Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân (trích kinh Vu lan)

NGHI THỨC TỤNG KINH
(Một hồi chuông. Hô chuông)

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ sám dâng hương)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN
1. Tụng trong đám tang:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tu học tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay chúng con được sự thỉnh mời của tang gia tín chủ, chúng con cùng với gia quyến xin tụng Pháp bảo tôn kinh Vu Lan Báo Hiếu, để hồi hướng công đức cho vong linh (tên người mất)…
Nhân duyên này, chúng con thành kính cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần đồng quang giáng đàn tràng, nghe kinh thính pháp và ủng hộ cho pháp hội. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời vong linh (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… Cùng thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ của tín chủ, cùng các vong linh có hữu duyên với pháp hội cùng về đây nghe kinh thính pháp, tăng duyên giác ngộ để sớm được siêu thoát.
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

2. Tụng trong duyên sự khác:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tu học tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay chúng con thành kính tu tập theo Pháp bảo tôn kinh Vu Lan Báo Hiếu theo nhân duyên…
Chúng con thành kính cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần đồng quang giáng đàn tràng, nghe kinh thính pháp và ủng hộ cho pháp hội. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời vong linh… cùng các vong linh có hữu duyên với pháp hội cùng về đây nghe kinh thính pháp, tăng duyên giác ngộ để sớm được siêu thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Cắm hương lên)

TÁN PHẬT
(Pháp khí: khánh)
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp Trời, người
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG
Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

LỄ PHẬT BỒ TÁT
(Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô đại hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát cùng khắp bậc Tam Bảo. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

TÁN LƯ HƯƠNG
(Khai chuông mõ)
Lư hương vừa bén chiên đàn
Khắp trong cõi pháp đạo tràng thơm thay
Hải hội chư Phật đều hay
Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành
Ân cần giãi tỏ lòng thành
Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 tiếng chuông) (1 lễ)

THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP
Án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát ba ha. (1 tiếng chuông) (3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP
Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (1 tiếng chuông) (3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP
Án sa phạ, ba phạ truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (1 tiếng chuông) (3 lần)

THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊA
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (1 tiếng chuông) (3 lần)

THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG
Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (1 tiếng chuông) (3 lần)

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu
Muôn đời khó gặp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy được trì thụ
Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 tiếng chuông) (3 lần)

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Tôi nghe thế này: Một thời Phật ở trong Tinh Xá, vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người, cùng chư Bồ Tát. Bấy giờ Thế Tôn, cùng với Đại chúng, nhân buổi nhàn du đi về phía nam, thấy đống xương khô, chất cao như núi, Đức Phật Thế Tôn, liền sụp lạy ngay, đống xương khô ấy.

Tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Ngài ở trên ngôi, chí Tôn, chí Quý, Thầy cả ba cõi, cha lành bốn loài, thiên thượng nhân gian, thảy điều tôn kính, sao Ngài lại lễ, đống xương khô kia.

Này A Nan ơi! Ngươi tuy xuất gia, theo Ta tu học, trong bấy nhiêu lâu, đã rộng rãi đâu, những sự nghe thấy, đống xương khô ấy, hoặc là ông bà, hay là mẹ cha, của Ta thân trước, ngàn muôn ức kiếp, đời đã cách xa, bởi thế nay Ta, chí thành kính lễ. Ông đem xương này, chia làm hai phần, một là đàn ông, hai là đàn bà, phân biệt cho Ta.

Bạch Đức Thế Tôn! Con xem ở đời, phàm là con trai, ai cũng nhận ra, đấy là nam giới; Những người con gái, ai cũng nhận ra, đó là giới nữ; người chết quá khứ, xương lẫn lộn nhau, chúng con biết đâu mà phân biệt được.

Đức Phật dạy rằng:
“Này A Nan con! Về bên nam giới, thì xương sắc trắng, nhấc thấy nặng hơn. Còn như nữ giới, trong lúc bình sinh, nhiều lần sinh nở, nuôi nấng con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi một kỳ sinh, máu đặc trong mình, chảy ra sáu đấu, mỗi người con bú, tám thùng bốn đấu, sữa ở trong thân, giảm bớt tinh anh, cho nên xương nhẹ và có sắc đen.”

Tôi nghe Phật nói, thương xót vô cùng, mẹ tôi đã từng, hao mòn như thế, nghĩ mà rơi lệ, liền bạch Phật rằng:
Lạy Đức Thế Tôn! Công ơn cha mẹ, như non như bể, thăm thẳm nghìn trùng, lấy gì báo đáp, cúi xin Đức Phật rủ lòng thương xót, dạy bảo chúng con.

