Văn bạch dành cho khóa sinh, phụ huynh, Phật tử/người đại diện và tình nguyện viên khóa tu mùa hè

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch dành cho khóa sinh, phụ huynh, Phật tử/người đại diện và tình nguyện viên khóa tu mùa hè

A. Hướng Dẫn

1. Đối Tượng Thực Hành

- Khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè.
- Phụ huynh có con/em/cháu... tham gia khóa tu mùa hè.
- Ban cán sự/người đại diện đưa khóa sinh lên chùa.
- Tình nguyện viên.

2. Cách Thức Bạch - Thời Gian - Địa Điểm Bạch

- Tại nhà: Bạch 1 lần/ngày. Tùy duyên trong ngày và bạch trước ngày tham gia khóa tu mùa hè từ 1 - 7 ngày. Có thể bạch trước ban thờ hoặc tùy duyên ở các địa điểm khác, chắp tay hướng lên hư không để bạch.
- Tại chùa:
(Phụ huynh, Phật tử, người) đại diện và khóa sinh bạch trước khi ghi danh.

Lưu ý: Trường hợp hướng dẫn cho (các) khóa sinh bạch tại chùa, người đại diện phụ huynh khóa sinh có thể bạch trước từng câu để (các) khóa sinh bạch theo sau.
Địa điểm bạch: Tùy duyên.
Khóa sinh sẽ được phụ trách lớp cho bạch thêm sau khi ổn định đủ sĩ số.
- Tình nguyện viên: Hằng ngày trước khi làm phận sự.

B. Văn Bạch

I. Văn Bạch Dành Cho Khóa Sinh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con tên là:… Nhân duyên chùa Ba Vàng tổ chức khóa tu mùa hè, được sự cho phép của nhà chùa con đã được đăng ký lên chùa học khóa tu trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày…
Con xin chư Phật gia hộ cho con trong 7 ngày tham gia khóa tu được mạnh khỏe, tham gia khóa tu được trọn vẹn, thực hành được hết các quy định trong khóa tu của chùa, và sinh được tâm kính mến Phật, kính mến Tam Bảo, biết ơn đến Sư Phụ, chư Tăng và tất cả mọi người đã chỉ dạy hướng dẫn, phục vụ con trong khóa tu, để có được công đức phước báu khiến cho con trí tuệ được khai mở, tin nhân quả, tâm tính hướng thiện, nghiệp chướng được tiêu trừ, phước báo được tăng trưởng. Con xin hồi hướng nguyện cho con, sau khóa tu trở về nhờ phước báu đó việc học hành, thi cử được tốt đẹp, công danh sự nghiệp được thăng tiến và sau này con trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội cũng như để hộ trì cho Tam Bảo để phước báu luôn được tăng trưởng.
Con cũng xin hồi hướng cho các hương linh có oán kết có liên quan đến việc tu học 7 ngày của con ở trên chùa được tăng phước, được nương tựa Tam Bảo chùa Ba Vàng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

II. Văn Bạch Dành Cho Phụ Huynh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con, chư Thiên, Thiện Thần, chư vị Hộ Pháp ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… là phụ huynh của khóa sinh (đọc tên khóa sinh)…
Nhân duyên chùa Ba Vàng tổ chức khóa tu mùa hè cho các khóa sinh, được sự cho phép của nhà chùa, con đã cho (các) con/cháu (tên)… đăng ký lên chùa học khóa tu trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày…

[Nếu phát tâm công đức thì đọc: Con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước báu đến cho (các) cháu và các chúng hương linh liên quan tới việc tu học tại chùa của (các) cháu trong khóa tu là...]

Con xin chư Phật gia hộ cho (các) cháu trong ngày tham gia khóa tu được mạnh khỏe, tham gia khóa tu được trọn vẹn, thực hành được hết các quy định trong khóa tu của chùa, và sinh được tâm kính mến Phật, kính mến Tam Bảo, biết ơn đến Sư Phụ, chư Tăng và tất cả mọi người đã chỉ dạy hướng dẫn, phục vụ (các) cháu trong khoá tu, để có được công đức phước báu khiến cho (các) cháu trí tuệ được khai mở, tin nhân quả, tâm tính hướng thiện, nghiệp chướng được tiêu trừ, phước báu được tăng trưởng. Con xin hồi hướng nguyện cho (các) cháu, sau khóa tu trở về nhờ phước báu đó việc học hành, thi cử được tốt đẹp, công danh sự nghiệp được thăng tiến và sau này (các) cháu trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội cũng như để hộ trì cho Tam Bảo để phước báu luôn được tăng trưởng.

Con cũng xin hồi hướng cho các hương linh có oán kết có liên quan đến việc tu học 7 ngày của (các) cháu ở trên chùa được tăng phước, được nương tựa Tam Bảo chùa Ba Vàng.
Nam Mô chứng minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

III. Văn Bạch Dành Cho Ban Cán Sự Đạo Tràng/Người Đại Diện Bạch Tại Nhà, Trước Khi Đưa Các Khóa Sinh Về Tham Gia Khóa Tu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con, chư Thiên, Thiện Thần, chư vị Hộ Pháp ủng hộ cho con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh… là thành viên ban cán sự đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con được sự cắt cử phân công đúng Pháp của đạo tràng làm người đại diện, đưa (số lượng)… khóa sinh là con/em của các Phật tử trong đạo tràng về chùa học khóa tu (số: 1, 2, 3, 4) trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày …

