Lương Hoàng Sám - Phần 13

Chương Thứ Hai Mươi Mốt
Lễ Phật Thế Quyến Thuộc Của Quốc Chủ

(Trang 415)

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hải Đức Phật.
Nam mô Phạm Tướng Phật.
Nam mô Nguyệt Cái Phật.
Nam mô Đa Diệm Phật.
Nam mô Vi Lam Vương Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Giác Tưởng Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thanh Lưu Bố Phật.
Nam mô Mãn Nguyện Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Thiện Giới Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật.

(Trang 416)

Nam mô Điện Quang Phật.
Nam mô Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Cụ Túc Tán Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Thân Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Tịnh Nghĩa Phật.
Nam mô Oai Mãnh Quân Phật.
Nam mô Phước Oai Đức Phật.
Nam mô Lực Hành Phật.
Nam mô La Hầu Thiện Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm phù hộ, nguyện cho quyến thuộc của quốc chủ, bá quan và quyến thuộc của các vị ấy thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng, tu đạo Đại thừa, vào trí huệ Phật; giữ bốn hoằng thệ, không xả bỏ chúng sinh, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền; lục thông tam đạt, thấu rõ căn tánh, đủ nhị trang nghiêm, thần lực tự tại; từ tâm như Phật nhiếp hóa chúng sanh.

(Trang 417)

Chương Thứ Hai Mươi Hai
Lễ Phật Thế Cha Mẹ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng kế lại nên nhớ nghĩ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hoài thai bú mớm, ái trọng tình thâm, thà cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn. Đến khi con khôn lớn, cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhân biết lễ, hết lòng cầu thầy dạy bảo cho con học hành, nguyện cho con thông đạt nghĩa lý, thấy rộng hiểu sâu, luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn gì cha mẹ cũng cung cấp không tiếc gia bảo.
Ngày đêm lo âu, có khi vì con mà cha mẹ phải sinh bệnh khổ, ngủ không yên giấc. Khi con đi xa, cha mẹ càng trông tưởng.
Trong thiên hạ, ơn cha mẹ là nặng hơn hết. Sở dĩ Phật dạy: “Trong thiên hạ, không có ơn nào bằng ơn cha mẹ”.
Than ôi! Người xuất gia và tại tục chưa thể đắc đạo, phải siêng lo tu học, làm lành không nghỉ, chứa đức không thôi, mới mong báo đáp ơn đức cù lao của cha mẹ.

(Trang 418)

Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo, mỗi người tự mình nguyện vì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp và hết thảy quyến thuộc mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Điều Ngự Phật.
Nam mô Như Vương Phật.
Nam mô Hoa Tướng Phật.
Nam mô La Hầu La Phật.
Nam mô Đại Dược Phật.
Nam mô Túc Vương Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Đức Thủ Phật.
Nam mô Đắc Xoa Ca Phật.
Nam mô Lưu Bố Vương Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Nam mô Pháp Tạng Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Đức Chủ Phật.
Nam mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam mô Huệ Đảnh Phật.
Nam mô Thiện Trú Phật.

(Trang 419)

Nam mô Ý Hạnh Phật.
Nam mô Phạm Âm Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Lôi Âm Phật.
Nam mô Thông Tướng Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Huệ Long Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho cha mẹ bà con chúng con và quyến thuộc của cha mẹ bà con chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy thống khổ đều được giải thoát, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh, từ rày tự thú, tự tại vãng sinh; thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ Vô ngại biện, lục Thần thông lực, tự tại như ý, được mười trí lực, tướng tốt nghiêm thân, đồng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

(Trang 420)

Chương Thứ Hai Mươi Ba
Lễ Phật Thế Cha Mẹ Các Đời Trước

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hoặc có người cha mẹ mất sớm, không thể gặp lại, luống tưởng vậy thôi.
Khi chưa được thần thông thiên nhãn, không biết cha mẹ sau khi mất rồi thần hồn sinh về đâu?
Chỉ nên vội nhờ sức phước đức truy niệm với tưởng mà báo ơn, làm lành không nghỉ, lâu ngày thành công thì quyết được toại nguyện.
Kinh dạy rằng: “Vì vong nhân mà làm phước cũng như gởi lương hướng cho người đi xa. Nếu người ấy đã sinh lên trời thì công đức của người ấy ngày càng lợi ích.
Nếu người ấy đọa lạc tam đồ ác đạo, hoặc mắc phải tám nạn thì được vĩnh viễn xa lìa khổ não. Nếu các người ấy sinh ra gặp Phật, thọ lãnh Chánh pháp thì liền được siêu thoát tỏ ngộ”.