Đức Phật liền dạy: Này A Nan ơi! Về ân đức mẹ, trong vòng mười tháng, đi lại nặng nề, cưu mang nhọc mệt, khổ không xiết:
– Khi vừa một tháng, ở trong thai mẹ, khác gì hạt sương, dính trên ngọn cỏ, sớm còn tụ đọng; trưa đã tiêu tan, khó lòng giữ được.
– Khi được hai tháng, ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc, đã chắc gì đâu.
– Khi được ba tháng, ở trong thai mẹ, ví như cục máu, đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác.
– Khi được bốn tháng, ở trong thai mẹ, mới dạng hình người.
– Khi được năm tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ năm hình, chân tay đầu tóc.
– Khi được sáu tháng, ở trong thai mẹ, sáu căn mới đủ, mắt tay mũi lưỡi, thân hình và ý.
– Khi được bảy tháng, ở trong thai mẹ, mới sinh đầy đủ, ba trăm sáu mươi, những cái đốt xương, cùng là tám vạn, bốn nghìn chân lông.
– Khi được tám tháng, ở trong thai mẹ, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chín khiếu mới thông.
– Khi được chín tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ hình người, ngồi trong bụng mẹ, khát uống nguyên khí, không ăn hoa quả, cùng là ngũ cốc, sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên, có một dãy núi, gồm có ba quả: Một là Tu Di, hai là núi Nghiệp, ba là núi Máu, núi này đồng thời, hoá ra dòng máu, rót vào trong miệng.

Ở trong thai mẹ, trong vòng mười tháng, trăm phần vẹn toàn, mới đến ngày sinh. Nếu là con hiếu, chắp tay thu hình, thuận lối mà ra, không đau lòng mẹ, nếu là con bạc, dẫy giụa bải bơi, buốt chói từng hồi, khiến đau lòng mẹ, như đâm như xỉa, như cấu như cào, như nghìn mũi dao, đâm vào gan ruột, mẹ khổ vô cùng, nói sao cho xiết, sinh được thân này, mừng thay vui thay, yêu thay mến thay!

Phật bảo A Nan: Công ơn từ mẫu, gồm có mười điều, phàm kẻ làm con phải lo báo hiếu. Những gì là mười?
– Một nhớ ơn mẹ ta, chín tháng mười ngày, cưu mang nặng nhọc.
– Hai nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, đau đớn vô cùng.
– Ba nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, quên cả lo âu.
– Bốn nhớ ơn mẹ ta, mẹ ăn miếng đắng, lại nhả miếng ngọt, dành dụm cho con.
– Năm nhớ ơn mẹ ta, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con.
– Sáu nhớ ơn mẹ ta, ba năm bú mớm, nuôi nấng thuốc thang, trong khi sài đẹn.
– Bảy nhớ ơn mẹ ta, giặt giũ hong phơi, áo quần dơ dáy, ô uế tanh hôi, mẹ đành cam chịu.
– Tám nhớ ơn mẹ ta, khi đi đâu xa, vì thương nhớ con, trong lòng cầy cậy, một chút không ngơi.
– Chín nhớ ơn mẹ ta, vì sinh nuôi con, mà mẹ cam lòng, tạo bao ác nghiệp.
– Mười nhớ ơn mẹ ta, lòng rất thương con, trọn đời yêu dấu, không chút nào ngơi.

Thứ nhất ơn: chín tháng mười ngày cưu mang nặng nhọc
Bao kiếp duyên cùng nợ
Ngày nay mới vào thai
Đầy tháng sinh phủ tạng
Bảy bảy sáu tinh khai
Thân trọng như non Thái
Động tĩnh sợ phong thai
Áo the đành xốc xếch
Gương lược biếng trang đài.

Thứ hai ơn: khi gần sinh nở
Khi gần ngày sinh nở
Nặng nhọc khổ sở thay
Cưu mang trong mười tháng
Vất vả biết bao ngày
Đứng ngồi và đi lại
Dáng vẻ tựa ngô ngây
Sợ hãi lo cùng lắng
Tử sinh giờ phút này.

Thứ ba ơn: lúc sinh nở
Mẹ ta khi sinh nở
Thân thể đều mở toang
Tâm hồn như mê mẩn
Máu me chan hòa đầy
Chờ nghe thấy con khóc
Lòng mẹ mừng rỡ thay
Đương mừng lo lại đến
Rầu rĩ ruột gan nàỵ

Thứ bốn ơn: ăn đắng nhả ngọt
Mẹ ta lòng thành thực
Thương con chẳng chút ngơi
Nhả ngọt nào có tiếc
Ăn đắng nói cùng ai
Yêu dấu như vàng ngọc
Nâng niu tay chẳng rời
Những mong con no ấm
Mẹ đói rét cũng vui.