Con xin nương oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, con xin Tam Bảo gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, khiến cho trí tuệ của con được sáng suốt, tâm được hoan hỷ, các công việc phận sự liên quan được hanh thông, thuận lợi, khóa sinh khi tham gia khóa tu được mạnh khỏe, tham gia khóa tu được trọn vẹn, thực hành được hết các quy định trong khóa tu của chùa, và sinh được tâm kính mến Phật, kính mến Tam Bảo, biết ơn đến Sư Phụ, chư Tăng và tất cả mọi người đã chỉ dạy hướng dẫn, phục vụ (các) cháu trong khóa tu, để có được công đức phước báu khiến cho (các) cháu trí tuệ được khai mở, tin nhân quả, tâm tính hướng thiện, nghiệp chướng được tiêu trừ, phước báu được tăng trưởng. Con xin hồi hướng nguyện cho (các) cháu, sau khóa tu trở về nhờ phước báu đó việc học hành, thi cử được tốt đẹp, công danh sự nghiệp được thăng tiến và sau này (các) cháu trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội cũng như để hộ trì cho Tam Bảo để phước báu luôn được tăng trưởng.

+ Nếu phát tâm công đức thì đọc: Con cũng xin phát tâm công đức về Tam Bảo là…

Con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng có hữu duyên với việc này của con được tăng phước và cùng với con thực hành thiện phận sự này.

Con cũng xin hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

IV. Văn Bạch Dành Cho Tình Nguyện Viên

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con, chư Thiên, Thiện Thần, chư vị Hộ Pháp ủng hộ cho con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):…
Con được sự cắt cử phân công đúng Pháp của ban tổ chức khoá tu, con làm chủ nhiệm/phó chủ nhiệm/tình nguyện viên lớp… của khóa tu (số: 1, 2, 3, 4) trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày …

Con xin Tam Bảo gia trì, (con xin nương oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) ủng hộ, khiến cho tình nguyện viên và khóa sinh khi tham gia khóa tu được mạnh khỏe, tham gia khóa tu được trọn vẹn, hiểu và thực hành được hết các quy định trong khóa tu, không xảy ra các việc nguy hiểm xâm hại đến thân thể sức khỏe, không rủ rê bè phái cãi đánh lộn với nhau, nếu có trường hợp vi phạm thì phát hiện được ngay, khiến kịp thời ngăn chặn xử lý theo nội quy và sinh được tâm kính mến Phật, kính mến Tam Bảo, biết ơn đến Sư Phụ, chư Tăng và tất cả mọi người đã chỉ dạy hướng dẫn, phục vụ trong khóa tu, để có được công đức phước báu khiến cho các khóa sinh trí tuệ được khai mở, tin nhân quả, tâm tính hướng thiện, nghiệp chướng được tiêu trừ, phước báu được tăng trưởng. Chúng con xin hồi hướng nguyện cho các khóa sinh, sau khóa tu trở về nhờ phước báu đó việc học hành, thi cử được tốt đẹp, công danh sự nghiệp được thăng tiến và sau này các cháu trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội cũng như để hộ trì cho Tam Bảo để phước báu luôn được tăng trưởng.
Con cũng xin theo sự phân công của ban tổ chức, mà dẫn dắt các em sinh hoạt ở các khu vực thờ phụng tại chùa, con cũng xin được sự gia hộ của Tam Bảo, chư vị Hộ Pháp khiến cho các phần tâm linh ở đó được hoan hỷ với phận sự công đức đúng pháp Lục Hòa, đúng hạnh vâng lời của con, mà gia tâm ủng hộ cho tình nguyện viên chúng con và các khóa sinh được khoẻ mạnh, mọi sự tốt đẹp hoàn thành được các chương trình của khóa tu.
Con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng có hữu duyên với việc này của con được tăng phước và cùng với con thực hành thiện phận sự này.
Con cũng xin hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Lưu ý:
Tại nhà sau khi bạch xong bài bạch và trên đường đưa khoá sinh về chùa, thì tùy duyên có thể tụng kinh, nghe Pháp thêm và bạch như sau: Con xin tụng kinh/nghe Pháp để hồi hướng theo mong cầu trên của con.

Bài kinh (ấn vào tên bài)Tâm Trạng Hai Anh Lái Buôn Trái Nhau

Bài giảng Pháp (ấn vào tên bài)"Tâm làm chủ tâm tạo" |Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 5 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
34,415 lượt xem
09/06/2023

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Thu Tâm

  29/06/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo ạ. Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. T
  T

  Trần Thị Hương Giang

  28/06/2023

  Con xin tri ân lời dạy bảo của cô CN ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Nhâm

  21/06/2023

  Con thành kính tri ân Sư Phụ, đại Tăng Ni chùa Ba Vàng đã vì chúng con mà hoằng pháp, độ sinh. Con cầu mong chư Phật gia trì cho các khóa tu tại chùa Ba Vàng được thành công như mong nguyện của Sư Phụ và của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 4. n
  n

  nguyễn thị hường

  11/06/2023

  Con thành kính tri ân công đức trên Cô Chủ Nhiệm ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Đình Bằng

  10/06/2023

  Con xin cảm ơn cô chủ nhiệm và Ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đã tạo sân chơi bổ ích, có tính giáo dục cao giúp cho các khóa sinh có cơ hội giao lưu, học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, mai sau bước vào đời sẽ đem trí đức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một hùng cường, văn minh.