Văn khấn tại các mộ về cúng tại 1 mộ cùng nghĩa trang

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)
Văn khấn tại các mộ về cúng tại 1 mộ cùng nghĩa trang

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (và chư linh Thần hộ trì) quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Hôm nay là ngày... tháng... năm… Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng (cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ... ở tại địa chỉ:… và được sự cho phép của chư Tăng, câu lạc bộ, được sự cắt cử của đạo tràng).
Chúng con xin kính thỉnh hương linh… mất ngày… tháng… năm…, hôm nay, nhân lễ (cúng rằm tháng 7, thanh minh, tạ mộ, sang cát cho (đọc tên người mất)...)... gia đình (chúng con, tín chủ)... thiết lễ lòng thành dâng cúng lên các hương linh trong (chi họ, dòng tộc), nhưng vì các phần mộ ở các khu vực khác nhau, mà gia đình thì không thể sắm mỗi mộ một lễ để cúng cho các hương linh được, nên xin sắm một lễ để dâng cúng chung cho các hương linh, cũng là để cho các hương linh được duyên hòa hợp, khiến con cháu cũng được phần phước từ sự hòa hợp của tổ tiên, vì vậy kính thỉnh hương linh (cụ, ông, bà,...)... lai đáo về tại phần mộ của (đọc tên ngôi mộ đã chọn)…, để gia đình (chúng con, tín chủ)... thiết lễ cúng đến cho các hương linh. Chúng con xin kính thỉnh hương linh (cụ, ông, bà,…)... hoan hỷ.
Chúng con thành tâm kính thỉnh.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

-
aa
+
630 lượt xem
13/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