Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sám hối sáu căn – Phát nguyện Bồ Đề

Kính thưa quý đạo hữu! Trong nghi thức này có hai phần văn khấn và phục nguyện, một là để thực hiện trong đám tang và một để tụng đọc trong các duyên khác.
Văn khấn và phục nguyện mang số hiệu (1) dành cho lễ tụng kinh trong đám ma.
Văn khấn và phục nguyện mang số hiệu (2) dành cho lễ tụng kinh trong các duyên sự khác.
Tụng kinh trong đàn lễ có phân công chủ sám: Các câu gạch chân, chủ sám đọc một mình.

NGHI THỨC TỤNG KINH
(Một hồi chuông. Hô chuông)

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

VĂN KHẤN
1. Tụng trong đám tang:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tu học tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay chúng con được sự thỉnh mời của tang gia tín chủ, chúng con cùng với gia quyến xin tụng Pháp bảo tôn kinh Sám Hối Sáu Căn Phát Nguyện Bồ Đề, để hồi hướng công đức cho vong linh (tên người mất)… Nhân duyên này, chúng con thành kính cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần đồng quang giáng đàn tràng, nghe kinh thính Pháp và ủng hộ cho pháp hội. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời vong linh (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… Cùng thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ của tín chủ, cùng các vong linh có hữu duyên với pháp hội cùng về đây nghe kinh thính pháp, tăng duyên giác ngộ để sớm được siêu thoát.
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

2. Tụng trong duyên sự khác:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tu học tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay chúng con thành kính tu tập theo Pháp bảo tôn kinh Sám Hối Sáu Căn Phát Nguyện Bồ Đề theo nhân duyên…
Chúng con thành kính cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần đồng quang giáng đàn tràng, nghe kinh thính pháp và ủng hộ cho pháp hội. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời vong linh… cùng các vong linh có hữu duyên với pháp hội cùng về đây nghe kinh thính pháp, tăng duyên giác ngộ để sớm được siêu thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Cắm hương lên)

TÁN PHẬT
(Pháp khí: khánh)
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

LỄ PHẬT BỒ TÁT
(Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Đông Phương Hải Hội Dược Sư Phật Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 chuông. 1 lễ)

TÁN LƯ HƯƠNG
(Khai chuông mõ)
Lư hương vừa bén chiên đàn
Khắp trong cõi pháp đạo tràng thơm thay
Hải hội chư Phật đều hay
Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành
Ân cần giãi tỏ lòng thành
Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần. 3 chuông)

THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP
Án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát ba ha. (3 lần. 1 chuông)

THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP
Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP
Án sa phạ, ba phạ truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần. 1 chuông)

THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊA
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần. 1 chuông)

THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG
Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 lần. 3 chuông)

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu
Muôn đời khó gặp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy được trì thụ
Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 lần. 3 chuông)

ĐỆ TỬ CHÚNG CON CHÍ THÀNH SÁM HỐI
(Khai chuông mõ, ngồi tụng)