Thứ năm ơn: xê con tự thấp
Tự mình nằm chỗ ướt
Chỗ ráo để xê con
Hai vú phòng đói khát
Hai tay ủ gió sương
Thâu đêm nằm chẳng ngủ
Nâng niu tựa ngọc vàng
Những mong con vui vẻ
Lòng mẹ mới được yên.

Thứ sáu ơn: bú mớm nuôi nấng
Đức mẹ dày như đất
Công cha thẳm tựa trời
Chở che coi bình đẳng
Cha mẹ cũng thế thôi
Chẳng quản câm, mù, điếc
Chẳng hiềm quắp chân tay
Bởi vì con ruột thịt
Trọn đời dạ chẳng khuây.

Thứ bảy ơn: tắm gội giặt giũ
Vốn người có nhan sắc,
Lại thêm phấn sáp xông
Mày xanh như liễu lục
Má đỏ tựa sen hồng
Giặt giũ khăn cùng tã
Dáy dơ chẳng quản công
Cốt sao quần áo sạch
Búi tóc gọn là xong.

Thứ tám ơn: đi xa lòng mẹ nhớ thương
Từ biệt lòng khôn nhẫn
Sinh ly dạ đáng thương
Con đi đường xa cách
Mẹ ở chốn quê hương
Ngày đêm thường tưởng nhớ
Sớm tối vẫn vấn vương
Như vượn thương con đỏ
Khúc khúc đoạn can trường.

Thứ chín ơn: vì sinh con mà cam lòng tạo bao ác nghiệp
Mẹ trải bao gian khổ
Công lao tựa vực trời
Bồng bế cùng nuôi nấng
Mong sao con ăn chơi
Nhường cơm cùng xẻ áo
Mẹ đói rách cũng vui
Khôn lớn tìm đôi lứa
Gây dựng cho nên người.

Thứ mười ơn: mẹ trọn đời thương yêu con
Công cha cùng đức mẹ
Cao sâu tựa biển trời
Vắt cạn kiệt dòng sữa
Để cho con tươi cười
Mẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn thương con tám mươi
Bao giờ ân oán hết
Tắt nghỉ cũng chẳng thôi.

Có những người con, mang tâm bất hiếu, chẳng nghĩ công ơn, cha mẹ khổ đau, trăm não nghìn sầu, mùa thu mùa đông, rét run bức bối, chẳng lo sớm tối, ấp lạnh quạt nồng, chẳng viếng chẳng thăm, chẳng hầu chẳng hạ, mẹ cha già cả, hình vóc gầy còm, hổ mặt mười non, dầy vò chửi giả, mẹ cha hoặc góa, trơ trọi một mình, luống những buồn tanh, như người ngủ trọ, chiếc gối một phòng, năm canh vò võ, mùa đông sương gió, rét mướt cơ hàn, con nào hỏi han, gái trai tránh né, mặc thây cha mẹ, đêm ngày thở than.

Nếu là con trai, mang tâm bất hiếu, khi đem thức ăn, dâng lên cha mẹ, thì lại giữ kẽ, rằng ngượng rằng e, sợ kẻ cười chê, ví đem quà bánh, cho vợ cho con, mặt dạn mày dầy, không hề xấu hổ, vợ con dặn bảo, vâng đúng như lời, cha mẹ hết hơi, không hề hối cải.

Nếu là con gái, mang tâm bất hiếu, khi chưa gả chồng, hãy còn ở chung, tỏ ra hiếu thảo, khi đã gả bán, về ở nhà người, một ngày một lười, nhà ngoại không thiết, những ngày giỗ tết, có đảo về qua, ví dụ mẹ cha, có gì sơ ý, liền sinh giận giữ, tỏ vẻ oán hờn, chồng chửi nhơn nhơn, đành lòng cam chịu, bạn bè thất thểu, tình nghĩa keo sơn, tỏ ra chăm chú, mẹ cha máu mủ, thì lại sơ tình.

Hoặc đi theo chồng, quê người đất khách, quận nọ tỉnh kia, cha mẹ xa lìa, làng không tưởng nhớ, chẳng viếng chẳng thăm, thư tín càng không, tuyệt vô tin tức, mẹ cha thương nhớ, rầu rĩ ruột gan, luống những bàng hoàng, sớm chiều mong mỏi, công đức cha mẹ, vô lượng vô biên, con chẳng hiếu hiền, ở đời cũng lắm.

