Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ mới nhất năm 2022

Xem thêm (ấn vào tên bài):

>>> Tổng hợp bài cúng rằm tháng 7

>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

Vào ngày Rằm tháng 7, người Việt Nam thường có phong tục đi đến nơi mộ của người thân đã mất để tỏ lòng biết ơn của mình. Vậy cúng khấn thế nào để kẻ còn người mất đều được lợi ích? Kính mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ qua bài viết dưới đây.

Vào ngày Rằm tháng bảy, người Việt Nam thường có phong tục cúng rằm tháng 7 tại mộ để tưởng nhớ tới người thân đã khuất

Người Việt Nam thường có phong tục cúng Rằm tháng 7 tại mộ để tưởng nhớ tới người thân đã khuất

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây:

Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ (Dành cho chủ lễ là nhân dân, Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ (Dành cho chủ lễ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý Phật tử có thể cúng trước hoặc sau rằm tháng 7.

A. Hướng Dẫn

Nghi thức này vừa cúng lễ cho vong linh của gia đình và vừa kết hợp cúng thí thực cho các vong linh cô hồn tại nơi nghĩa trang.

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:

(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:

(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.

(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: chủ sám thuộc đối tượng nào, thì thực hành nghi thức dành cho đối tượng đó.

II. Sắm Lễ – Bày Lễ

1. Sắm Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Tại Mộ

– Sắm hai lễ: một lễ cúng Thần Linh; một lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn cùng một lễ.

– Sắm lễ cúng Thần Linh: nến, hoa, quả, xôi, nước (số lượng tùy duyên).

– Sắm cúng thí thực: nến, hoa, quả, xôi, nước, bánh kẹo, khoai, ngô… (số lượng tùy duyên).

2. Cách Bày Trí Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Tại Mộ

a. Trường hợp gia đình có khu lăng mộ gia tộc

– Một lễ cúng vong linh, thí thực cô hồn chung.

– Lễ cúng Thần Linh:

+ Trường hợp khu lăng mộ gia tộc có đặt bát hương thờ Thần Linh và khu nghĩa trang có đền thờ Thần Linh: bày lễ cúng Thần Linh tại khu lăng mộ hoặc sắm thêm cả lễ cúng Thần Linh tại đền thờ Thần Linh của nghĩa trang.

+ Trường hợp khu lăng mộ gia tộc không đặt bát hương thờ Thần Linh, nhưng khu nghĩa trang có đền thờ Thần Linh: tùy gia đình đặt lễ cúng Thần Linh tại khu lăng mộ hoặc đền thờ Thần Linh.

+ Trường hợp khu lăng mộ gia tộc và khu nghĩa trang đều không có đền/ bát hương thờ Thần Linh thì đặt lễ cúng Thần Linh cùng địa điểm đã chọn cúng vong linh, thí thực.

b. Trường hợp gia đình có nhiều mộ đặt rải rác ở nghĩa trang

– Sắm một lễ cúng vong linh, thí thực.

Địa điểm bày lễ cúng: tùy gia đình chọn tại một ngôi mộ.

– Lễ cúng Thần Linh:

Nếu nghĩa trang có đền thờ Thần Linh, thì đặt lễ cúng tại đền thờ Thần Linh.

Nếu nghĩa trang không có đền thờ Thần Linh, thì đặt lễ cúng Thần Linh cùng địa điểm đã chọn cúng vong linh, thí thực.

Sau đó đến các ngôi mộ khác thắp hương khấn mời vong linh về vị trí ngôi mộ đã chọn. Văn khấn như sau:

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô A Di Đà Phật! Con/chúng con xin chư Phật gia hộ cho con/chúng con thực hành hạnh hiếu thỉnh mời vong linh.

