Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sám hối hồng danh – Phát nguyện Bồ Đề

1. Nguyện Hương

(Quỳ)
Có hai mục văn nguyện hương, tùy duyên đọc một mục.
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Đạo tràng tụng, thì dùng văn khấn riêng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con là… ở tại… Con xin tác lễ sám hối theo bài Sám Hồng Danh – Phát Nguyện Bồ Đề. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (gia tiên, vong linh trên đất và oan gia trái chủ…)… về đây cùng con sám hối cùng con phát nguyện Bồ Đề. Chúng con cũng xin nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng dự tu pháp đàn sám hối phát nguyện này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Tán Phật

(Pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm,
Chúng con chí thành quy mạng lễ.

4. Đảnh Lễ Phật

(Pháp khí: khánh, chuông)
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (1 chuông. 1 lễ)
Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Tôn Pháp. (1 chuông. 1 lễ)
Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Hiền Thánh Tăng. (1 chuông. 1 lễ)
Con nay phát tâm không vì tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh Văn. Duyên Giác cho đến quyền thừa các ngôi Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Minh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Tịnh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ma Ni Tràng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Bi Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Từ Lực Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Từ Tạng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Ý Phật. (1 chuông. 1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Hoa Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tài Quang Minh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
36. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
37. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
38. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
39. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thường Quang Tràng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
40. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quan Thế Đăng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
41. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
42. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
43. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tu Di Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
44. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
45. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
46. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
47. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
48. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
49. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tài Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
50. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Hải Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
51. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
52. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thông Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
53. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
54. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
55. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (1 chuông. 1 lễ)
56. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
57. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Long Tôn Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
58. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. (1 chuông. 1 lễ)
59. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
60. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hỏa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
61. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
62. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
63. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Nguyệt Phật. (1 chuông. 1 lễ)
64. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
65. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ly Cấu Phật. (1 chuông. 1 lễ)
66. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Dõng Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
67. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Phật. (1 chuông. 1 lễ)
68. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
69. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Lưu Na Phật. (1 chuông. 1 lễ)
70. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thủy Thiên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
71. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kiên Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
72. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Chiêu Đàn Công Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
73. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (1 chuông. 1 lễ)
74. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quang Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
75. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Ưu Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
76. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô La Na Diên Phật. (1 chuông. 1 lễ)
77. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Công Đức Hoa Phật. (1 chuông. 1 lễ)
78. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. (1 chuông. 1 lễ)
79. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tài Công Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
80. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đức Niệm Phật. (1 chuông. 1 lễ)
81. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
82. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
83. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
84. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. (1 chuông. 1 lễ)
85. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thiện Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
86. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. (1 chuông. 1 lễ)
87. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. (1 chuông. 1 lễ)
88. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. (1 chuông. 1 lễ)
89. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Hết thảy thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, xin từ niệm con. Đời này đời trước, từ vô thủy sanh tử tới nay, chúng con đã tạo bao nhiêu tội, từ làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Hoặc Tháp hoặc Tăng, hoặc bốn phương Tăng vật, tự trộm cắp khuyên người trộm cắp, thấy nghe vui theo. Năm tội Vô Gián, tự làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Mười đường không lành: Thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Tâm tham trước, giận hại, si loạn tự làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Bao nhiêu tội chướng, hoặc che giấu hoặc tỏ lộ, đáng đọa địa ngục ngạ quỷ bàng sanh, các nơi ác thú biên địa hạ tiện cùng dòng bất tín. Những tội chướng như vậy, hôm nay chúng con cầu xin sám hối. (1 chuông. 1 lễ)

Xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con. Con phủ phục trước chư Phật, dâng lời tác bạch: Đời này đời trước con đã từng bố thí cho đến bố thí loài súc sanh một miếng ăn. Hoặc tu tịnh hạnh bao nhiêu thiện căn, thành tựu chúng sanh bao nhiêu thiện căn, tu hành Bồ Đề bao nhiêu thiện căn cùng phát tâm cầu chứng vô thượng trí bao nhiêu thiện căn, nguyện đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật đã hồi hướng thế nào, con cũng xin hồi hướng như vậy. Bao nhiêu tội con cầu sám hối, bao nhiêu phước con hoan hỷ theo. Nương công Đức Phật nguyện thành vô thượng trí. Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật là biển công đức vô lượng tối thắng của chúng sanh, con nay quy mạng chí thành đảnh lễ. (1 chuông. 1 lễ)

