Lương Hoàng Sám - Phần 3

(Trang 122)

Chương Thứ Năm
Phát Nguyện

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đã được cùng nhau phát đại Bồ đề tâm rồi, vui mừng vô lượng. Bây giờ nên phát đại nguyện như sau đây và nhất tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.

(Trang 123)

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện xin Tam Bảo đem sức bất khả tư nghị lực, gia tâm che chở cho chúng con tên... có những thệ nguyện gì, đều được thành tựu. Chúng con sinh ra ở đâu thường không quên mất các lời nguyện hôm nay và được viên mãn Vô thượng Bồ đề, thành Đẳng chánh giác.
Chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường tưởng nhớ sự phát tâm Bồ đề, khiến tâm Bồ đề tương tục không đoạn.

(Trang 124)

Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy Đức Phật, thường được cúng dường chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được hộ trì hết thảy kinh điển Đại thừa Phương đẳng, lễ phẩm cúng dường kinh điển, đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên chư vị Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên Hiền Thánh, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được phụng dưỡng báo bổ ơn sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, cũng thường gặp được hết thảy chư vị Hòa thượng A xà lê và muốn dâng cúng gì cũng có đầy đủ tùy tâm sở nguyện.

(Trang 125)

Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện xin đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được cung phụng và gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực cùng với chúng con hưng hiển Tam Bảo, làm cho Phật Pháp không đoạn tuyệt.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật, các cõi ấy không có những danh từ tam ác, bát nạn.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông hằng được hiện tiền, thường không quên mất, dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh.
Chúng con cùng nhau nhất tâm thống thiết năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

(Trang 126)

Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam mô Thượng Quang Tràng Phật.
Nam mô Quang Thế Đăng Phật.
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam mô Tu Di Quang Phật.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Đại Thông Quang Phật.
Nam mô Tài Quang Phật.
Nam mô Kim Hải Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

(Trang 127)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin nhờ sức oai đức từ bi của chư Phật, chư đại Bồ Tát và hết thảy Hiền Thánh Tăng khiến chúng con tên... sinh ra nơi nào, những thệ nguyện đã phát ra, đều được tùy tâm tự tại.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi lại nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào Địa ngục, hết thảy Địa ngục đều biến thành Tịnh độ; hết thảy khổ não biến thành an vui. Khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ tam thiền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh của chúng con, tâm liền được an ổn, diệt trừ tội cấu, được đà la ni giải thoát tam muội,

(Trang 128)

đầy đủ đại nhẫn, biện tài vô cùng, vào Pháp vân địa, thành bậc Chánh giác.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi hết thảy chúng sanh, nghe được tên chúng con thảy đều hoan hỷ, như được việc chưa từng có.
Nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ não; nếu chúng con ở các cõi trời, cõi người thì các cõi ấy dứt hết các pháp hữu lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh, không có tâm cho và lấy, không có tưởng oán và thân; đoạn trừ tham, sân, si là ba gốc độc ác; lìa ngã và ngã sở, tin ưa pháp Đại thừa, đồng tu hạnh từ bi, hòa hiệp với hết thảy như các Thánh chúng.
Đệ tử chúng con tên... từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chê

(Trang 129)

không động lòng; oán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đồng như La Hầu La, đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo.
Cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian Đại từ Bi Phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Hải Phật.
Nam mô Bảo Anh Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phan Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô A Súc Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Vô lượng Âm Phật.
Nam mô Đại Danh Xưng Phật.
Nam mô Đắc Đại An Ổn Phật.
Nam mô Chánh Âm Thanh Phật.
Nam mô Vô Hạn Tịnh Phật.
Nam mô Nguyệt Âm Phật.

