Danh sách 10 video tu tập lần 15 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng và tội lỗi

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Cách tu tập chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật giáo

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Người sống ở đời làm sao để vừa phát triển sự nghiệp, vừa tu học được Phật Pháp để mở mang trí tuệ?

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Làm Gì Để Thay Đổi Người Chồng Tệ Bạc?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Thế nào là thiền đúng phương pháp của Phật giáo?

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Vợ chồng hiếm muộn nỗ lực tu tập Phật Pháp - Sau 5 tháng mang thai bé trai

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại | Chu kỳ 1 - Chương trình 1

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Ta đi tìm ta, ta là ai? | Chu kỳ 2 - Chương trình 1

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Quán chiếu để điều phục thân | Chu kỳ 3 - Chương trình 1

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Giữ tâm không phóng dật | Chu kỳ 4 - Chương trình 1

Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Nhân Dân Phật Tử Trong Và Ngoài Câu Lạc Bộ Cúc Vàng

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

+ Trường hợp thai chết lưu: Hiện tại kiếp này con đã mang thai và thai nhi đã bị tự chết.

+ Trường hợp nạo hút thai: Hiện tại kiếp này con đã mang thai, nhưng vì vô minh ác tâm, không có lòng yêu thương mà con giết hại con của con.

+ Trường hợp muốn cầu siêu cho hương linh thai nhi tiền kiếp: Và có thể các kiếp trước con cũng đã giết hại con của mình và con của người, nay theo dòng nghiệp có thể chúng vẫn còn trong cõi hương linh ngã quỷ và đang theo con.

+ Trường hợp làm nghề nạo hút thai: Và do vô minh con đã làm nghề bất thiện, vì đồng tiền mà đồng ý theo nguyện vọng của tín chủ giết hại mạng sống của thai nhi ở tại (tên bệnh viện, phòng khám)…

+ Trường hợp cầu siêu cho hương linh thai nhi của bố, mẹ, con…: Con được biết (bố, mẹ…) của con tên là… ở tại địa chỉ… đã có (thai chết lưu, nạo thai, làm nghề nạo phá thai)…

(Tiếp)
Đệ tử con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh hương linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn lễ cầu siêu thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng về đàn lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng ngày… tháng… năm… cho (các) hương linh thai nhi.
Nếu cúng dường hồi hướng tại đàn lễ thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho (các) hương linh thai nhi mà con đã mời về đàn lễ này.

Nguyện cho (các) hương linh thai nhi được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.

+ Trường hợp về chùa dự lễ cầu siêu: Và con xin được sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh các hương linh vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng cùng với con tham dự lễ cầu siêu tại chùa.

+ Trường hợp tham dự lễ cầu siêu trực tuyến: Và con cũng xin sám hối, vì nhân duyên con không về chùa làm lễ cầu siêu cho hương linh được, nên con xin vào ngày… tháng… năm… con xin tham gia lễ cầu siêu trực tuyến cho hương linh theo lời chỉ dạy của chư Tăng chùa Ba Vàng.

(Tiếp)
Giờ này con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh chứng minh gia hộ cho con cùng (các) bé hương linh thai nhi tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1 (ấn vào tên bài)Kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa

Bài kinh số 2 (ấn vào tên bài)Đọa Thai

Bài kinh số 3 (ấn vào tên bài)Ngạ Quỷ Báo Ứng

Bài kinh số 4 (ấn vào tên bài)Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

