Bài kinh: Tương Ưng Vô Thỉ

Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, Trúc Lâm. Tại đó có ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pa-va, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử, cùng đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pa-va này, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngồi này, tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ”. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:
– Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?

– Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn.

– Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các ông đã hiểu Pháp Ta dạy như vậy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. 
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn? 
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là dê, sanh ra làm dê trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là heo, sanh ra làm heo trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?… 
Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt trong thời gian dài là nhiều chớ không phải là nước trong bốn biển lớn. Dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, ăn cướp đường bị bắt trong thời gian dài là nhiều chớ không phải là nước trong bốn biển lớn. Dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, tư thông vợ người trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bốn biển lớn….
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...

Thế Tôn nói như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được tuyên bố, đối với ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pa-va, tâm các vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

(Trích soạn từ: Kinh Tạng Nam Truyền, Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2, chương 15: Tương Ưng Vô Thỉ, Phẩm Thứ Nhì, phần Khoảng Ba Mươi, tr. 227-229, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu)

-
aa
+
4,349 lượt xem
07/06/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