(Trang 130)

Nam mô Vô Hạn Danh Xưng Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Tịnh Quang Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.
Nam mô Hư không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Chúng con tên... nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát nguyện sám hối hôm nay, mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt, nhàm chán; tài thí không cùng, pháp khí không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được; tùy căn cơ của chúng sanh, cho uống thuốc pháp, người thấy người nghe, đều được giải thoát.
Đệ tử chúng con tên... lại nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, không bị các chướng nạn trở ngại.
Chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm các đại Phật sự; tâm được tự

(Trang 131)

tại, pháp được tự tại, hay vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bày Phật quả, ở Pháp Vân địa, rưới nước cam lồ, trừ bốn ma oán cho các chúng sanh; khiến các chúng sanh được Pháp thân thanh tịnh nhiệm mầu.
Đệ tử chúng con tên... xin có bao nhiêu thệ nguyện, nguyện nào cũng như nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát ra trong lúc tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.
Đệ tử chúng con tên... xin đều được như sở nguyện mãn Bồ đề nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều theo đó, đều được như sở nguyện. Nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ Tát và hết thảy Thánh Hiền đều đem sức từ bi, hiện tiền chứng giám cho chúng con.
Lại nguyện xin cho chúng sanh, hết thảy thiên chủ, hết thảy tiên chủ, hết thảy thiện thần, hết thảy long thần đem từ thiện căn lực, vì ủng hộ Tam Bảo mà hiện tiền chứng giám cho chúng con, khiến chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, tùy theo ý muốn.

(Trang 132)

Chương Thứ Sáu
Phát Tâm Hồi Hướng

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đã phát Bồ đề tâm rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, bây giờ lại nên phát tâm hồi hướng.
Cùng nhau chí thành đảnh lễ, nhất tâm tha thiết, năm vóc sát đất, quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Phật.
Nam mô Liên Hoa Tối Tôn Phật.
Nam mô Thân Tôn Phật.
Nam mô Kim Quang Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Hải Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.

(Trang 133)

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Chiến Đấu Phật.
Nam mô Nội Phong Châu Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con.
Chúng con tên... quá khứ đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hiện tại đang khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, và vị lai sẽ khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc khinh hoặc trọng, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong bốn loài sáu đường, làm cho các chúng sanh ấy đều được đại đạo tâm, không hướng về Nhị thừa, không hướng về ba cõi, cùng nhau hướng về Vô thượng Bồ đề.

(Trang 134)

Lại nguyện xin cho tất cả chúng sanh ấy đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai đều không hướng về Nhị thừa, đều không hướng về ba cõi, mà cùng nhau hướng về Vô thượng Bồ đề.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng phát tâm Bồ đề rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, đã phát tâm hồi hướng rồi rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.
Hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư vị Thánh Hiền quá khứ, hiện tại và vị lai đều chứng minh cho chúng con. Chúng con lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo. (1 lạy)
Chúng con tên... phát tâm, phát nguyện việc ấy đã rồi, vui mừng vô lượng. Nay chúng con lại chí tâm đầu thành đảnh lễ thế cho: Quốc chủ, nhân dân, phụ mẫu, sư trưởng, bà con nhiều đời, quyến thuộc nhiều kiếp, thiện ác tri thức, chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ vương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long vương, long thần, bát bộ hết thảy linh kỳ, quá khứ, hiện tại cùng vị lai hết thảy người oán kẻ thân

(Trang 135)

và không phải oán thân, hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Sư Tử Hưởng Phật.
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Lực Phật.
Nam mô Quá Khứ Kiên Trú Phật.
Nam mô Cổ Âm Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Anh Phật.
Nam mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật.
Nam mô Thế Đăng Minh Phật.
Nam mô Hưu Đa Dị Ninh Phật.
Nam mô Bảo Luân Phật.
Nam mô Thường Diệt Độ Phật.
Nam mô Tịnh Giác Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Minh Phật.
Nam mô Tu Di Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Phật.
Nam mô Pháp Quán Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Phật.
Nam mô Thọ Vương Phong Trường Phật.
Nam mô Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Phật.

(Trang 136)

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Và Quy y Kính lễ:
Quá khứ vô số kiếp chư Phật.
Đại Sư Hải Đức Như Lai.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô sinh Pháp thân Bồ Tát.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới phát tâm Bồ Tát.
Kính lễ hưng Chánh pháp Mã Minh đại sư Bồ Tát.
Kính lễ hưng tượng pháp Long Thọ đại Sư Bồ Tát.
Kính lễ mười phương tận hư không giới Vô Biên Thân Bồ Tát.
Kính lễ mười phương tận hư không giới cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tán Thán Phật Và Chú Nguyện

Đại Thánh Thế Tôn,
Uy nghiêm rực rỡ,
Thần trí nhiệm mầu,
Lớn hơn các Thánh,

(Trang 137)