Con/chúng con xin kính thỉnh vong linh (Cụ,… tên…) mất ngày… tháng… năm…, con tên là… ở tại… là (con…) của (cụ…), nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, gia đình con/chúng con thiết lễ lòng thành, kính thỉnh vong linh cụ lai đáo về tại phần mộ của (Đọc tên ngôi mộ đã chọn)…, để con cháu chúng con thiết lễ cúng dường vật thực và tác lễ bố thí vật thực cho các vong linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, phần phúc đó xin hồi hướng đáp đền ơn đức tiên tổ.

Con/chúng con xin kính thỉnh vong linh hương hồn (cụ…) hoan hỷ.

Con/chúng con thành tâm kính thỉnh.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

III. Tâm Khi Cúng Lễ

Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy Pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái. Khi cúng lễ với nguồn tâm này, thì gia đình sẽ được gia tăng phúc báu và cảm ứng được với thế giới tâm linh.

IV. Pháp Khí

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.

Lưu ý:

- Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

- Tư thế: Tùy địa hình mà đứng, quỳ hoặc ngồi.

V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

B. Nghi Thức Cúng Lễ Rằm Tháng 7 Tại Mộ

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Chủ Lễ Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Mộ

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang (tên)…, quang giáng về đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Gia đình con/chúng con có phần mộ an táng tại nơi đây. Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, con/chúng con hướng tới gia tiên tiền tổ, thân nhân quá vãng cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, nên con/chúng con sắm sửa vật thực lòng thành dâng lên hiến cúng.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời các cụ gia tiên họ (Trần, Phạm…) và các vong linh (tên)… cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, được nương năng lực của Tam Bảo, mà vân tập về tại nơi đây, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình con/chúng con. Con/chúng con nhất tâm mời thỉnh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

3. Lễ Tán Phật


(Pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Pháp khí: mõ)

Bài kinh (ấn vào tên bài): Vu Lan Bồn

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con/chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của con/chúng con.

Kính thưa các vong linh hiện tiền nơi pháp hội đàn tràng, nội dung bài kinh Vu Lan Bồn mà con/chúng con đã đọc ở trên, nói về mẹ của Ngài Mục Kiền Liên bậc A La Hán đệ nhất thần thông, là bà Thanh Đề, do lúc còn sống ở trên đời, bà Thanh Đề đã phỉ báng Tam Bảo, sát hại sinh linh cúng tế quỷ thần, tà kiến sân hận, không biết tu tâm, không biết tạo công đức, vì vậy đến khi chết do hành nghiệp ác đã tạo, do không có phước, nên đã bị đọa làm quỷ đói, chịu đời sống vô cùng khổ sở. Khi Ngài Mục Kiền Liên tu chứng đạo, Ngài quán sát thấy biết mẹ đang chịu khổ, nên Ngài liền đi khất thực được bát cơm dâng cúng cho bà, nhưng vì bà ác nghiệp quá nặng nề, nên khi dâng bát cơm lên miệng, thì bát cơm đó đã hóa thành lửa, khiến bà không nuốt được, nên bà càng khổ thêm. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ bị như vậy, vô cùng đau xót, Ngài về bạch Phật và đã được Đức Phật chỉ dạy rằng: “Dù Ngài Mục Liên có thần thông, có oai lực, nhưng một mình cũng không cứu được mẹ, hoặc là dù có nhờ tất cả các vị thầy ngoại đạo – tức là không theo Pháp giải thoát của Phật, hoặc tất cả các vị vua trời tập trung vào cùng cầu nguyện, thì cũng không cứu nổi bà Thanh Đề, cũng như không cứu nổi một vong linh ngạ quỷ được siêu thoát. Mà muốn cứu cho một vong linh hay cả dòng họ gia tiên siêu thoát thì phải nhờ thần lực của thập phương Tăng, thông qua lễ cúng dường trai Tăng, lễ cúng dường tứ sự: Y, áo vật dụng che thân; thuốc men chữa bệnh; vật thực, nước uống; chỗ ở giường sàng, ngọa cụ cho tập thể chư Tăng tu tập trai giới phạm hạnh, sau khi chứng minh thọ dụng sự cúng dường của gia chủ, chư Tăng hồi hướng phúc đến cho vong linh thân bằng quyến thuộc của thí chủ, thì vong linh được thoát kiếp khổ sinh về cảnh giới an lành: trời, người.” Vậy xin thỉnh các vong linh nhất tâm nương tựa Tam Bảo.

