Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả A Nan (Ànanda) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa hợp lại, đem đến kết quả gì?
– Này A Nan, đem đến Phạm công đức!
– Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm công đức?
– Này A Nan, trong một kiếp, được sống hoan hỷ ở Thiên giới.

Sống an lạc là người,
Làm hòa hợp chúng Tăng;
Sống an lạc là người,
Giúp chúng Tăng hòa hợp;
Ưa thích sự hòa hợp,
An trú trên Chánh pháp.
Ai khiến cho chúng Tăng,
Ðược sống trong hòa hợp,
Trong một kiếp, người ấy
Sống hoan hỷ Thiên giới.

Tôn giả A Nan nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành.

(Trích soạn từ: Bài kinh Ananda 2, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Upali, tr. 80)

2.467 lượt xem
30/05/2022

Bình luận (1)

  1. H
    H

    Hoàng Minh Nguyệt

    14/06/2022

    Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng chư Tăng, chư Ni và Cô chủ nhiệm

Xem nhiều nhất trong chuyên mục