Kính lạy đại giác mười phương, hùng sư tam thế, từ sáu căn ngộ được tánh linh, nhiếp chín loài về sen chín phẩm. Mặt trời chiếu đỉnh, trời quang nắng sáng. Nhưng mặt trời lên cao để rồi lặn. Con người có thịnh ắt có suy. Hình thể chẳng thể lâu bền, sang giàu đâu còn mãi. Ngày nay chẳng tạo nhân lành, mai sau đi về đường khổ. Cầu khai tâm Phật, bừng sáng chiếu soi, vô minh tan hết.
Chúng con từ vô thủy, quên mất bản tâm, chẳng biết đường chánh, luân hồi chịu khổ vì sáu căn sai. Nếu không sám hối thật khó giải thoát. Hôm nay một lòng tin kính, chúng con quy mạng đảnh lễ vô thượng Tam Bảo, cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn mắt là: Ham xem nhân ác, chẳng đoái sự lành. Lầm ngó không hoa, quên nhận trăng thật. Ghét yêu nổi rối, đẹp xấu tranh bày. Lóa mắt xem càn, mờ đường chánh kiến, xanh qua trắng tới, tía phải vàng sai, con mắt trông tà, hệt kẻ thông manh. Mày sanh má phấn, ngang liếc trộm nhìn, có mắt như mù, nào thấy bản lai diện mục. Gặp người giàu có, dua nịnh ngó nhìn. Gặp kẻ nghèo hèn, bỏ qua chẳng đoái. Thiên hạ đau khổ, đưa mắt lạnh lùng. Người thân lìa trần, nước mắt như mưa. Trong chùa điện Phật, không thèm chiêm ngưỡng. Gái trai gặp gỡ, mắt liếc mày đưa, mê man quên lễ, chẳng e Hộ Pháp, chẳng sợ long thần.
Tội lỗi vô cùng, từ nơi căn mắt. Đọa vào địa ngục, trải bao nhiêu kiếp, như cát sông Hằng. Được lên làm người, lại hỏng căn mắt. Nếu không sám hối, thật khó giải thoát. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn tai là: Biếng nghe chánh Pháp, ưa lắng chuyện tà. Mê mất gốc thật, chạy theo sai lầm. Vang vang đàn sáo cho là rồng ngâm. Nhịp nhàng mõ chuông coi như ếch ộp. Văn kinh lời kệ, chẳng để vào tai. Tình tứ hát ca, mắc liền thích thú. Thoảng nghe khen hão, hí hửng tìm cầu, lời phải điều hay, chẳng thèm đón nhận. Nói dông nói dài thì kề tai ghé má. Thầy hay bạn hiền răn dạy đinh ninh lại bịt tai không đoái. Tiếng vòng tiếng xuyến đã nảy lòng tham, nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa.
Tội lỗi vô cùng từ nơi căn tai. Đọa vào địa ngục, trải bao nhiêu kiếp, như cát sông Hằng. Được lên làm người, lại hỏng căn tai. Nếu không sám hối thật khó giải thoát. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn mũi là: Ngồi thiền trên bờ ao, thoáng thọ hương sen, đã bị quỷ thần kết tội ăn trộm. Nữ nhân đi qua, hít thở hương thơm, son phấn tỏa ra, liền bị thiên long chê là đạo hạnh có vết. Huống chi chỉ tham lan xông xạ ướp, chẳng thiết năm phần hương Pháp-thân. Tai đào má hạnh quyến luyến chẳng rời, giác hoa tâm hương, kéo về chẳng được. Lư trầm cúng Phật, buông lung ngửi khói, nào nghĩ lễ nghi. Nước mũi hỉ bừa, bẩn nhơ tịnh địa. Say xưa ngủ bậy, tháp Phật điện đường, hơi thở nồng nàn hun kinh xông tượng. Hôi tanh ăn uống, đam mê như lợn rúc phân.
Tội lỗi vô cùng, từ nơi căn mũi. Đọa vào địa ngục, trải bao nhiêu kiếp, như cát sông Hằng. Được lên làm người, lại hỏng căn mũi. Nếu không sám hối thật khó giải thoát. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn lưỡi là: Tham đủ mọi vị, nếm cả béo gầy. Tàn hại sinh linh, nuôi sướng thân miệng. Nấu nướng loài bay loài chạy, mổ chiên loài lặn loài bơi. Máu thịt tanh miệng, hành tỏi ướp lòng. Cơm chay khó nuốt, coi tựa người đau. Mỡ thịt hân hoan, tiệc tùng vui vẻ. Cưới vợ gả chồng, giết hại sinh linh vì ba tấc lưỡi.
Lại còn nói dối, bày chuyện thêu dệt, hai lưỡi ác khẩu, chê bai Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha. Ngạo mạn Thánh Hiền, báng vua lừa chúa, giọng hay lời khéo, ngậm độc phun người, gièm pha kẻ khác, che đậy lỗi mình. Khoe khoang tự hào, sỉ nhục người nghèo, xua đuổi Tăng Ni, đánh mắng tôi tớ. Nịnh hót chê khen, bào chữa lỗi lầm, lấy hư làm thật, chuyện có nói không, cợt đùa trong phòng Tăng, ồn ào trên điện Phật.
Tội lỗi vô cùng, từ nơi căn lưỡi. Đọa vào địa ngục, trải bao nhiêu kiếp, như cát sông Hằng. Được lên làm người, lại bị câm ngọng. Nếu không sám hối thật khó giải thoát. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn thân là: Tinh cha máu mẹ, giả hợp nên hình. Năm tạng trăm xương cùng nhau kết lại, chấp làm thể mình, quên mất Pháp-thân, sinh dâm, sát, trộm. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp sát sanh là: Tàn nhẫn độc ác, không lòng nhân từ. Giết hại chúng sanh, nào hay một thể. Lầm hại, cố sát, tự làm sai người. Vẽ bùa trù yểm. Hoặc chế thuốc độc, hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối, giăng chài giăng lưới, thả cắt suỵt chó. Thấy nghe mừng vui, nghĩ đến tưởng làm, cử động vận hành, đều thành nghiệp sát. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp trộm cắp là: Thấy vật của người, liền nảy lòng tham. Đập khóa mở ngăn, sờ bao mò túi. Của Phật thường trụ, cướp làm của riêng, không sợ thần giận. Chẳng những vàng ngọc mới phạm tội tà, cây kim ngọn cỏ cũng thành nghiệp trộm. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp tà dâm là: Lòng mê sắc tiếng, mắt đắm phấn son, chẳng đoái liêm trinh, riêng sinh lòng dục. Hoặc nơi tinh khiết, điện Phật phòng Tăng, gần gũi gái trai, cùng nhau đùa giỡn. Tung hoa ném quả, chạm chân vỗ vai, phá rào leo tường, đều thành dâm nghiệp.
Các tội lỗi ấy, không bến không bờ. Đến khi chết đi, sa xuống địa ngục, trai ôm cột đồng, gái nằm chông sắt. Muôn kiếp đọa đày, được lên làm người lại còn dư báo. Nếu không sám hối, sao được tiêu trừ. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

