Giữ vững tinh tấn


Đề mục quán:
1. Quán phiền não, ràng buộc thiêu đốt của cuộc sống tại gia, vợ chồng, con cái và tham tạo, giữ tài sản.
2. Quán chiếu: Mình có còn nhiều thèm khát, mong muốn cuộc sống phàm tục không?
3. Quán chiếu: Đối với việc phạm hạnh, khổ hạnh, phận sự, mình có bị phiền não, sợ hãi, thối lui không?
4. Quán chiếu: Tâm tham dục, bất thiện trong hiện tại sẽ dẫn mình đi về đâu trong 3 đường ác?

9,322 lượt xem
17/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