7. Văn Sám Hối Thai Nhi

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Kính bạch chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Từ bi gia hộ
Chứng minh đệ tử
Hướng tới thai nhi
Kiếp này kiếp trước
Hoặc là của mình
Hoặc của cha mẹ
Hoặc của muôn dân
Tự mình xui người
Hại mạng thai nhi.
Hơi hỡi thai nhi
Hiểu thấu tấm lòng
Nước mắt lưng tròng
Thành tâm sám hối,
Cùng là thân thịt
Đau đớn vô cùng
Cắt xẻ từng phần
Chân tay thân thể,
Oan uổng tái tê
Hoặc uống thuốc độc
Hoặc cho ngạt thở
Sặc nước uổng vong
Tội ác tày đình.
Cúi mình sám hối
Xin hãy thứ tha
Cha mẹ vô minh
Hữu tình tham đắm
Làm nên tội ác
Hôm nay
Đối trước Phật đài
Thành tâm sám hối
Biết rằng tội lỗi
Chẳng dễ thứ tha.
Nay nương Phật đà
Xin các vong nhi
Thấu hiểu tấm lòng.
Vâng lời Phật dạy
Chăm chỉ tu hành
Cúng dường Tam Bảo
Hồi hướng phước báo
Cứu các vong nhi.
Nguyện kết thiện duyên
Làm đệ tử Phật
Kiếp này kiếp khác
Bỏ ác làm lành
Hiền thiện với nhau
Nương tựa Tam Bảo
Cầu vô thượng đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư hương linh hoan hỷ, hôm nay con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Xin hiến cúng cho (các) hương linh thai nhi mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các hương linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành (và phát nguyện cúng dường) này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, [tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay) hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng cho (các) hương linh thai nhi được tăng phước, để ngày 19/6 âm lịch (hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch)(các) hương linh thai nhi được về chùa Ba Vàng, tham dự pháp hội cầu siêu, được nghe chư Tăng khai thị, để từ đó về sau nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp sớm được siêu thoát, nguyện từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các hương linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Và hàng tháng, hàng năm về sau nữa, con có thể sẽ tùy duyên tạo phúc hồi hướng thêm cho vong thai, để các vong thai được thuận duyên tu tập. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình con được (đọc mong cầu)...

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con đã xong, con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:

[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: Cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.


 

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Phật Tử Trong Câu Lạc Bộ Cúc Vàng, Đã Bạch Xong Bài 49 Ngày

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

 

 

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

+ Trường hợp thai chết lưu: Hiện tại kiếp này con đã mang thai và thai nhi đã bị tự chết.

+ Trường hợp nạo hút thai: Hiện tại kiếp này con đã mang thai, nhưng vì vô minh ác tâm, không có lòng yêu thương mà con giết hại con của con.

+ Trường hợp muốn cầu siêu cho hương linh thai nhi tiền kiếp: Và có thể các kiếp trước con cũng đã giết hại con của mình và con của người, nay theo dòng nghiệp có thể chúng vẫn còn trong cõi hương linh ngã quỷ và đang theo con.

+ Trường hợp làm nghề nạo hút thai: Và do vô minh con đã làm nghề bất thiện, vì đồng tiền mà đồng ý theo nguyện vọng của tín chủ giết hại mạng sống của thai nhi ở tại (tên bệnh viện, phòng khám)…

+ Trường hợp cầu siêu cho hương linh thai nhi của bố, mẹ, con…: Con được biết (bố, mẹ…) của con tên là… ở tại địa chỉ… đã có (thai chết lưu, nạo thai, làm nghề nạo phá thai)…

(Tiếp)
Đệ tử con đã phát tâm Bồ Đề tu Lục Hòa, cầu Vô Thượng Bồ Đề, con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp Lục Hòa, con xin thỉnh hương linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn lễ cầu siêu thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng về đàn lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng ngày… tháng… năm… cho (các) hương linh thai nhi.
Nếu cúng dường hồi hướng tại đàn lễ thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho (các) hương linh thai nhi mà con đã mời về đàn lễ này.

Nguyện cho (các) hương linh thai nhi được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.

+ Trường hợp về chùa dự lễ cầu siêu: Và con xin được sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh các hương linh vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng cùng với con tham dự lễ cầu siêu tại chùa.

+ Trường hợp tham dự lễ cầu siêu trực tuyến: Và con cũng xin sám hối, vì nhân duyên con không về chùa làm lễ cầu siêu cho hương linh được, nên con xin vào ngày… tháng… năm… con xin tham gia lễ cầu siêu trực tuyến cho hương linh theo lời chỉ dạy của chư Tăng chùa Ba Vàng.

(Tiếp)
Giờ này con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng minh gia hộ cho con cùng (các) bé hương linh thai nhi tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1 (ấn vào tên bài)Kinh Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa

Bài kinh số 2 (ấn vào tên bài)Đọa Thai

Bài kinh số 3 (ấn vào tên bài)Ngạ Quỷ Báo Ứng

Bài kinh số 4 (ấn vào tên bài)Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