Thân khắp lục đạo,
Thể cùng mười phương,
Đảnh có nhục kế,
Trán tỏa hào quang,
Mặt như trăng tròn,
Thân vàng sắc đẹp,
Nghi dung đĩnh đạc,
Đi đứng khoan thai,
Oai vang pháp giới,
Ma quân kinh hoàng,
Tam đạt sáng tỏa,
Chúng tà tiềm tàng,
Thấy ác liền cứu
Tế khổ tư lương
Độ thoát sanh tử,
Sẵn có từ hàng

Nên hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, độ chúng vô lượng diệt khổ sanh tử.
Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát tâm này mà quốc chủ hiện tại và gia thân quyến thuộc của người,

(Trang 138)

từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật quên mình vì đạo như: Tát Đà Bà Luân Bồ Tát.
Đại Bi diệt tội như:
Hư Không Tạng Bồ Tát.
Hay ở xa nghe pháp như:
Lưu Ly Quang Bồ Tát.
Hay khéo giải đáp vấn nạn như:
Vô Cấu Tạng Bồ Tát.
Lại nguyện xin cho đệ tử chúng con tên... thân sinh phụ mẫu, nhiều kiếp bà con, xa gần nội ngoại, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, biến thân ra giữa hư không thế giới như ngài:
Vô Biên Thân Bồ Tát
Có đủ mười công đức như:
Ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát.
Nghe pháp sinh tâm vui mừng như:
Ngài Vô Úy Bồ Tát.
Lại nguyện xin các Hòa Thượng, A Xà Lê, những bà con đồng tu, đồng học, thượng trung hạ tọa, hết thảy tri thức của chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mọi người đều được pháp vô úy như:
Ngài Sư Tử Vương Bồ Tát.
Giáo hóa được ảnh hưởng lớn như:

(Trang 139)

Ngài Bảo Tích Bồ Tát.
Nghe tiếng liền cứu khổ như:
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hay khéo thưa thỉnh giáo pháp như:
Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát.
Lại nguyện xin những người xuất gia, tại gia, tín thí đàn việt, thiện ác tri thức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật cởi mở ngay được nguy ách, như ngài: Cứu Thoát Bồ Tát.
Tướng mạo trang nghiêm như:
Ngài Văn Thù Bồ Tát.
Hay xả nghiệp chướng như:
Ngài Khí Ấm Cái Bồ Tát.
Hiến tối hậu cúng như:
Ngài Thuần Đà Bồ Tát.
Lại nguyện xin chư Thiên, chư Tiên, hộ thế tứ vương, thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương Long vương, Long thần Bát bộ, u hiển linh kỳ và bà con quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, có lòng Đại từ che khắp chúng sanh như: Ngài A Dật Đa Bồ Tát.

(Trang 140)

Tinh tấn hộ pháp như:
Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Ở xa mà chứng minh cho sự đọc tụng như:
Ngài Phổ Hiền Bồ Tát.
Vì Phật pháp mà thiêu thân như:
Ngài Dược Vương Bồ Tát.
Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh và quyến thuộc của các chúng sanh, hoặc oán, hoặc thân hay không phải oán thân, trong bốn loài, sáu đường cùng khắp mười phương từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ái nhiễm, như: Ngài Ly Ý Nữ Bồ Tát.
Nói lời nhiệm mầu khôn khéo như lời của Thắng Man phu nhân.
Tu hành tinh tấn như Đức Thích Ca Văn.
Có thiện nguyện lớn như Phật Vô Lượng Thọ.
Có oai thần như các Thiên Vương.
Bất khả tư nghị như Ngài Duy Ma Cật.
Thành tựu hết thảy chúng sanh, trang nghiêm hết thảy Phật độ.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ

(Trang 141)

Tát và hết thảy Hiền Thánh đều đem lòng từ bi, đồng gia tâm che chở phù hộ cứu vớt chúng con và chúng sanh, cho chúng con được mãn nguyện, tín tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dày, có từ tâm, nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một.
Khiến các chúng sanh ấy được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập thọ tu thiền, tâm nguyện đầy đủ, móng tâm liền được thấy Phật như bà Thắng Man phu nhân. Hết thảy hạnh nguyện hoàn toàn thành tựu, đồng như chư Phật, đồng đến đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

 

Từ Bi Ðạo Tràng Sám Pháp


 

Quyển Thứ Hai


 

Hết
6,469 lượt xem
22/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