Văn khấn cúng Rằm tháng 7 tại mộ (không tụng kinh)

Xem thêm (ấn vào tên bài):
>>> Tổng hợp các bài cúng rằm tháng 7 tại nhà/cơ quan, cửa hàng/mộ
>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)
Văn khấn cúng Rằm tháng 7 tại mộ (không tụng kinh)

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn sắm lễ cúng rằm tháng 7 tại nhà/cơ quan, cửa hàng/mộ

B. Văn Khấn

I. Văn Khấn Tại Các Mộ Về Cúng Tại Một Mộ Cùng Nghĩa Trang

Link:
https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-mo-ve-cung-tai-1-mo-cung-nghia-trang-c4786.html

II. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)
Link:
https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

III. Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7 Tại Mộ

(Cắm hương, quỳ, chắp tay, chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… (đạo tràng làm phận sự thì bạch: cùng các Phật tử thuộc đạo tràng... trong câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng. Thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ..., sự cho phép của câu lạc bộ, sự cắt cử phân công của đạo tràng.)
Gia đình (chúng con, tín chủ)... có (các) phần mộ an táng tại nơi đây. Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, gia đình (chúng con, tín chủ)... hướng tới gia tiên tiền tổ, thân nhân quá vãng cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, nên gia đình (chúng con, tín chủ)... có sắm sửa vật thực lòng thành dâng lên hiến cúng.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang (tên)…, (và chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), chúng con xin thỉnh mời vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ…, các vong linh (tên)… và nhân buổi lễ cúng này gia đình (chúng con, tín chủ)... cũng xin thỉnh mời và hiến cúng đến cho các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này. Chúng con nhất tâm thỉnh mời.

+ Nếu phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ thì gia đình tín chủ tự bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…
(Tiếp)
Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực. (Nếu trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì bạch: Nhân duyên các thành viên trong gia đình (chúng con, tín chủ)... chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.)
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của gia đình (chúng con, tín chủ)... mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Chủ sám)

Chúng con xin đem công đức trong khóa lễ cúng này (đạo tràng làm phận sự thì bạch: của gia đình tín chủ), công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh (đạo tràng làm phận sự thì bạch: của gia đình tín chủ) mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát. Và chúng con lại xin hồi hướng tất cả các công đức trong khóa lễ này cho gia đình (chúng con, tín chủ)... được (đọc mong cầu)

(Đạo tràng làm phận sự thì bạch: Chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa đến cho các Phật tử và gia đình đều được hóa giải oán kết, bình an; hồi hướng cho các chúng hữu duyên với Phật tử tham gia phận sự tại khóa lễ này cùng tất cả các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên trong khóa lễ, gia đình tín chủ và các Phật tử đều được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.)

(Nếu mời vong linh về nhà thì bạch: Gia đình (chúng con, tín chủ)... cũng xin thỉnh mời vong linh gia tiên tiền tổ họ... cùng các vong linh có tên (đọc tên vong linh mời về nhà)… vào ngày… tháng... năm..., về gia đình ở tại… để thọ hưởng phần hiến cúng của gia đình (chúng con, tín chủ)... nhân dịp Rằm tháng 7.)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Hạ lễ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

1,327 lượt xem
13/08/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hường

    16/08/2023

    Chúng con rất hoan hỷ được Cô hướng dẫn ạ,