Nghiệp căn ý là: Nghĩ tưởng liên miên, không một khắc dừng, gắn bó cảnh trần, vùi tâm trong tưởng. Như tằm kéo kén, càng dệt càng dày. Như con thiêu thân, vào lửa tự đốt. Hôn mê chẳng tỉnh, đảo điên sinh càn, rối loạn tấc lòng đều do ba độc:

Tội tham sẻn là: Mưu ngầm vơ vét, bủn xỉn tiếc bòn. Vốn một lời mười còn chưa vừa ý. Của như nước chứa, lòng tựa chén rò, rót vào bao nhiêu, cũng không thỏa mãn. Tiền nát thóc mục, chẳng cứu người nghèo. Vải chất lụa chồng, đâu giúp kẻ rách. Vơ vào cả trăm vẫn cho là ít, mất đi một chút, gọi là hại to. Trên từ ngọc báu, dưới đến tơ gai, kho đụn chất đầy, ngày tính đêm lo, thân tâm vất vả, đều do tham nghiệp.

Tội sân giận là: Gốc do tính tham, lửa giận phực cháy. Mắt trợn miệng gào, công kích đánh lộn. Chẳng những người tục, cả đến Tăng Ni, kinh sách luận bàn, tổn thương hòa khí, chê cả sư trưởng, bới móc mẹ cha, héo lá úa cành, nồng nàn lửa độc. Buông lời tổn vật, mở miệng hại người, không nghĩ từ bi, không vâng luật cấm. Nói tợ thần thánh xúc cảnh như ngu, tuy ở cửa Không, khư khư chấp ngã. Trái ý nổi sân trở lại hại mình. Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây.