Khi ấy đại chúng, nghe Phật mới ra, công đức cha mẹ, cao tầy non Thái, nghe rồi sợ hãi, hối hận vô cùng, cảm động rưng rưng, khôn cầm nước mắt, lòng đau như cắt, tâm trí rối bời, đang từ chỗ ngồi, cùng nhau đứng dậy, hướng Phật mà lạy, rồi nói lời này: Khổ thay! Khổ thay! Đau lòng đứt ruột, lũ con ngày nay, tội ác ngập đầu, xưa có biết đâu, mờ như đêm tối, ngày nay biết hối, thì sự đã rồi, đau đớn lòng tôi, trót đà bội bạc, cúi xin chư Phật, soi xét kẻ phàm, phóng ngọc hào quang, ra tay cứu vớt, làm sao báo được, ơn đức mẹ cha.

Đức Phật liền bảo, cặn kẽ mọi lời, này chúng sinh ơi! Muốn đền ơn nghĩa:
– Một vì mẹ cha, nên chép kinh này, kính biếu đó đây, cho nhiều người tụng.
– Hai vì mẹ cha, đọc tụng kinh này, hàng ngày chớ bỏ.
– Ba vì mẹ cha, làm chay sám hối, sớm tối ăn năn.
– Bốn vì mẹ cha, cúng dàng Tam Bảo, tùy ý sở dùng.
– Năm vì cha mẹ, trong sáu ngày trai, phải nên nhớ giữ.
– Sáu vì mẹ cha, thường hay bố thí, làm mọi việc lành.
Làm được như thế, thực là con hiếu, cứu được mẹ cha.
Khi ấy A Nan, liền bạch Thế Tôn: Con lạy Đức Phật! Đây là Kinh gì? Chúng con muốn trì, tụng được hay chăng?

Đức Phật dạy rằng: Chúng con nên biết, Kinh này là Kinh: Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Chi Kinh. Tất cả chúng sinh, thảy đều nên tụng, khi ấy đại chúng, nghe Phật nói rồi, tin kính phụng hành, lễ tạ mà lui. (1 tiếng chuông) (1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

THẦN CHÚ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ
Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha. (3 tiếng chuông) (3 lần)
Phật Di Đà mình vàng lấp lánh
Tướng tốt thay trong sáng khôn bì
Mi trắng tỏa Tu Di năm núi
Mắt như bốn biển lớn trong xanh
Hào quang hóa Phật hình vô ức
Hóa Bồ Tát cũng thật vô biên
Bốn tám nguyện khắp miền độ chúng
Chín phẩm Hàm Linh chứng Bồ Đề
Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông) (3 lần)
Nam mô A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông) (30 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 tiếng chuông) (3 lần – 1 lễ)

ĐẢNH LỄ
(Pháp khí: khánh, chuông)
Kính lạy Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy chư Phật đã đền ơn cha mẹ. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Đức Ma Gia Đại Thánh Mẫu. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Ngài Quang Mục Đại Thánh Nữ. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Ngài Diệu Thiện cắt tay cứu Phụ Vương. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Ngài Mục Kiền Liên vào ngục cứu Mẫu Thân. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy chư vị Bồ Tát đã đền ơn cha mẹ. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Phật Từ Di Mẫu Kiều Đàm Di Đại Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Kính lạy Thầy Cưu Ma La Thập phiên dịch Kinh này. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ
Đệ tử chúng con nương pháp Lục Hoà chí thành phát nguyện:
“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian.” (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN
(Chủ sám đọc)
1. Tụng trong đám tang:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Tất cả đệ tử chúng con xin đem công đức tu hành đọc tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, phát nguyện Bồ Đề, cùng các công đức của gia đình, hồi hướng cho gia đình tín chủ được bình an, mọi sự hanh thông, tu theo chính Pháp, được chư Phật luôn gia hộ. Chúng con cũng xin hồi hướng các công đức này cho hương linh:… mất vào hồi… cùng các hương linh gia tiên, các hương linh có duyên với pháp hội được giác ngộ chuyển hóa tâm thức, khởi các niệm từ bi, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành để sớm được sinh sang cõi Phật.
Khắp nguyện âm siêu, dương thới, Pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Tụng trong duyên sự khác:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức tu hành đọc tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu (cùng các công đức nếu cúng dường thì đọc thêm), hồi hướng cho gia đình được bình an, mọi sự hanh thông, tu theo chính Pháp, được chư Phật luôn gia hộ. Chúng con cũng xin hồi hướng các công đức này cho các vị chư Thiên, chư Thần cùng các hương linh có duyên với pháp hội được tăng duyên giác ngộ cùng với chúng con trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Khắp nguyện âm siêu, dương thới, Pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HỒI HƯỚNG
Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông)

TAM QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) (1 lạy)

Chủ sám cầm mích nói:
Buổi lễ đã viên mãn, xin tùy hỷ các quý đạo hữu cùng gia đình đã tham gia pháp hội tụng kinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

HẾT!

CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa – Chùa Ba Vàng
(Biên soạn)

Các bài liên quan: 

741 lượt xem
06/12/2019

Bình luận