(Trang 421)

Cha mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp thì trừ hết những điều lo sợ, đồng được giải thoát.
Đó là cách báo ơn tối tôn tối thượng, chí từ chí hiếu của người con trí thức vậy.
Ngày nay đại chúng nên phải cùng nhau đau thương hoài niệm, áo não khóc lóc, nghẹn ngào, gieo mình xuống đất, nguyện vì cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Vương Phật.
Nam mô Ngưu Vương Phật.
Nam mô Lợi Đà Mục Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Thật Tướng Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Một Âm Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật.
Nam mô Âm Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Từ Phật.
Nam mô Dõng Trí Phật.

(Trang 422)

Nam mô Hoa Tích Phật.
Nam mô Hoa Khai Phật.
Nam mô Lực Hành Phật.
Nam mô Đức Tích Phật.
Nam mô Tượng Hình Sắc Phật.
Nam mô Minh Diệu Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Bồ Đề Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Phật.
Nam mô Bồ Đề Nhãn Phật.
Nam mô Thân Sung Mãn Phật.
Nam mô Huệ Quốc Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, cứu vớt tiếp độ cha mẹ và bà con chúng con nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội nhân đều được tiêu trừ, tất cả khổ quả đều được sạch hết, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, đoạn ba chướng duyên, trừ

(Trang 423)

năm bố úy, tu đạo Bồ Tát, rộng độ chúng sanh, bát giải tu tâm, tu hoằng lợi vật, thân cận Như Lai, được Phật thọ ký, không rời đổi chỗ, chứng quả vô sinh, tùy niệm tiêu diêu, dạo khắp cõi Phật, hạnh nguyện chóng thành, mau chứng Chánh giác.

(Trang 424)

Chương Thứ Hai Mươi Bốn
Lễ Phật Thế Sư Trưởng

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi. Thứ lại nên nghĩ đến ơn đức Sư trưởng. Vì sao vậy?
Vì cha mẹ tuy có công sinh thành dưỡng dục chúng con, nhưng không thể làm thế nào cho chúng con mau xa lìa đường ác. Cho nên Sư trưởng đối với chúng con có ơn đức vô lượng. Sư trưởng có lòng đại từ dìu dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng con tu thiện, muốn chúng con ra khỏi biển sinh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng con thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập, an trú vào đạo vô vi.
Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành, đó chỉ là tự lợi chớ chưa phải báo đáp ơn Sư trưởng.
Sở dĩ Phật dạy: "Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người".

(Trang 425)

Chúng con ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ ơn Sư trưởng mà được. Như thế, mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao?
Vậy đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, năm vóc sát đất, nguyện vì Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật.
Nam mô Huệ Đức Phật.
Nam mô Diệu Âm Thanh Phật.
Nam mô Đạo Sư Phật.
Nam mô Vô Ngại Tạng Phật.
Nam mô Thượng Thí Phật.
Nam mô Đại Tôn Phật.
Nam mô Trí Thế Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.
Nam mô Đế Vương Phật.
Nam mô Chế Lực Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.

(Trang 426)

Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Trần Cấu Phật.
Nam mô Oai Nghi Phật.
Nam mô Sư Tử Quân Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Danh Thanh Phật.
Nam mô Thù Thắng Phật.
Nam mô Đại Tạng Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Phật.
Nam mô Phạm Văn Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng, thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền não đều được đoạn trừ; tùy ý sanh về Tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô

(Trang 427)

tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tự tại như ý, vào định Lăng Nghiêm, được tâm Kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời này, hóa độ chúng sanh.

-
aa
+
3,181 lượt xem
22/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