Tội ngu si là: Căn tính đần độn, ý thức tối tăm, không biết tôn ty, không phân thiện ác, ích kỷ hại người, báng Phật chiêu ương, nhổ trời ướt mặt. Quên ân quên đức, bội nghĩa bội nhân. Không xét không nghĩ, đều do si nghiệp.
Những tội như thế rất nặng rất sâu. Đến khi chết đi, sa xuống địa ngục, trải trăm ngàn kiếp, mới lên làm người, lại chịu ngoan báo. Nếu không sám hối, làm sao tiêu trừ. Nay trước Tam Bảo, chúng con chí thành cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 vái)

CHÍ TÂM CẦU THỈNH
Đệ tử chúng con
Cầu thỉnh mười phương ba đời Phật
Cùng chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng
Rộng khai phương tiện từ bi tâm
Tiếp dẫn chúng sanh lên bờ giác. (1 chuông. 1 vái)

CHÍ TÂM TÙY HỶ
Con nay vui vẻ tin theo Phật,
Hôm mai thành kính sám hối tội xưa
Bậc thang Thập Địa nguyện tiến lên
Bồ Đề chân tâm không thoái chuyển. (1 chuông. 1 vái)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG
Chúng con hồi tâm quy y Phật
Dập đầu đảnh lễ đức Từ Bi,
Nguyện cùng khắp tất cả chúng sinh
Nhờ thắng nhân đây thành chánh giác. (1 chuông. 1 vái)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ
Đệ tử chúng con nương pháp Lục Hòa chí thành phát nguyện:
“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian.” (3 chuông. 1 lễ)

THẦN CHÚ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ
Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha. (3 chuông. 3 lần)

Phật Di Đà mình vàng lấp lánh
Tướng tốt thay trong sáng khôn bì
Mi trắng tỏa Tu Di năm núi
Mắt như bốn biển lớn trong xanh
Hào quang hóa Phật hình vô ức
Hóa Bồ Tát cũng thật vô biên
Bốn tám nguyện khắp miền độ chúng
Chín phẩm Hàm Linh chứng Bồ Đề
Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (1 chuông. 3 lần)
Nam mô A Di Đà Phật. (1 chuông. 30 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 chuông. 3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông. 3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 chuông. 3 lần – 1 lễ)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 chuông)

PHỤC NGUYỆN
1. Tụng trong đám tang: Tất cả đệ tử chúng con xin đem công đức tu hành đọc tụng Pháp bảo tôn kinh Sám Hối Sáu Căn Phát Nguyện Bồ Đề, cùng các công đức của gia đình, hồi hướng cho gia đình tín chủ được bình an, mọi sự hanh thông, tu theo chính Pháp, được chư Phật luôn gia hộ. Chúng con cũng xin hồi hướng các công đức này cho hương linh:… mất vào hồi… cùng các hương linh gia tiên, các hương linh có duyên với pháp hội được giác ngộ chuyển hóa tâm thức, khởi các niệm từ bi, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành để sớm được sinh sang cõi Phật.
Khắp nguyện âm siêu, dương thới, Pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

2. Tụng trong duyên sự khác: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức tu hành đọc tụng kinh Sám Hối Sáu Căn – Phát Nguyện Bồ Đề (cùng các công đức nếu cúng dường thì đọc thêm), hồi hướng cho gia đình được bình an, mọi sự hanh thông, tu theo chính Pháp, được chư Phật luôn gia hộ. Chúng con cũng xin hồi hướng các công đức này cho các vị chư Thiên, chư Thần cùng các hương linh có duyên với pháp hội được tăng duyên giác ngộ cùng với chúng con trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Khắp nguyện âm siêu, dương thới, Pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HỒI HƯỚNG
Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

TAM QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Chủ sám cầm míc nói: Buổi lễ đã viên mãn, xin tùy hỉ các quý đạo hữu cùng gia đình đã tham gia pháp hội tụng kinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT!

Chùa Ba Vàng
(Biên soạn)

Các bài liên quan:

1.458 lượt xem
08/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục