Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày về chùa làm phận sự

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày về chùa làm phận sự

I. Nghi Thức Tụng Đọc

1. Văn Khấn 

(Ổn định đại chúng, giới thiệu chủ sám. Đại chúng cùng chắp tay, đánh một hồi khánh xong chủ sám bạch lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng... tu tập lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, hôm nay là ngày... chúng con cùng nhau về chùa để (nghe Pháp tu tập, làm phận sự)... Chúng con xin cùng nhau tác lễ đảnh lễ Phật, đọc tụng tam quy, ngũ giới và sáu pháp hòa kính, chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con luôn luôn nhớ Pháp để thực hành Pháp và gia hộ cho chúng con luôn luôn thực hành được giáo Pháp của Đức Phật.

(Nếu đạo hữu trên xe phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho sự an toàn của chuyến đi thì đọc tiếp phần in đậm:

Và hôm nay các Phật tử trên xe chúng con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là... để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, vong linh có hữu duyên với sự lưu thông của xe ô tô biển số..., nguyện cho các vị được tăng phước, hộ trì cho chuyến đi về tu học của chúng con được an toàn, mọi sự được hanh thông, nguyện xin chư vị kết duyên với chúng con tu tập Pháp lục hòa, cầu Vô Thượng đạo.)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Lễ Tán Phật

(Đại chúng cùng lễ tán. Pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)

3. Tán Pháp
 

(Khai chuông mõ, Pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

4. Tụng Tam Quy, Ngũ Giới Và Sáu Pháp Hòa Kính

(Chủ sám đọc)

Tam Quy

(Đại chúng cùng đọc)

Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông. 1 vái)
- Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. (1 chuông. 1 vái)
- Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông. 1 vái)
- Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông. 1 vái)

(Chủ sám đọc)

Ngũ Giới

(Đại chúng cùng đọc)

Chúng con xin học và tập giữ 5 giới.
Giới thứ nhất: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng tập để không nhẫn tâm giết hại, cho đến tất cả con vật nhỏ, chúng con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)
Giới thứ hai: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)
Giới thứ ba: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông. 1 vái)
Giới thứ tư: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)
Giới thứ năm: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là không uống các thứ ruợu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)
Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (1 chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

(Chủ sám đọc)

Sáu Pháp Hòa Kính

Đệ tử chúng con xin được cùng nhau tu tập sáu pháp hòa kính.
(Tất cả đọc)
1. Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái)
2. Khẩu hòa vô tránh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái)
3. Ý hòa đồng duyệt: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái)
4. Giới hòa đồng tu: Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới Bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái)
5. Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái)
6. Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Chủ sám đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin phát nguyện hồi hướng.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Và tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con xin phát nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con lại xin hồi hướng
Nguyện cho cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Cùng các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Cùng các oan gia
Nương nơi Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp
Lại nguyện
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Hộ trì Phật Pháp
Khiến cho
Đất nước thái bình
Nhân dân an lạc
Như thuở vua Trần Nhân Tông.
Lại nguyện xin
Chư Thiên, chư Thần
Dạ-xoa, La-sát
A-tu-la, Càn-thát-bà
Cùng long vương
Dưới nước trên bờ
Phát lòng Bồ Đề
Ủng hộ Phật Pháp
Nương công đức này
Được hưởng hạnh phúc
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

(Chủ sám đọc)
Chúng con thành kính dâng lời tri ân.

(Đại chúng cùng đọc)

Chúng con xin thành kính tri ân
Bậc giáo thọ thiện tri thức
Là Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng.

Chúng con xin tri ân
Các vị đồng hành thiện tri thức
Là các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Chúng con xin tri ân
Các bậc ngoại hộ thiện tri thức
Là những người giúp cho chúng con
Tạo điều kiện cho chúng con tu hành.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

(Chủ sám)

Kính thưa đại chúng! Khóa lễ đã viên mãn, xin tùy hỷ công đức của đại chúng, xin thỉnh đại chúng chúng ta luôn luôn sách tấn nhau tu hành trong ngũ giới, trong sáu Pháp hòa kính.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

(Tùy duyên. Chủ sám ổn định đại chúng xong bạch Phật)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đệ tử chúng con xin tán tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để hướng nguyện sự bình an cho chúng con và muôn loài.

(Một hồi khánh, đại chúng cùng tán tụng.)

Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm
Với lòng từ vô biên
Ba hai diệu ứng thân
Hóa hiện cõi Ta Bà
Đi vào các quốc độ
Người, Trời, A Tu La
Ngạ quỷ và súc sinh
Cùng nơi địa ngục khổ
Độ thoát các chúng sinh.
Nếu có chúng sinh nào
Gặp nguy nan khổ ách
Đầy đủ lòng kính tín
Tâm tưởng hay đọc tụng
Danh hiệu Quán Thế Âm
Không quản ngày và đêm
Cầu xin Ngài cứu giúp
Từ nơi tâm tha thiết
Mà cảm ứng đến Ngài
Duyên lành liền hội đủ
Nhận được sự gia hộ
Từ nơi oai lực Ngài
Chúng sinh được mát mẻ
Thoát được cơn hiểm nguy
Và được duyên thù thắng
Hoặc hiện tại kiếp này
Hoặc các đời về sau
Phát đại nguyện Bồ Đề
Thực hành các công hạnh
Đạt được đạo vô thượng.
Con dâng lời tán dương
Cùng chí thành đảnh lễ
Hạnh nguyện Đức Quán Âm
Tu nhĩ căn viên thông
Năng cứu chúng sinh khổ.
Nam mô nhĩ căn viên thông, đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
(Niệm đọc)
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm
.........

(có thể khi tán tụng chữ "Nam" thành chữ "Nàm", chữ Quán thành chữ "Quan")

Hồi hướng:
(Đọc liền vào phần trên, trước đó ngắt tiếng khánh theo nhịp, chuyển một hồi khánh để báo cho đại chúng biết)

Nguyện các chúng hữu tình
Nghe danh Đức Quán Âm
Khởi sinh tâm hoan hỷ
Phát đại nguyện Bồ Đề
Thực hành các công hạnh
Cầu thành tựu chính giác.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 vái)

III. Sinh Hoạt Chúng Trên Xe

(Trưởng xe đọc cho toàn chúng nghe)

Đại chúng tùy duyên sinh hoạt chúng trên xe theo các chủ đề sau:
1. Thọ thực: thọ thực không bạch cúng Phật.
2. Thông báo và phân công công việc liên quan tới các Phật tử trên xe trong ngày tu.
- Không nói những chuyện không liên quan tới các Phật tử trên xe.
- Không bàn nói các việc ngoài tu tập và phận sự.
3. Lấy ý kiến đóng góp của đại chúng (cử Phật tử ghi chép).
Nội dung ý kiến: về việc tổ chức xe, các bất cập tại đạo tràng, tại câu lạc bộ, tại chùa.
Hình thức: nói trực tiếp, viết giấy.
- Các Phật tử được yêu cầu ý kiến của mình xin được giải quyết tại: Xe, đạo tràng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Nếu các ý kiến cần trả lời của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng thì thông qua các hình thức: gửi qua email...; trả lời riêng thì để lại số điện thoại; gửi qua hòm thư góp ý chùa Ba Vàng, ghi rõ xin gửi Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng.
4. Văn nghệ (nếu có).
5. Học tụng niệm.
6. Phật tử kể các chuyện chuyển nghiệp (nếu có).
7. Có thể phân công phận sự những ngày tiếp theo (lúc xe về).
Địa chỉ email hòm thư CLB Cúc Vàng:
[email protected]

Lưu ý: Giải thích về cụm từ trong phần quy y: “không kính trọng tu theo”.
- Kính trọng: Chúng ta kính trọng tất cả chúng sinh, với các vị thiện chư Thiên, thiện chư Thần, người thiện... chúng ta đều kính trọng và kính trọng cả các thiện đức của các chúng sinh đó; đối với các chúng chư Thiên... ác đức, thì chúng ta kính trọng thân mạng của họ.
- “Không kính trọng tu theo”: Đối với các chúng từ trời, thần, người, quỷ vật... dù là thiện nhưng không thuộc Tam Bảo, thì chúng ta không kính trọng tu theo, mà chỉ kính trọng theo nghĩa trên. Ví như chúng ta giao tiếp với bạn bè... nếu họ tu theo tà giáo, thì chúng ta nên kính trọng giáo chủ của họ, mà không tu theo giáo chủ của họ, nghĩa là không kính trọng tu theo, còn chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta kính trọng Phật và tu theo Phật, gọi là kính trọng tu theo Phật.

HẾT!

Hàng tháng có rất nhiều xe đưa đón Phật tử về chùa tu học

LƯU Ý: Khi đọc tụng, thì đọc cả các số thứ tự.

Các bài quý vị nên xem:
Tổng hợp các bài cúng cần thiết cho Tết Nguyên Đán 2020

7,813 lượt xem
24/01/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