+ Nếu được chư Tăng/câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng thì đọc: Và vào ngày… tháng… năm… thỉnh tất cả chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ hôm nay, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên/đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)

Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, con/chúng con như pháp tùy duyên xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, để đem phúc lành hồi hướng đến các chúng trong cõi tâm linh như sau:

– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang này.

– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc tổng chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc tổng của riêng từng mục), nguyện phúc lành này sẽ giúp cho các vong linh tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình con/chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo, tu theo Phật Pháp sớm thoát cảnh khổ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

8. Cúng Thực


a. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực chay và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.

(Tiếp)

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian” (3 lần)

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

10. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, hộ trì cho gia đình con/chúng con trong các công các việc; hồi hướng cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng, các vong linh đã thọ nhận lễ hiến cúng này được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện cho tất cả các chúng được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và toàn thể gia đình được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

+ Nếu mời vong linh về nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin thỉnh mời vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ... cùng các vong linh có tên (đọc tên vong linh mời về nhà)… vào ngày… tháng... năm..., về gia đình ở tại… để thọ hưởng phần hiến cúng của gia đình con/chúng con nhân dịp Rằm tháng 7.

+ Nếu được chư Tăng/câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng thì đọc: Một lần nữa, con/chúng con lại xin thỉnh tất cả chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ hôm nay, vào ngày… tháng… năm… theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên/đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

12. Kết Lễ


Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Khóa lễ của con/chúng con đã viên mãn, con/chúng con xin dọn đồ cúng lễ. Con/chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và tùy hỷ các vị hộ Pháp, quỷ thần đã tham gia khóa lễ và ủng hộ cho khóa lễ công đức của con/chúng con. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Mộ

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang (tên)…, chư linh Thần hộ trì quang giáng về đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Gia đình con/chúng con có phần mộ an táng tại nơi đây. Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, con/chúng con hướng tới gia tiên tiền tổ, thân nhân quá vãng cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, nên con/chúng con sắm sửa vật thực lòng thành dâng lên hiến cúng.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh mời các cụ gia tiên họ (Trần, Phạm…) và các vong linh (tên)… cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, được nương năng lực của Tam Bảo, mà vân tập về tại nơi đây, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình con/chúng con. Con/chúng con nhất tâm mời thỉnh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

3. Lễ Tán Phật


(Pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Pháp khí: mõ)

Bài kinh (ấn vào tên bài): Vu Lan Bồn

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con/chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của chúng con.

