ huyết, đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh.

Rồi Thế Tôn nói với tôn giả A Nan (Ananda):
- Này A Nan, chúng ta hãy đi đến Câu Thi Na (Kusinàra).
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn.
Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ sắt Thuần Đà. Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gần như chết đến nơi. Sau khi dùng món ăn loại mộc nhĩ. Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. Điều phục bệnh hoạn, Thế Tôn dạy rằng: "Ta đi đến thành Câu Thi Na".

Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc cây và nói với Tôn giả A Nan:
- Này A Nan, hãy xếp tư áo Tăng-già-lê (Sanghàti). Ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ, này A Nan.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo Tăng-già-lê lại. 

Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và nói với Tôn giả A Nan:
- Này A Nan, hãy đem nước cho Ta. Này A Nan, Ta nay đang khát và muốn uống nước.

Khi được nói vậy, tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẩn đục. Bạch Thế Tôn, sông Câu Tôn (Kakutthà) không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay.

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả A Nan:
- Này A Nan, hãy đem nước uống cho Ta. Này A Nan, Ta nay đang khát và muốn uống nước.

Lần thứ hai tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẩn đục. Bạch Thế Tôn, sông Câu Tôn không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay.

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả A Nan:
- Này A Nan, hãy đem nước uống cho Ta. Này A Nan, Ta nay đang khát và muốn uống nước.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục, khi tôn giả A Nan đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vẩn đục.

Tôn giả A Nan tự nghĩ: "Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay thần túc và uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục". Sau khi dùng bát lấy nước, tôn giả A Nan đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài:
- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước!
Và Thế Tôn uống nước.

(trích Kinh Đại Bát Niết Bàn)

-
aa
+
4,873 lượt xem
25/02/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  18/03/2024
  Giáo Pháp của Như Lai. Con xin thành kính tri ân lời của Đức Phật dạy ạ. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các Đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng ạ.
 2. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  18/03/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các Đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng ạ.
 3. P
  P

  Phan Thị Ngọc Ánh

  04/04/2023

  Giáo Pháp của Như Lai, lời dạy của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con hay quá ạ. Chúng con được lợi lạc hoàn hỷ sống thiện lương. Con xin tri ân công đức của Đức Phật ạ

 4. T
  T

  Trương thị Lộc

  27/02/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni