Bài 8 - PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

Hướng dẫn:

Trong lần thứ 2 tu tập 49 ngày thì chia thành 7 tuần và tu tập như sau:
- Trong 1 tuần thì 1 ngày tụng kinh (ngày đầu tiên) và 6 ngày nghe Pháp (6 ngày tiếp theo). Lặp đi, lặp lại cho hết 49 ngày. Riêng ngày thứ 49 thì chuyển nghe Pháp sang tụng kinh.

CHÚ THÍCH
a. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
b. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.

Tuần thứ nhất

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ hai

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ ba

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ tư

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ năm

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ sáu

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ bảy

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

 

 

 

 

 

 

 

(Chú thích: Tuần thứ 7, ngày đầu tụng kinh, từ ngày 2 đến ngày 6: nghe Pháp, ngày 7: tụng kinh kết đàn)

Quý Phật tử và các bạn xem phần D tại (ấn vào tên bài)Bài 8 - PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

320,826 lượt xem
11/08/2020

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  18/11/2022

  Em xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy ạ!

 2. Đào Thị Hạnh

  14/11/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. B
  B

  Bùi Thị Hải (Phước Viên)

  06/09/2022

  Em xin tri ân công Đức của cô chủ nhiệm rất nhiều ạ