Lương Hoàng Sám - Phần 15

(Trang 452)

Chương Thứ Hai Mươi Chín
Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Những Địa Ngục Uống Nước Đồng Sôi, Địa Ngục Hầm Hố v.v...

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì hết thảy chúng sanh đọa địa ngục trong mười phương tận hư không giới.

Địa ngục uống nước đồng sôi,
Địa ngục chúng hiệp,
Địa ngục khiếu oán,
Địa ngục đại khiếu hoán,
Địa ngục nóng,
Địa ngục đại nóng,
Địa ngục hầm than,
Địa ngục rừng cháy, v.v...

Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc.
Trong các địa ngục ấy chúng sanh đang chịu khổ, chúng con nguyện xin đem sức Bồ đề tâm, thay thế hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

(Trang 453)

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô La Hầu Phật.
Nam mô Cam Lồ Minh Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Đại Minh Phật.
Nam mô Nhất Thế Chủ Phật.
Nam mô Lạc Trí Phật.
Nam mô Sơn Vương Phật.
Nam mô Tịch Diệt Phật.
Nam mô Đức Tụ Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thanh Phật.
Nam mô Diệu Hoa Phật.
Nam mô Trú Nghĩa Phật.
Nam mô Công Đức Oai Tụ Phật.
Nam mô Trí Vô Đẳng Phật.
Nam mô Cam Lồ Âm Phật.
Nam mô Thiện Thủ Phật.
Nam mô Lợi Huệ Phật.
Nam mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật.
Nam mô Thắng Âm Phật.
Nam mô Lê Đà Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Nghĩa Phật.

(Trang 454)

Nam mô Vô Quá Phật.
Nam mô Hành Thiện Phật.
Nam mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, nguyện cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục uống nước đồng sôi v.v... hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, từ nay về sau không còn đọa lại trong các địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về Tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, tự tại như ý; ra khỏi địa ngục, được vào Niết bàn, đồng như chư Phật, thành đẳng Chánh giác.

(Trang 455)

Chương Thứ Ba Mươi
Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Các Địa Ngục Đao Binh, Đồng Phủ v.v...

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp mười phương, tận hư không giới, hiện đang chịu khổ trong các địa ngục:

Địa ngục tưởng tượng,
Địa ngục hắc sa,
Địa ngục đóng đinh vào thân,
Địa ngục giếng lửa,
Địa ngục cối đá,
Địa ngục sỏi bay,
Địa ngục đao binh,
Địa ngục đói khát,
Địa ngục chảo đồng sôi, v.v...

Những địa ngục như thế ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con nguyện xin vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục ấy, đem

(Trang 456)

sức Bồ đề tâm thay thế các chúng sanh ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Diệu Quang Phật.
Nam mô Nhạo Thuyết Phật.
Nam mô Thiện Tế Phật.
Nam mô Chúng Vương Phật.
Nam mô Ly Úy Phật.
Nam mô Biện Tài Nhật Phật.
Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Thượng Ý Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Đại Kiến Phật.
Nam mô Phạm Âm Phật.
Nam mô Thiện Âm Phật.
Nam mô Huệ Tế Phật.
Nam mô Vô Đẳng Ý Phật.
Nam mô Kim Cang Quân Phật.
Nam mô Bồ Đề Ý Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Bàn Đà Âm Phật.
Nam mô Phước Đức Lực Phật.

(Trang 457)

Nam mô Thế Đức Phật.
Nam mô Thánh Ái Phật.
Nam mô Thế Hạnh Phật.
Nam mô Hổ Phách Phật.
Nam mô Lạc Tri Phật.
Nam mô Khí Ấm Cái Bồ Tát.
Nam mô Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, xin cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục đao binh v.v... và trong hết thảy địa ngục quyến thuộc, ngày nay liền được giải thoát, bao nhiêu khổ não đều được đoạn trừ, không sinh vào địa ngục, được sinh về Tịnh độ; bỏ sống địa ngục được sống trí huệ, nhớ địa ngục khổ phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh không thôi không nghỉ; vào đạo Nhất thừa, đủ hạnh Thập địa, dùng sức thần thông, tiếp độ chúng sanh, đồng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

(Trang 458)

Chương Thứ Ba Mươi Mốt
Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Các Địa Ngục Hỏa Thành Đao Sơn v.v...

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nguyện vì hết thảy chúng sinh trong các địa ngục, cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành đảnh lễ Tam Bảo.

Địa ngục thành lửa,
Địa ngục hang đá,
Địa ngục nước sôi,
Địa ngục núi đao,
Địa ngục hổ lang,
Địa ngục giường sắt,
Địa ngục gió nóng,
Địa ngục phun lửa.

Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ đề tâm mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Trang 459)

Nam mô Lôi Âm Vân Phật.
Nam mô Thiện Ái Mục Phật.
Nam mô Thiện Trí Phật.
Nam mô Cụ Túc Phật.
Nam mô Đức Tích Phật.
Nam mô Đại Âm Phật.
Nam mô Pháp Tướng Phật.
Nam mô Trí Âm Phật.
Nam mô Vô Hư Không Phật.
Nam mô Từ Âm Phật.
Nam mô Huệ Âm Sai Biệt Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thánh Vương Phật.
Nam mô Chúng Ý Phật.
Nam mô Biện Tài Luân Phật.
Nam mô Thiện Tịch Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Nhật Danh Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Công Đức Tập Phật.
Nam mô Hoa Đức Tướng Phật.
Nam mô Biện Tài Quốc Phật.
Nam mô Bảo Thí Phật.
Nam mô Ái Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Cao Phật.
Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát.
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát.

(Trang 460)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ; cho những chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục trên ấy, liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương đều nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, và Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, hằng đoạn trừ hết nghiệp địa ngục trong mười phương.
Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, rốt ráo không đọa lại trong ba đường ác, xả thân thọ thân, thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệ, thanh tịnh tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi, không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh Thập địa, vào tâm Kim cang, viên thành giống trí, do thần lực của Phật tùy tâm tự tại.

(Trang 461)

Chương Thứ Ba Mươi Hai
Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Đường Ngạ Quỷ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ trong đường quỷ đói đem sức tâm Bồ đề mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật.
Nam mô Đẳng Định Phật.
Nam mô Bất Hoại Phật.
Nam mô Diệt Cấu Phật.
Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật.
Nam mô Vô Nhiêu Phật.
Nam mô Diệu Diện Phật.
Nam mô Trí Chế Trú Phật.
Nam mô Pháp Sư Vương Phật.

(Trang 462)

Nam mô Đại Thiên Phật.
Nam mô Thâm Ý Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Thế Cúng Dường Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Tam Thế Cúng Phật.
Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật.
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Thượng Trí Nhơn Phật.
Nam mô Chơn Kế Phật.
Nam mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam mô Kim Cang Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ.
Nguyện cho hết thảy thần ngạ quỷ, ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ, trong tất

(Trang 463)

cả đường quỷ đói ở mười phương, tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát, thân tâm thanh tịnh, không còn khổ não; thân tâm no đủ, không còn đói khát, được pháp vị cam lồ; mắt trí huệ mở; tứ vô lượng tâm, lục Ba la mật, thường được hiện tiền, sáu thức thần thông như ý tự tại, xa lìa đường ngạ quỷ, vào cõi Niết bàn, đồng với chư Phật thành bậc Chánh Giác.

-
aa
+
3,094 lượt xem
22/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