Lương Hoàng Sám - Phần 16

(Trang 464)

Chương Thứ Ba Mươi Ba
Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Đường Súc Sanh

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới, hết thảy đường súc sinh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy súc sinh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm Bồ đề mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Kiên Minh Phật.
Nam mô Lê Đà Bộ Phật.
Nam mô Tùy Nhật Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Minh Lực Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Cụ Túc Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Hạnh Phật.

(Trang 465)

Nam mô Cao Xuất Phật.
Nam mô Hoa Thí Phật.
Nam mô Châu Minh Phật.
Nam mô Liên Hoa Phật.
Nam mô Ái Trí Phật.
Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật.
Nam mô Sinh Pháp Phật.
Nam mô Tướng Minh Phật.
Nam mô Tư Duy Nhạo Phật.
Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam mô Tri Đạo Lý Phật.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy súc sinh trong bốn loài và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường súc sinh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ

(Trang 466)

não đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quả; thân tâm an vui như ở đệ tam thiền; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại; xa lìa đường súc sinh, vào đường Niết bàn, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.

(Trang 467)

Chương Thứ Ba Mươi Bốn
Vì Sáu Đường Chúng Sanh Mà Phát Nguyện

Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, sám hối thế cho các vị Trời, các vị Tiên, Long thần, Bát bộ; nguyện xin cho hết thảy chúng sinh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phương, tận hư không giới, cùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân hình cách lầm lạc, oan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa.
Nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, hôm nay đều được thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, như chư đại Bồ Tát Ma ha tát, đều như chư đại Bồ Tát Ma ha tát được đại tâm, tâm như đại địa, sinh ra các căn lành, tâm như biển cả, giữ gìn pháp đại trí huệ của chư Phật; tâm như núi Tu Di, khiến tất cả chúng sinh đều an trú nơi Vô thượng Bồ đề, tâm như ngọc báu ma ni, xa

(Trang 468)

lìa tất cả phiền não, tâm như ngọc báu kim cang, quyết định được tất cả các pháp; tâm kiên cố tà ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại; tâm như liên hoa, hết thảy các pháp không thể làm nhiễm nhớp; tâm như hoa Ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp, khó gặp được; tánh như hư không, hết thảy chúng sanh không thể lường được.
Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, từ nay trở đi, so lường được tánh biết của mình, so lường được tánh quyết định tin hiểu của mình, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ nhớ lời pháp ngữ. Có của gì đều bố thí, tâm không luyến tiếc, tâm dõng mãnh, không sợ hãi. Công đức tu hành đều bố thí, cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà, chuyên tâm một bề Chánh đạo, thấy thiện như huyễn hóa, thấy ác như chiêm bao; xa lìa sinh tử, mau ra ba cõi, quán sát rõ ràng, thấu đáo pháp môn, thậm thâm vi diệu của chư Phật; tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy Tôn pháp, lễ phẩm cúng dường

(Trang 469)

đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Hiền Thánh Tăng; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn đức Tam Bảo, khiến tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này, liền được thành tựu công đức trí huệ; nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại, đồng như chư Phật, đều thành Chánh giác.

(Trang 470)

Chương Thứ Ba Mươi Lăm
Cảnh Tỉnh Vô Thường

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi; bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường.
Than ôi! Tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm, không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác; không thể sai lầm.
Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường; phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng.
Người trí thức thường than: “Giả sử người hưởng thú dục lạc trăm, ngàn, vạn, ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác”. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi một trăm năm, nhưng mấy ai sống được một nửa.

(Trang 471)

Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập.
Vả lại, thế gian huyễn hóa, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp; có sum hợp phải có chia ly; có sinh quyết có tử; cha mẹ vợ con chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung, không ai có thể chết thế cho ai.
Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ, ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô hình, không ai có thể lưu lại được!
Kinh dạy rằng: “Chết là hết”. Tắt hơi thở rồi, thần thức thoát ly, thân hình tan rã, nhơn vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng. Sáu dòng bà con, nội ngoại, vây quanh khóc lóc. Người chết khi ấy sợ lắm; không biết nương nhờ ai.
Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã

(Trang 472)

làm trong một đời qua, hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt.
Người làm lành được thiên thần (thần trời) phù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổi. Ngục tốt la sát hằng không khoan dung tha thứ. Từ thân, hiếu tử không thể cứu giúp, vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến. Gió phong đao xẻ thân đau khổ không thể nói được.
Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập; tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể được. Lòng càng hối hận, khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai.
Kinh Niết Bàn dạy rằng: “Người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực; đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè; ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng; thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng; vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước chết về chỗ khổ, sầu thảm chua cay, không thể liệu trị. Việc ấy không

(Trang 473)

có hình sắc, nên không thể biết trước mà lo sợ”.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ vô lượng tâm v.v... để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ỷ mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm. Phải nên hết lòng tha thiết, đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đa Văn Hải Phật.
Nam mô Trì Hoa Phật.
Nam mô Bất Tùy Thế Phật.
Nam mô Hỷ Chúng Phật.
Nam mô Khổng Tước Âm Phật.
Nam mô Bất Thối Một Phật.
Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật.
Nam mô Oai Nghi Tế Phật.

