Tu tập, tụng kinh khi không có nơi trang nghiêm, thanh tịnh phải làm sao?

-
aa
+
575 lượt xem
10/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