7. Văn Sám Hối Thai Nhi

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Kính bạch chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Từ bi gia hộ
Chứng minh đệ tử
Hướng tới thai nhi
Kiếp này kiếp trước
Hoặc là của mình
Hoặc của cha mẹ
Hoặc của muôn dân
Tự mình xui người
Hại mạng thai nhi.
Hơi hỡi thai nhi
Hiểu thấu tấm lòng
Nước mắt lưng tròng
Thành tâm sám hối,
Cùng là thân thịt
Đau đớn vô cùng
Cắt xẻ từng phần
Chân tay thân thể,
Oan uổng tái tê
Hoặc uống thuốc độc
Hoặc cho ngạt thở
Sặc nước uổng vong
Tội ác tày đình.
Cúi mình sám hối
Xin hãy thứ tha
Cha mẹ vô minh
Hữu tình tham đắm
Làm nên tội ác
Hôm nay
Đối trước Phật đài
Thành tâm sám hối
Biết rằng tội lỗi
Chẳng dễ thứ tha.
Nay nương Phật đà
Xin các vong nhi
Thấu hiểu tấm lòng.
Vâng lời Phật dạy
Chăm chỉ tu hành
Cúng dường Tam Bảo
Hồi hướng phước báo
Cứu các vong nhi.
Nguyện kết thiện duyên
Làm đệ tử Phật
Kiếp này kiếp khác
Bỏ ác làm lành
Hiền thiện với nhau
Nương tựa Tam Bảo
Cầu vô thượng đạo.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư hương linh hoan hỷ, hôm nay con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho (các) hương linh thai nhi mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các hương linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành (và phát nguyện cúng dường) này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, công đức tu tập Lục Hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, [tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]) hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng cho (các) hương linh thai nhi được tăng phước, để ngày 19/6 âm lịch (hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch)(các) hương linh thai nhi được về chùa Ba Vàng, tham dự pháp hội cầu siêu, được nghe chư Tăng khai thị, để từ đó về sau nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp sớm được siêu thoát, nguyện từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các hương linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Và hàng tháng, hàng năm về sau nữa, con có thể sẽ tùy duyên tạo phúc hồi hướng thêm cho vong thai, để các vong thai được thuận duyên tu tập. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình con được (đọc mong cầu)...

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con đã xong, con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:

[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

 

Xem nghi thức đầy đủ

II. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

1. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 19/6 Âm Lịch

Link đăng ký cầu siêu ѵоng linh thаі nhі (ấn vào tên bài)Cập nhật sau

2. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu) Âm Lịch Hàng Tháng

Quý Phật tử đăng ký danh sách cầu siêu bằng cách viết tin nhắn, rồi gửi qua số điện 0981392858.

Nội Dung Tin Nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Con xin gửi danh sách hương linh thai nhi của con, để nhà chùa thỉnh hương linh ạ.
1.
2.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các hương linh thai nhi của con.)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Phát Tâm Cúng Dường Tam Bảo Hồi Hướng Phước Cho Thai Nhi

(Nếu không cúng dường thì không thực hiện phần này)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các hương linh thai nhi theo lời Đức Phật dạy cầu siêu cho người mất. Con nguyện mong với phước báu này, hương linh thai nhi được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các hương linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật.
Xin thỉnh các hương linh thai nhi của mẹ (bố) chứng giám và hoan hỷ vào ngày 19/6 âm lịch hoặc ngày 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch này về pháp hội cầu siêu của chùa Ba Vàng, nhận phần phước báu mà mẹ (bố) cúng dường, được quý Thầy chứng minh hồi hướng cho con (các) con, nguyện mong (các) con nghe lời khai thị từ quý Thầy được giác ngộ, nương đức Tam Bảo, chúng Tăng tu hành mau thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Con kính bạch chư Phật, con cũng xin hồi hướng phước báu đến cho (công việc, gia đình … đọc ý mình ra)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

III. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến Theo Chương Trình Của Chùa

1. Trường Hợp Tham Dự Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp

Về chùa tham dự lễ cầu siêu thì theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

2. Trường Hợp Tham Dự Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Thời gian: trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

b. Địa điểm:
– Trước ban thờ: Mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
– Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

c. Văn khấn
Xem tại link:
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

IV. Tu Tập Sau Khi Cầu Siêu Hương Linh Thai Nhi

– Hàng tháng tùy duyên khấn cúng theo chương trình này (ấn vào tên bài): Bài cúng mùng 1, rằm. Nếu tín chủ nào chưa lập gia đình thì không cúng lễ hàng tháng, mà khi nào đi chùa thì cúng dường hồi hướng hoặc tùy duyên (có/không) hàng năm có thể gửi cúng dường cầu siêu vào các ngày cầu siêu của chùa.

– Sau khi làm lễ tại chùa, khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời các vong thai của mẹ (bố) Pháp danh (theo Pháp danh chùa đặt, tại buổi lễ cầu siêu) … đã phát tâm Bồ Đề.

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
 
I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]
2,821 lượt xem
03/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