Trong mười phương ba đời thế giới, có bao nhiêu bậc nhân sư tử, con đem thân miệng ý thanh tịnh, nhất thiết biến lễ tận không dư. Phổ Hiền hạnh nguyên oai thần lực, khắp hiện trước hết thảy Như Lai. Một thân lại hiện vi trần thân, mỗi thân biến lễ vi trần Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Nơi mỗi hạt bụi có vi trần số Phật. Vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát. Vô tận pháp giới bao nhiêu bụi đều thế, với ai tin sâu, chư Phật vẫn sung mãn. Nơi mỗi vị Phật con đem biển âm thanh, tận kiếp vị lai, vô tận diệu ngôn từ, ca ngợi biển công đức thâm sâu của Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Con đem những tràng hoa tối thắng, âm nhạc cùng tràng phan bảo cái, đủ các thứ trang nghiêm tối thắng, con nay cúng dường chư Như Lai. Tối thắng y phục, tối thắng hương, hương bột, hương đốt cùng đèn đuốc, mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao, con nay cúng dường chư Như Lai. Con đem tâm quảng đại hiểu rõ, tin sâu hết thảy ba đời Phật, đều dùng Phổ Hiền hạnh nguyện lực, khắp biến cúng dường chư Như Lai. (1 chuông. 1 lễ)

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác, đều vì ba độc tham, sân, si, từ thân miệng ý phát sanh ra, hết thảy con nay cầu sám hối. (1 chuông. 1 lễ)

Mười phương tất cả bao chúng sanh, nhị thừa, hữu học cùng vô học, Như Lai Bồ Tát bao công đức, con đều chí thành xin tùy hỷ. (1 chuông. 1 lễ)

Bao nhiêu ngọn đèn chiếu thế gian, vừa mới thành tựu đạo Bồ Đề, con nay cung kính xin khuyến thỉnh, chuyển bánh xe Pháp vô thượng diệu. (1 chuông. 1 lễ)

Chư Phật muốn thị hiện Niết Bàn, con đều chí thành xin khuyến thỉnh, duy nguyện lâu trụ vi trần kiếp, lợi ích an vui chúng hữu tình. (1 chuông. 1 lễ)

Lễ tán, cúng dường bao nhiêu phước, thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân, tùy hỷ, sám hối, bao thiện căn, hồi hướng chúng sanh và Phật đạo. Nguyện đem công đức thù thắng này, hồi hướng vô thượng chân pháp giới, hành tướng Phật Pháp cùng Tăng già, hai đế dung thông tam muội ấn. Biển công đức vô lượng vô biên, con nay đều xin tận hồi hướng. (1 chuông. 1 lễ)

Tất cả chúng sanh thân miệng ý, thấy hoặc chê bai pháp của con, bao nhiêu nghiệp chướng sâu như vậy. Ắt đều tiêu diệt không còn dư, niệm niệm trí soi khắp pháp giới, rộng độ chúng sanh thề không thoái. Hư không thế giới có thể tận, chúng sanh và nghiệp phiền não tận, bốn pháp này rộng lớn vô biên, nguyện con hồi hướng cũng như vậy. (1 chuông. 1 lễ)

5. Mười Hạnh Phổ Hiền

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 chuông) 

6. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Chúng con biết rằng chỉ có phát khởi đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề thành tựu Phật quả, mới làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh, nay chúng con xin hồi hướng công đức này về vô thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng nguyện cho (tên)… được…
Chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà đã về đây tham dự pháp hội sám hối này, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con lại hồi hướng nguyện cho tất cả gia đình…, được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

7. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

8. Tam Quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề.(1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT!

Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Tỉnh Quảng Ninh
Chùa Ba Vàng
(Biên soạn)
Lưu hành nội bộ

Các bài liên quan:

Các bài nên xem: 

15.382 lượt xem
07/06/2020

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Mơ

    23/06/2022

    Xin tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm

Xem nhiều nhất trong chuyên mục