Kính thưa các vong linh hiện tiền nơi pháp hội đàn tràng, nội dung bài kinh Vu Lan Bồn mà con/chúng con đã đọc ở trên, nói về mẹ của Ngài Mục Kiền Liên bậc A La Hán đệ nhất thần thông, là bà Thanh Đề, do lúc còn sống ở trên đời, bà Thanh Đề đã phỉ báng Tam Bảo, sát hại sinh linh cúng tế quỷ thần, tà kiến sân hận, không biết tu tâm, không biết tạo công đức, vì vậy đến khi chết do hành nghiệp ác đã tạo, do không có phước, nên đã bị đọa làm quỷ đói, chịu đời sống vô cùng khổ sở. Khi Ngài Mục Kiền Liên tu chứng đạo, Ngài quán sát thấy biết mẹ đang chịu khổ, nên Ngài liền đi khất thực được bát cơm dâng cúng cho bà, nhưng vì bà ác nghiệp quá nặng nề, nên khi dâng bát cơm lên miệng, thì bát cơm đó đã hóa thành lửa, khiến bà không nuốt được, nên bà càng khổ thêm. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ bị như vậy, vô cùng đau xót, Ngài về bạch Phật và đã được Đức Phật chỉ dạy rằng: “Dù Ngài Mục Liên có thần thông, có oai lực, nhưng một mình cũng không cứu được mẹ, hoặc là dù có nhờ tất cả các vị thầy ngoại đạo – tức là không theo Pháp giải thoát của Phật, hoặc tất cả các vị vua trời tập trung vào cùng cầu nguyện, thì cũng không cứu nổi bà Thanh Đề, cũng như không cứu nổi một vong linh ngạ quỷ được siêu thoát. Mà muốn cứu cho một vong linh hay cả dòng họ gia tiên siêu thoát thì phải nhờ thần lực của thập phương Tăng, thông qua lễ cúng dường trai Tăng, lễ cúng dường tứ sự: Y, áo vật dụng che thân; thuốc men chữa bệnh; vật thực, nước uống; chỗ ở giường sàng, ngọa cụ cho tập thể chư Tăng tu tập trai giới phạm hạnh, sau khi chứng minh thọ dụng sự cúng dường của gia chủ, chư Tăng hồi hướng phúc đến cho vong linh thân bằng quyến thuộc của thí chủ, thì vong linh được thoát kiếp khổ sinh về cảnh giới an lành: trời, người.” Vậy xin thỉnh các vong linh nhất tâm nương tựa Tam Bảo.

+ Nếu được chư Tăng/câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng thì đọc: Và vào ngày… tháng… năm… thỉnh tất cả chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ hôm nay, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên/đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)

Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, con/chúng con như pháp tùy duyên xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, để đem phúc lành hồi hướng đến các chúng trong cõi tâm linh như sau:

– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì.

– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc tổng chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc tổng của riêng từng mục), nguyện phúc lành này sẽ giúp cho các vong linh tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình con/chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo, tu theo Phật Pháp sớm thoát cảnh khổ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

8. Cúng Thực


a. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực chay và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.

(Tiếp)

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian” (3 lần)

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

10. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, chư linh Thần hộ trì, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, hộ trì cho gia đình con/chúng con trong các công các việc; hồi hướng cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng, các vong linh đã thọ nhận lễ hiến cúng này được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện cho tất cả các chúng được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và toàn thể gia đình được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp lục hòa được hạnh phúc an vui, cầu Vô Thượng Bồ Đề.

+ Nếu mời vong linh về nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin thỉnh mời vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ... cùng các vong linh có tên (đọc tên vong linh mời về nhà)… vào ngày… tháng... năm..., về gia đình ở tại… để thọ hưởng phần hiến cúng của gia đình con/chúng con nhân dịp Rằm tháng 7.

+ Nếu được chư Tăng/câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng thì đọc: Một lần nữa, con/chúng con lại xin thỉnh tất cả chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ hôm nay, vào ngày… tháng… năm… theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên/đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

12. Kết Lễ


Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Khóa lễ của con/chúng con đã viên mãn, con/chúng con xin dọn đồ cúng lễ. Con/chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và tùy hỷ các vị hộ Pháp, quỷ thần đã tham gia khóa lễ và ủng hộ cho khóa lễ công đức của con/chúng con. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

 

5,257 lượt xem
18/08/2020

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. C
  C

  Cháu nguyễn hữu phúc ở hà nam

  05/08/2022

  Cháu xin thành kính tri ân công đức của Cô đã cho chúng con bài khấn cúng rằm tháng bảy Vu Lan

 2. L
  L

  Lý Hồng Long

  05/08/2022

  Nam Mô A Đi Đà Phật. Tôi chân thành cảm ơn tới Phật tử Phạm Thị Yến về bài khấn cúng rằm tháng bảy (mùa vu lan báo hiếu)

 3. N
  N

  Ngô thị Thúy pd Diệu Hương

  03/08/2022

  Con thành kính tri ân công đức của Cô ạ.