(Trang 474)

Nam mô Vô Động Phật.
Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật.
Nam mô Bảo Bộ Phật.
Nam mô Hoa Thủ Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Phá Oán Tặc Phật.
Nam mô Phú Đa Văn Phật.
Nam mô Diệu Quốc Phật.
Nam mô Hoa Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Trí Phật.
Nam mô Nguyệt Xuất Phật.
Nam mô Diệt Âm Phật.
Nam mô Sư Tử Du Hý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại chúng đồng sám hối trong đạo tràng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội nhân, vô lượng khổ quả đều được đoạn trừ, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thường được đích thân tham dự các hội thuyết pháp của

(Trang 475)

chư Phật, tu đạo Bồ Tát, tự tại thọ sinh, tứ đẳng lục độ như pháp tu hành; tứ biện lục thông hoàn toàn đầy đủ, trăm ngàn tam muội, ứng niệm hiện tiền, các môn tổng trì đều hay chứng nhập, chóng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

(Trang 476)

Chương Thứ Ba Mươi Sáu
Lễ Phật Thế Người Làm Công Quả Ở Chùa

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, khởi tâm từ bi, không phân biệt oán thân; nguyện vì những người ngày nay chuyển thân trở lại vào chùa làm việc nấu ăn, gánh nước, bửa củi, tùy hỷ công đức, vận hết năng lực làm giúp công việc về phước nghiệp khó nhọc, nguyện khắp vì bà con quyến thuộc các người ấy, lại nguyện vì hết thảy những người hiện đời này bị lao ngục, ách nạn khốn khổ, giam cầm trói buộc và những người bị hành phạt khổ sở.
Nghĩ thương các người ấy, ở đời tuy được làm người, nhưng vui ít khổ nhiều, gông cùm xiềng xích chưa thể lìa thân; hoặc là đời nay tạo ác, hoặc là đời trước tạo ác, nghiệp báo còn theo dõi, hoặc đáng được phóng thích rồi, nhưng không biết do đâu giải bày, tội nặng bị xử tử, không người cứu.

(Trang 477)

Chúng con tên... ngày nay do tâm từ bi nguyện vì các người ấy và quyến thuộc của các người ấy, mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thứ Đệ Hành Phật.
Nam mô Phước Đức Đăng Phật.
Nam mô Âm Thanh Trị Phật.
Nam mô Kiêu Đàm Phật.
Nam mô Thế Lực Phật.
Nam mô Thân Tâm Trú Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Giác Ý Hoa Phật.
Nam mô Thượng Cát Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Phật.
Nam mô Trí Lực Đức Phật.
Nam mô Thiện Đăng Phật.
Nam mô Kiên Hạnh Phật.
Nam mô Thiệm Âm Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Nhật Diện Phật.
Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam mô Giới Minh Phật.
Nam mô Trú Giới Phật.

(Trang 478)

Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Tác Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho những người chấp lao phục dịch (gánh nước, bửa củi), tùy hỷ công đức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, thọ mạng diên trường, thân tâm an lạc, hằng lìa tai ách, không có phiền não chướng ngại nữa, phát tâm Đại thừa, tu Bồ Tát đạo, lục độ, tứ đẳng đều được hoàn toàn, xả ly sinh tử, đồng được an vui Niết Bàn.
Lại nguyện trong thiên hạ những người bị hình phạt tù đày, cầm cố trói trăn, ách nạn khốn khổ, những người tật bệnh, không được tự tại, và quyến thuộc của các người ấy, đều nhờ oai lực công đức của chúng con

(Trang 479)

lễ Phật, sám hối hôm nay mà được giải thoát khổ não, những nghiệp nhân độc ác hoàn toàn đoạn trừ; ra khỏi lao ngục, vào thiện pháp môn; thọ mạng vô cùng, trí huệ vô tận, thân tâm an lạc như ở đệ tam thiền; nhớ lao ngục khổ, tưởng báo ơn Phật; cải ác tùng thiện, phát tâm Đại thừa hành đạo Bồ Tát, vào tâm Kim cang, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh, đồng thành Chánh giác, thần lực tự tại.

(Trang 480)

Chương Thứ Ba Mươi Bảy
Phát Nguyện Hồi Hướng

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát tâm rồi, công việc sám hối đã xong. Thứ lại nên đem công đức này phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh.
Vì sao vậy?
Vì hết thảy chúng sanh sở dĩ không được giải thoát đều do đắm trước quả báo, không thể xả bỏ. Nếu có chút thiện, mảy phước mà hay hồi hướng được thì đối với quả báo không sinh tâm đắm trước, liền được giải thoát, thong thả tự tại.
Vì vậy nên trong Kinh tán thán sự tu hành biết hồi hướng là việc đại lợi ích, cho nên bây giờ đại chúng cũng phải phát nguyện hồi hướng và khuyến khích mọi người không nên đắm trước quả báo.
Chúng con cùng nhau trước hết là chí tâm đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Trang 481)

