Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày về chùa làm phận sự

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày về chùa làm phận sự

(Ổn định đại chúng xong, cùng chắp tay, đánh một hồi khánh xong chủ sám bạch lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… tu tập lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, hôm nay là ngày… chúng con cùng nhau về chùa để (nghe pháp tu tập, làm phận sự)… Chúng con xin cùng nhau tác lễ đảnh lễ Phật, đọc tụng tam quy ngũ giới và sáu pháp lục hòa, chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con luôn luôn nhớ Pháp để thực hành pháp và gia hộ cho chúng con luôn luôn thực hành được giáo Pháp của Đức Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Đại chúng cùng lễ tán. Pháp khí: khánh, chuông)

LỄ TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 vái)
(Khai chuông mõ và đọc tụng bằng mõ)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Chủ sám đọc)

TAM QUY

(Đại chúng cùng đọc)

Chúng con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông, 1 vái)
– Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con.
– Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra.
– Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng Chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông, 1 vái)
* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo Trời, thần, quỷ, vật.
* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo.
* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác.
(1 chuông, 1 vái).
—o0o—

(Chủ sám đọc)

NGŨ GIỚI

(Đại chúng cùng đọc)
Chúng con xin học và tập giữ 5 giới
Giới thứ nhất: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng tập để không nhẫn tâm giết hại, cho đến tất cả con vật nhỏ, chúng con cúng gắng xin thực tập không không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (chuông. 1 vái)

Giới thứ hai: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (chuông. 1 vái)

Giới thứ ba: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (chuông. 1 vái)

Giới thứ tư: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (chuông. 1 vái)

Giới thứ năm: Chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là không uống các thứ ruợu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (chuông. 1 vái)
Cúi xin Tam bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

(Chủ sám đọc)

SÁU PHÁP LỤC HÒA
Đệ tử chúng con xin được cùng nhau tu tập sáu pháp lục hòa.

(Tất cả đọc)

1. Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (chuông)

2. Khẩu hòa vô tránh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (chuông)

3. Ý hòa đồng sự: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (chuông)

4. Giới hòa đồng tu: Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (chuông)

5. Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (chuông)

6. Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

(Chủ sám đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin phát nguyện và hồi hướng.

(Đại chúng cùng đọc)
Chúng con xin phát nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con xin hồi hướng
Nguyện cho cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Cùng các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Cùng các oan gia
Nương nơi Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề.
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khoẻ
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông,
Tu theo Phật Pháp.

(Chủ sám đọc)
Chúng con thành kính dâng lời tri ân.

(Đại chúng cùng đọc)
Chúng con xin thành kính tri ân
Bậc giáo thọ thiện tri thức
Là Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng.

Chúng con xin tri ân
Các vị đồng hành thiện tri thức
Là các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng.

Chúng con xin tri ân
Các bậc ngoại hộ thiện tri thức
Là những người giúp cho chúng con
Tạo điều kiện cho chúng con tu hành.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần, 3 tiếng chuông)

(Chủ sám)
Kính thưa đại chúng! Khoá lễ đã viên mãn, xin tuỳ hỷ công đức của đạo chúng, xin thỉnh đại chúng chúng ta luôn luôn sách tấn nhau tu hành trong ngũ giới, trong 6 pháp lục hòa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT!

Hàng tháng có rất nhiều xe đưa đón Phật tử về chùa tu học

LƯU Ý: Khi đọc tụng, thì đọc cả các số thứ tự.

Các bài quý vị nên xem:
Tổng hợp các bài cúng cần thiết cho Tết Nguyên Đán 2020

2.613 lượt xem
24/01/2020

Bình luận