Nam mô Kiên Xuất Phật.
Nam mô An Xà Na Phật.
Nam mô Tăng Ích Phật.
Nam mô Hương Minh Phật.
Nam mô Vi Lam Minh Phật.
Nam mô Niệm Vương Phật.
Nam mô Mật Bát Phật.
Nam mô Vô Ngại Tướng Phật.
Nam mô Tín Giới Phật.
Nam mô Chí Diệu Đạo Phật.
Nam mô Nhạo Thật Phật.
Nam mô Minh Pháp Phật.
Nam mô Cụ Oai Đức Phật.
Nam mô Chí Tịch Diệt Phật.
Nam mô Thượng Từ Phật.
Nam mô Đại Từ Phật.
Nam mô Cam Lồ Vương Phật.
Nam mô Di Lâu Minh Phật.
Nam mô Thánh Tán Phật.
Nam mô Quảng Chiếu Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.

(Trang 482)

Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm phù hộ cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ nay cho đến ngày thành Phật tu Bồ Tát đạo không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh, sau sẽ thành Phật.
Nếu trong lúc chưa đắc đạo, còn đọa sinh tử, xin nhờ nguyện lực này, khiến chúng con sinh ra nơi nào ba nghiệp thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh, thường phát tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, tâm không buông lung, tâm tịch diệt, tâm chân thật, tâm không tạp loạn, tâm không tham lam, tâm không keo rít, tâm đại thù thắng, tâm đại từ bi, tâm an trú, tâm hoan hỷ, tâm độ hết thảy chúng sanh, tâm giữ gìn Bồ đề, tâm thề đồng như tâm chư Phật, phát những tâm nhiệm mầu thù thắng rộng lớn như vậy để chuyên cầu nghe nhiều, tu định ly dục, lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh, nguyện không bỏ đạo Bồ đề, thành bậc Chánh giác.

(Trang 483)

Phát Nguyện Hồi Hướng Thế Cho Chúng Sanh

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng chí thành đảnh lễ, quỳ gối chắp tay, tâm niệm miệng nói theo lời này:
- Mười phương chư Thiên, chư Tiên có công đức hạnh nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Chánh giác đạo.
- Mười phương Long vương, quỷ thần có thiện nghiệp gì thù thắng, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Nhất thừa đạo.
- Mười phương các Nhân vương có tu hạnh nghiệp gì về đạo Bồ đề, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.
- Các loài chúng sanh trong lục đạo có mảy may thiện nghiệp gì, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.
- Mười phương đệ tử Phật, thiện lai chúng Tỳ kheo, vô trước tứ Sa môn và những vị cầu Duyên Giác thừa, ẩn hiện hóa chúng sanh, hiểu rõ pháp nhân duyên như vậy và hết thảy đều hồi hướng Phật đạo.
- Mười phương chư Bồ Tát, đọc tụng thọ trì Kinh, nhập thiền, xuất thiền, khuyến hóa

(Trang 484)

chúng sanh làm hết thảy điều phước thiện như vậy, hết thảy Tam thừa Thánh chúng, có bao nhiêu cội phước đức, đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng quy y vô thượng đạo.
- Các vị trên trời và dưới nhân gian, tu Thánh đạo có bao nhiêu công đức thiện nghiệp, nay chúng con khuyên hồi hướng vô thượng đạo.
- Những vị phát tâm và sám hối, tự mình tu và khuyên người tu, dầu được mảy may phước như vi trần, cũng đem thí hết cho chúng sanh. Nếu chúng sanh không thành Phật, chúng con thề không bỏ Bồ đề nguyện.
- Bao giờ chúng sanh thành Phật hết, chúng con mới chứng quả Vô thượng Bồ đề.
- Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vô lậu các Thánh nhơn, đời này và đời sau, duy nguyện xin nhiếp thọ.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cùng nhau chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thay thế các vị quốc chủ và quyến thuộc của quốc chủ mà hồi hướng; nguyện xin thay thế cha mẹ và bà con mà hồi hướng.

(Trang 485)

- Nguyện xin thay thế Sư trưởng và chư vị đồng học mà hồi hướng.
- Nguyện xin thay thế các nhà tín thí đàn việt, thiện ác tri thức mà hồi hướng.
- Nguyện xin thay thế Hộ thế tứ Thiên vương mà hồi hướng.
- Nguyện xin thay thế ma vương trong mười phương mà hồi hướng.
- Nguyện xin thay thế các vị thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương Long vương, Long thần Bát bộ mà hồi hướng.
- Nguyện xin thay thế các vị Linh kỳ, u hiển mà hồi hướng.
- Nguyện xin hồi hướng thế cho mười phương tận hư không giới hết thảy chúng sanh.
- Nguyện xin chư Thiên, chư Tiên, Long thần Bát bộ, hết thảy chúng sanh, từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ đề, hằng thể hội được pháp môn vô tướng, không còn có tâm đắm trước quả báo nữa.

Từ Bi Ðạo Tràng Sám Pháp
Quyển Thứ Chín
HẾT

-
aa
+
4,228 lượt xem
22/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